(11.00 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se dnes ráno zúčastnil projednávání opakovaného druhého čtení novely zákona o DPH v rozpočtovém výboru. Byla projednána a vzhledem k tomu, že nebylo žádné písemné usnesení, nic nebrání tomu, aby, bude-li pro to vůle Sněmovny, byla ještě zítra během řádné schůze zařazena jako pevný bod. Je to pochopitelně proto, že jakýkoliv odklad má logicky negativní dopad na českou ekonomiku, zejména na výrobu související s automobilovým průmyslem.

Poté co to včera bylo odloženo, jsem použil některé výroky, které rozhodně nepřispěly ke konsensuální atmosféře v této Sněmovně, a protože nepřispěly, tak byly zbytečné. Mám tím na mysli zejména reminiscenci na svého téměř krajana Johanna Grasela. Abych se pokusil přispět k tomu, abychom v této Sněmovně hledali dohodu, omlouvám se každému, kdo si to mohl vzít osobně. Pro jistotu se omlouvám i všem potenciálním potomkům Johanna Grasela, kteří by si to mohli vzít osobně. Zkrátka omlouvám se všem a prosím o jediné, abychom v co nejrychlejším čase projednali novelu zákona o DPH. Já o to v tomto smyslu zítra ráno podle jednacího řádu Sněmovnu požádám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, nicméně v tuto chvíli hlasování není možné, jak jste správně podotkl. Ten správný čas přijde zítra ráno v prvních třiceti minutách schůze.

Nyní vystoupí předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi financí za krok, který učinil. Myslím, že to přispěje k lepší kultuře jednání Poslanecké sněmovny a také k tomu, aby si lidé o nás nečetli v novinách, že si tady vzájemně sprostě nadáváme.

Já chci deklarovat za klub sociální demokracie, že to vnímáme jako pozitivní prvek v chodu Poslanecké sněmovny. Pokud zítra bude předložen návrh na zařazení projednávání opakovaného druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny, tak náš klub nevyužije možnosti tuto věc vetovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k pevně zařazeným bodům. Jak je uvedeno na transparentu, jsou to body 40, 49, 90 a 8. Nyní prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Ivan Langer, protože budeme projednávat

 

40.
Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů
s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 673/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Veto ČSSD naplňuje mou obavu, že budeme tento zákon projednávat normálně. Pane ministře, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já v té souvislosti odkážu na to, co jsem říkal ve Sněmovně v závěru minulého týdne, že nebudu trvat na projednávání podle § 90. Kdyby nebylo to veto, tak bych i sám navrhl nepostupovat podle § 90, jak bylo dohodnuto se zástupci poslaneckých klubů.

Dovolte mi, abych stručně odůvodnil předložený návrh zákona. Členské státy Evropské unie, které se účastní schengenského prostoru, jsou na základě nařízení Rady Evropské unie č. 2252/2004 povinny zavést do cestovních dokladů biometrické údaje o otiscích prstů. Jde o opatření, které má zajistit jednoznačnou identifikaci držitele cestovního dokladu a zabránit tak případnému zneužití dokladu.

Zákonem číslo 140/2008 Sb. byl termín pro zavedení otisků prstů do cestovních dokladů vydávaných Českou republikou stanoven k 1. dubnu tohoto roku. Předkládaný návrh zákona stanovuje v návaznosti na technické normy dohodnuté v rámci Evropské unie pro ochranu citlivých biometrických údajů obsažených v cestovních dokladech jejich certifikaci. Certifikací se ověřuje za prvé neporušenost datového nosiče a za druhé oprávněnost přístupu k biometrickým údajům, tak aby byly ochráněny osobní údaje a bylo garantováno, že přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné subjekty.

Vzhledem k tomu, že biometrické údaje by měly být podle již přijatých evropských předpisů v budoucnu zavedeny také do pobytových karet cizinců, předložený návrh zákona byl zpracován komplexně pro všechny typy veřejných dokladů, které obsahují biometrické údaje, byť v současnosti se jedná pouze o cestovní doklady. Jinými slovy, zákon, jak je zde předkládán, je úmyslně věcně formulován obecně, aby předvídal a otevřel prostor pro další vývoj v oblasti větší ochrany osobních, resp. veřejných dokladů, aby nebylo nutné předkládat každou dílčí novelu, která reaguje na tento vývoj. Nicméně v tuto chvíli nepochybně platí, že v souvislosti s jinými zákony o jakýchkoliv úpravách, ke kterým by došlo, bude Poslanecká sněmovna jednat.

Součástí předloženého návrhu jsou i novely tří zákonů na úseku cestovních dokladů, zákona o cestovních dokladech, zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Tyto novely úzce souvisí se zavedením otisků pro případ, že tak nestanoví evropský předpis. Určují věkovou hranici pro pořízení otisků na šest let.

Chtěl bych zde zdůraznit, že by bylo velmi vhodné a žádoucí, kdyby tato novela spatřila světlo světa a její legislativní proces byl dokončen co nejdříve, a proto chci požádat o zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na 20 dní, tak abychom na jedné straně měli dostatek času se touto materií zabývat a na druhé straně měli reálnou příležitost projednat tento návrh zákona ve druhém a třetím čtení, bude-li s tím Sněmovna souhlasit, na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na čas a na poměrně obšírnou informaci, kterou vám tady podal pan ministr Langer, mi v podstatě nezbývá nic jiného, než souhlasit s jeho odůvodněním, doporučit propuštění do druhého čtení, včetně zkráceného termínu.

Myslím si, že je poměrně důležitá věc, že se jedná klasicky o technickou normu. Myslím si, že příznivci Evropské unie určitě budou akceptovat tento stav, resp. jsou tady dvě data - 1. dubna 2009, účinnost této normy, pokud to zvládneme a stihneme, a druhý faktor spíše lidský, je tam věk pro snímání otisků prstů dětí a bylo by samozřejmě ideální, kdyby účinnost této normy byla co nejdříve, protože jinak bychom trápili nemluvňata.

Doporučuji i zkrácení termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášku od pana poslance Zdeňka Maršíčka, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dovolte mi několik poznámek k zákonu. Navrhovaný zákon vlastně stanoví způsob ochrany biometrických údajů uložených v cestovních dokladech. Vytváří podmínky a infrastrukturu k šifrování těchto údajů při uložení čipů v pasu. Z tohoto hlediska jde tedy o čistě technickou normu, která vlastně jenom zajišťuje realizaci zákona č. 136/2006 Sb., který novelizoval zákon č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech, kde bylo rozhodnuto o pasech s čipem s biometrickými údaji. Povinnost zavést cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a čipem obsahujícím biometrické údaje držitele pasu vyplývá pro všechny členské země Evropské unie z nařízení Rady.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP