(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas, který vám vyměřila paní místopředsedkyně Talmanová, vypršel, takže vás zvu do sněmovní síně a budeme pokračovat bodem

 

120.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

 

Prosím, aby všichni zájemci o projednávání třetího čtení přišli. Místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Petr Gandalovič a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jiří Hanuš. Pozměňovací návrhy jsou k dispozici ve sněmovním tisku 459/3.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se rovněž nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a ptám se, zdali pan ministr zemědělství chce přednést závěrečné slovo. Nechce. Ostatní prosím o klid. Takže je prostor pro závěrečná slova zpravodajů. Jedním ze zpravodajů, jak už jsem byl pravil, je poslanec Jiří Hanuš, dále je zpravodajkou ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková. Jestli chce vystoupit, má příležitost. Není tomu tak.

Prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal poslanec Jiří Hanuš. Ostatní prosím, aby zaujali místa ve svých lavicích, protože se schyluje k hlasování.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Přeji pěkný den. Máte tam pozměňovací návrhy v tisku 459/3. Pod písmenem A je to pozměňovací návrh zemědělského výboru, který řeší možnost podat návrh na zápis do katastru nemovitostí elektronicky, a pak jsou pozměňovací návrhy B ústavněprávního výboru. První z nich, B1, vypouští možnost odlišného zápisu nemovitostí pro BIS a druhý návrh, tam je to určité zjednodušení.

Takže hlasování bude asi celkem jednoduché. Hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem A, pak pod bodem B, pokud nikdo nebude požadovat oddělené hlasování, bylo by to jedním hlasováním, a následně o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Dámy a pánové, já vás odhlásím. Poprosím o novou registraci.

 

Přistoupíme k hlasování o bodu A. Budou nás zajímat stanoviska pana ministra a zpravodaje. (Zpravodaj doporučuje. Ministr souhlasí.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 125 přihlášených bylo pro 121, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Dále bychom hlasovali o návrzích pod písmenem B. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasovalo 134 poslanců, pro bylo 128, nikdo proti, takže i tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bylo možno ve třetím čtení hlasovat. Přečtu návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 459, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 137, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že tím, že jsme schválili toto usnesení, jsme ukončili třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Budeme pokračovat projednáváním bodu

 

121.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 460/ - třetí čtení

 

Opět dvojice pan ministr zemědělství coby předkladatel a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Hanuš jsou hlavními protagonisty. Pan ministr zemědělství se přihlásil v rozpravě, kterou právě otevírám, o slovo. Jenom připomenu, že pozměňovací návrhy jsou k dispozici ve sněmovním tisku 460/3.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, na rozdíl od toho předchozího zákona je před námi hlasování, které má trochu politický charakter a vyžaduje, abych se k jednotlivým pozměňovacím návrhům podrobněji vyjádřil.

Prosím tedy, pokud chcete věnovat hlasování o tomto zákonu pozornost, abyste věnovali pozornost i mému závěrečnému slovu, ve kterém vás chci požádat, abyste podpořili ve svém hlasování pozměňovací návrhy zemědělského výboru, které byly velmi podrobně diskutovány a ty, které byly odhlasovány, mohu plně podpořit.

Naopak nemohu podpořit jako předkladatel návrhy kolegy poslance Šenfelda a kolegy poslance Hovorky. Oba dva tyto návrhy jsou jistě motivovány dobrým úmyslem nějakým způsobem snížit sociální dopady navrženého zvýšení poplatků za vklady do katastru nemovitostí. Já tady chci říci, že především návrh pana poslance Hovorky jde proti duchu vládního návrhu, to znamená návrh ten poplatek zvyšuje paušálně z 500 korun na tisíc korun. Nicméně vláda je přesvědčena, že je potřeba základní sazbu ponechat a naopak rozlišit poplatek podle počtu nemovitostí. Podle našeho názoru fakticky návrh pana poslance Hovorky by na tu skupinu vkladatelů, kterých je řádově asi třetina, vlastně paradoxně dopadl negativně a vláda je toho názoru, že spíše větší břemeno této změny, to znamená zvýšení celkového příjmu katastru nemovitostí za vklady, je potřeba, aby nesli ti, kdo mají velký počet vkladů a kteří fakticky vlastně do jisté míry nejvíce využijí urychlení práce katastru nemovitostí díky jeho digitalizaci.

Tak prosím, toto byla jenom ještě moje poslední závěrečná prosba k tomu, abyste skutečně podpořili pouze pozměňovací komplexní návrh, který byl schválen na zemědělském výboru. Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP