(9.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Přistoupíme k dalšímu třetímu čtení. Je jím

 

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 507/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo o stolku zpravodajů zaujali ministr vnitra pan Ivan Langer a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Vladimír Hink. Již se tak stalo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 507/3.

Otevírám rozpravu. Předpokládám, že prvním vystupujícím bude ministr Ivan Langer. Až před hlasováním, dobře, pane ministře. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. - Pan kolega Zgarba. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat Sněmovnu před třetím čtením o stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem C3. Důvodem je, že upravuje manipulaci se střelivem s nižší ochranou a to nebylo mým záměrem. Takže bod C3 nebudeme hlasovat, stahuji tento pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o tomto stažení rozhodneme v hlasování. Věřím, že pan zpravodaj ho již zapracoval do návrhu procedury. Protože se nikdo nehlásí, můžeme tedy přikročit… Pane kolego Maršíčku, prosím, máte slovo. Omlouvám se, neviděla jsem vás, nezlobte se.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážená paní místopředsedkyně, v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny navrhuji legislativně technickou úpravu týkající se mého pozměňovacího návrhu B2. V navrhovaném znění § 1 odst. 3 mají být správně namísto slov "režim stanovený mezinárodní smlouvou" slova "režimem stanoveným mezinárodní smlouvou". Jedná se tedy pouze o gramatickou změnu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, ta bude jistě akceptována. Nikdo další přihlášený do rozpravy, rozpravu končím.

Nyní tedy vystoupí zástupce předkladatelů pan ministr vnitra Ivan Langer. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom ve stručnosti připomenout, o čem je předložený návrh zákona. Naším cílem bylo nově stanovit režim kontroly znehodnocených zbraní za účelem omezení možnosti zpětné aktivace již jednou znehodnocených zbraní a jejich možného zneužití k protiprávnímu jednání. Chtěli jsme současně upřesnit podmínky pro udělování výjimek k nabytí vlastnictví a držení zbraní kategorie A a současně výrazně omezit možnost nošení zbraní této kategorie. Chtěli jsme také upřesnit podmínky pro povolování přepravy zbraní a střeliva, upřesnit oprávnění policie ke kontrole dodržování zákona o zbraních, upřesnit postavení zastupitelského úřadu České republiky jako správního orgánu podle zákona o zbraních a jednoznačně stanovit právní povinnosti fyzických osob, vlastníků zbraní, držitelů zbrojních průkazů, a v návaznosti na to nově upravit a podle subjektů kategorizovat přestupky na úseku zbraní a střeliva. Chtěli jsme zpřesnit podmínky pro posuzování bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu. Toto byl náš cíl.

Výbor pro bezpečnost se velmi obsáhle - a chci za to poděkovat - zabýval touto problematikou. V průběhu jeho jednání byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž významná část pocházela z dílny příslušné asociace firem a osob, kterých se tato problematika týká. Podařilo se nám některé návrhy, které věcně nesouvisely s tímto zákonem, vysunout z přijatých pozměňovacích návrhů, nicméně některé z nich se vracejí zpět sem na plénum v podobě individuálních pozměňovacích návrhů některých kolegů.

Já bych chtěl Poslaneckou sněmovnu a všechny kolegyně a kolegy požádat o maximální uvážlivost při hlasování. Toto není zákon s politickým nábojem, ve kterém by měla probíhat ta jednoduchá, srozumitelná, oprávněná dělicí linka mezi levicí, pravicí, mezi tím či oním ideovým náhledem na svět. Toto je ryze technická, odborná norma, jejímž cílem je skutečně ještě více vnést pořádek do systému nakládání, manipulace, znehodnocování, obchodu se zbraněmi. Naším cílem bylo vnést více přesnějších pravidel, zamezit možnosti zneužití a využívání zbraní a střeliva k páchání trestné činnosti. Chtěl bych proto apelovat na ty kolegy, kteří přednášejí a přednesli některé pozměňovací návrhy, zda by se mohli vnitřně smířit s tím, že toto není přesně ta chvíle, ten okamžik, kdy by Poslanecká sněmovna měla rozhodovat o jejich přijetí, resp. je schválit.

Z mého pohledu budu podporovat většinu pozměňovacích návrhů uplatněných výborem pro bezpečnost s výjimkou pozměňovacích návrhů A8, A11 a A12. Mé souhlasné stanovisko bude mít také pozměňovací návrh pana poslance Hinka. S ostatními pozměňovacími návrhy předloženými v průběhu druhého čtení, které jdou mimo rámec záměru vlády, tak jak jsem jej definoval, v tuto chvíli svůj souhlas nebudu moci vyslovit a podporu taktéž ne. Věřím, že to nebude bráno nijak osobně, a věřím, že máme společný zájem, tak jak jsem se jej pokusil definovat.

Myslím, že místem, kde by tato superspecializovaná tematika měla být podrobena velmi detailní diskusi, rozpravě a polemice, tak abychom si vyjasnili názory, je odborný výbor a v tuto chvíli bych nepovažoval za příliš šťastné podporovat pozměňovací návrhy, které buď takovouto diskusí detailní prošly a nezískaly ve výboru podporu, anebo takovouto diskusí a polemikou vůbec neprošly.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Přeje si pan zpravodaj přednést závěrečné slovo, nebo rovnou přistoupíme k návrhu procedury? Procedury, výborně.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně tak pan ministr, byť to již učinil ve své závěrečné řeči. Prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s návrhem procedury.

 

Poslanec Vladimír Hink: Děkuji za slovo, paní předsedající. Postup by byl následující.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost, a to nadvakrát. Jednou pod bodem A8, A11, A12, druhé hlasování k těmto protinávrhům by byly zbývající body pod bodem A. Další hlasování bychom měli hlasování o bodu B1, tímto hlasováním se současně vypořádáváme i s návrhem G1, který je věcně shodný. Dalším hlasováním bychom přistoupili k bodu B2. Pokud bude přijat, tak G2 bude nehlasovatelný. Zde se jedná o legislativně technickou opravu pana kolegy Maršíčka. Dále hlasování B3, B4 - tímto hlasováním bychom se současně vypořádali i s návrhem G3, který je věcně shodný s návrhem B4.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP