(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Nyní pan místopředseda vlády Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně. Já budu reagovat na ty zdánlivě věcné námitky, nebudu polemizovat s holubem v hrsti a vrabcem na střeše nebo naopak.

My jsme o tomhle vedli s panem ministrem Julínkem podrobnou debatu při jednání vlády, před jednáním vlády, a vyjasnili jsme si tuhle věc myslím křišťálově čistě. Nám skutečně - nevím asi, co by nám mělo pomoci v debatě o vyjasnění kompetencí, protože ta věc se má tak, že krajské hygienické stanice budou nadále vykonávat dozorovou činnost pouze pro předměty pro styk s potravinami, surovou a pitnou vodou, kosmetické prostředky, hračky a výrobky pro děti do tří let podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tečka. Česká inspekce životního prostředí bude zabezpečovat veškerou dozorovou činnost u výrobců, podtrhuji výrobců, distributorů i následných uživatelů chemických látek v návaznosti na nařízení REACH a další přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství. Kompetence celních úřadů budou mírně rozšířeny v souvislosti s dozorem dovozu chemických látek podle nařízení REACH.

My už to nedovedeme říci jasněji, tohle, čili popravdě řečeno nechápu, v čem se tady vytváří nějaký další virtuální problém, kde se k němu přidává pan poslanec Rath, a co konkrétně chceme řešit, protože tahle věc je prostě zcela jasně kompetenčně vyjasněna. Je tady souhlas obou resortů v téhle věci a nemáme v tom dalšího sporu. Samozřejmě jsme připraveni vést o tom debatu dále ve výborech, ale není tady žádný problém, který by byl popsatelný a který se nám tady snažíte tím vystoupením jako paní zpravodajka nějakým způsobem podsunout. Je v tom zcela jasno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi. Faktická poznámka - pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: K panu místopředsedovi vlády: Tak já samozřejmě nezpochybňuji situaci, kdy vy diskutujete se svým kolegou ve vládě o dělbě kompetencí. Ale pane místopředsedo vlády, prostě parlamentní demokracie má svá pravidla a vláda sem přichází s určitým návrhem zákona a my prostě v tom chceme mít taky jasno. My nezpochybňujeme to, že vy v tom máte jasno, ale jako těleso, největší, nejvyšší těleso parlamentní demokracie chceme, aby se ta diskuse vedla i na půdě Poslanecké sněmovny a v jednotlivých výborech. Čili nic víc, nic méně než v podstatě tuto problematiku dát, svěřit i zdravotnímu výboru a tam, řekněme, slyšet názory. A já nevylučuji, že vám pak dáme za pravdu. Ale myslím si, že je na místě takovou debatu na půdě Poslanecké sněmovny vést.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak. A nyní faktická poznámka ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Jenom krátkou poznámku k tomu. Určitě nikdo neupírá diskusi na výborech, pokud má smysl. Tady by stačilo, kdyby si pan poslanec Rath ten materiál přečetl, a pak by sám zjistil, že to není potřeba na jeho výbor dávat. Ale já myslím, že tady nahrazuje jednání výboru absenci toho, že nestudoval tento tisk.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka ministra zdravotnictví. O slovo se hlásila - ale ještě moment, paní zpravodajko - hlásil se mi pan kolega Plachý, ale musím se domluvit s paní zpravodajkou, zda chtěla faktickou poznámku. Faktická poznámka poslanec Rath, poté řádná přihláška pan kolega Plachý a řádná přihláška paní kolegyně Konečné.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady řekl ministr zdravotnictví. Protože pan vicepremiér Bursík tady jasně říkal, že on tuto problematiku také probíral a konzultoval s ministrem zdravotnictví a vyjasnil, je tedy logické, že by bylo dobře, kdyby tato problematika byla probrána a vyjasněna i na gesčních výborech. Čili to, že si to vyjasnili resortní ministři, je jasně dobře, a dokonce nutné, ale stejně tak by si to měly vyjasnit i gesční výbory Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Nyní řádná přihláška - pan kolega Jaroslav Plachý má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Probíhá zde dlouhá diskuse o tom, zda projednat legislativu REACH ve výboru pro zdravotnictví, proto mi dovolte, abych tu diskusi obohatil ještě o jeden aspekt.

My jsme projednávali dopady legislativy REACH jak v hospodářském výboru, tak i velmi podrobně v podvýboru pro podnikatelské prostředí, a to především dopady na malé a střední podnikání. Ty dopady budou pravděpodobně velmi reálné, velmi značné. A z toho důvodu bych si dovolil požádat Sněmovnu, aby přikázala tento vládní návrh zákona také hospodářskému výboru, protože jedině tak při důkladném projednání v hospodářském výboru budeme schopni posoudit, případně eliminovat ty nejhorší negativní dopady na podnikání v oblasti chemického průmyslu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plachému. O slovo se hlásila paní kolegyně Konečná.Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Já opravdu tu debatu nechci zdržovat. Byla bych ráda, kdybychom se bavili o samotné směrnici. Já jsem tady nezažila debatu o tom, komu ten tisk daný přikážeme, takto dlouhou. Ale já jako zpravodajka nepřítomnému panu ministru Julínkovi musím říci, že jsem byla upozorněna ze stran orgánu hygieny a státních ústavů, že tento problém může nastat, a já si prostě myslím, že mám povinnost jako zpravodajka vás o tom informovat. To, co si o tom dohodli nebo myslí resortní ministři, je sice fajn vědět, ale na druhou stranu pokud budeme popírat právo občanům, aby se na nás obraceli, tak si myslím, že tu parlamentní demokracii opravdu zaženeme do kouta.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní kolegyně, a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není žádná taková přihláška, končím obecnou rozpravu a budeme se věnovat návrhům na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Paní zpravodajka Konečná navrhuje přikázání výboru zdravotnímu, pan kolega Plachý navrhuje přikázání výboru hospodářskému. Má ještě někdo nějaký další návrh na přikázání? Nemá.

 

Budeme se tedy věnovat nejprve hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování číslo 235. Táži se, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti?

Hlasování číslo 235, přítomno 168, pro 137, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru zdravotnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 236. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 236, přítomno 169, pro 78, proti 44. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní je před námi hlasování o přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 237. Táži se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 237, přítomno 170, pro 129, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. A tím končí prvé čtení tohoto bodu, bodu číslo 24, sněmovního tisku 444. Děkuji paní zpravodajce, děkuji také panu místopředsedovi vlády.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP