(10.40 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 183. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přihlášených přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem F a nyní přistoupíme k písmenu G. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Hink: Ano. Hlasujeme o G1.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: G1. Vaše stanovisko? (Záporné.) Pane ministře, G1?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Tady mám napsáno shoda s G1, prosím pana kolegu Klase, aby sledoval, podle mého názoru to není hlasovatelné, neboť to bylo totožné...

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Souhlasím, takže G1 nikoli, pokračujeme dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále máme hlasování G2.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Myslím, že G2 bylo totožné s B2.

 

Poslanec Vladimír Hink: Ne, G2 je konkurence k bodu B2, dle mého názoru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Takže bod G2 je hlasovatelný, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Hink: Podle mého názoru ano.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se domnívám, že je nehlasovatelný. Pan navrhovatel Klas se také domnívá, že G2 je nehlasovatelný. Myslím, že i G3 je nehlasovatelný - pane kolego Klasi?

 

Poslanec Jan Klas: Já dostávám za pravdu, že hlasovatelný je, poněvadž B2 přijat nebyl. Je to konkurence, to není totéž.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Klas... S tou situací se vypořádáme nejlépe hlasováním. Prosím o vteřinku strpení. Pan zpravodaj s panem navrhovatelem pozměňovacího návrhu si ujasní hlasovatelnost.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, bod G1 byl vyřešen nepřijetím bodu B1. Jsou to absolutně totožné body, takže G1 je nehlasovatelné. To samé je bod G2, protože nebyl přijat bod B2, nelze hlasovat o bodu G2. Takže tam je rozdíl v případě bodů G1, G2 na rozdíl od bodů G8, popřípadě G5, které jsem už také tady avizoval a také prošly hlasováním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já s vámi souhlasím. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby navrhl další v pořadí hlasovatelný bod pod písmenem G. Prohlašuji tedy bod G1 i G2 za nehlasovatelný, aby to bylo jasné, a prosím pana zpravodaje, aby navrhl další hlasování.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále budeme hlasovat o bodu G6.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o G5 jsme již hlasovali a o bodu G4, pane zpravodaji…? Nejprve rozhodneme o bodu G4. Vaše stanovisko? (Negativní.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Také, a tady bych řekl trošku silnější negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod bodem G4.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 184. Táži se vás, kdo souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 69. Tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dalším bodem budeme hlasovat bod G6.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: G6. Vaše stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Rovněž nesouhlas.) Nesouhlas? (Ano.) Já se omlouvám, vzhledem k hluku v sále jsem nerozuměla.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Trváme na tom, aby při spáchání nejzávažnějších přestupků dotyčná osoba skutečně pozbyla spolehlivosti a nemohla být držitelem zbrojního průkazu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 185. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 9, proti 83. Tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále budeme hlasovat G9. Pokud bych se náhodou mýlil, prosím o opravu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (G9 - také nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 186. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 27, proti 61. Tento návrh nebyl přijat. Další, prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme G10.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko, pane zpravodaji? (Negativní.) Pane ministře, G10? (Poslední nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 187. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 30, proti 69, ani tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Další protinávrhy jsou nehlasovatelné, poněvadž jsou ve shodě s některými z bodů, které jsme již hlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tedy G11 a G12 a G13 jsou nehlasovatelné. Já se jen ujistím, dávala-li jsem pozor. Totéž se týká bodu G7, který nebyl hlasován?

 

Poslanec Vladimír Hink: Tam je shoda s A11.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji. Takže tímto jsme se vypořádali se všemi předloženými pozměňovacími návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano, je tomu tak.)

Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona,, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 507, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Pan poslanec Kováčik před závěrečným hlasováním jako předseda klubu má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já jenom chci krátce, pravda, sdělit panu ministrovi vnitra Ivanu Langerovi, že ani on nás nebude mít příliš rád. Poté, co neprošel ani jeden z velmi rozumných pozměňovacích návrh kolegy Maršíčka, a pokud jsem studoval návrhy i kolegy Bublana, tak o nich platí totéž, ale nemohu mluvit za sociální demokracii, za KSČM říkám, že poté, co ani jeden z těchto velmi rozumných pozměňovacích návrhů neprošel, naše původní rozhodnutí býti s panem ministrem konsensuální se mění na nebýti s panem ministrem konsensuální. Zákon nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji za přednesení stanoviska. Bylo to jediné stanovisko, takže můžeme přikročit k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jsem přednesla, tedy o zákonu jako o celku.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 188 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 21. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi za nelehkou roli.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP