(16.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání dalšího bodu.

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
/sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

 

Pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík z pověření vlády uvede i tento bod. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně.

Předkládám tedy návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Novela obsahuje doplnění systému povolování podle tohoto zákona a úpravu režimu změn a zániku povolení, které se vydává podle § 5 zákona. V současné době totiž není upravena kompetence Ministerstva životního prostředí jím vydané povolení zrušit, přičemž důvodem pro zrušení povolení může být opakované porušování podmínek povolení, nevykonávání povolení po stanovenou dobu, anebo to může být samotný návrh provozovatele.

V tomto návrhu je zahrnuto nabytí právní moci povolení na emisi skleníkových plynů a s jeho zánikem je nově spojeno i stanovení okamžiku, kdy se provozovatel zařízení stává účastníkem systému obchodování s povolenkami na emisi skleníkových plynů, případně kdy naopak jím přestává být. Pouze provozovateli, který je účastníkem systému obchodování, budou každý rok převáděny na účet národním alokačním plánem přidělené povolenky, a s okamžikem vstupu do systému je spojena i povinnost zažádat o otevření vkladového účtu v rejstříku obchodování. Na zánik povolení, tedy i výstup ze systému obchodování pak naopak navazuje uzavření vkladového účtu provozovatele v rejstříku a nepřidělení povolenek pro další rok obchodovacího období.

Dále ten návrh zavádí možnost Ministerstva životního prostředí upravit rozhodnutím alokaci povolenek pro jednotlivá zařízení během obchodovacího období odchylně od národního alokačního plánu. Abyste tomu dobře rozuměli, k této úpravě bude docházet u zařízení, která vznikla na základě sloučení či rozdělení původních zařízení, a samozřejmě že není možné, aby změna alokace přesáhla to celkové alokované množství.

Pak je tady také změna § 8, ze kterého se vypouštějí odstavce 6 a 7. K této změně dochází na základě stanoviska Evropské komise, která toto ustanovení v zákoně považuje za ustanovení, které by mohlo být považováno za poskytnutí státní podpory a zároveň za ustanovení, která mohou ohrožovat společný trh, a navrhla České republice jejich zrušení.

Jedna část zákona se také zabývá doplněním právní úpravy, která se týká použití jednotek, které pocházejí z tzv. projektových mechanismů Kjótského protokolu, tzn. Gentleman Implementation, anebo CDM - Clean Development Mechanism, kde se vlastně upravuje možnost jejich převodu na třetí osoby. To si myslím, že z toho předkladu je úplně to nejdůležitější.

Znovu upozorňuji na ten § 8, odst. 6 a 7, které se navrhují vypouštět, protože skutečně tenhle smysl garantování po dva po sobě následující alokační plány je nejen proti smyslu celého systému obchodování, tzn. snižování emisí, ale může být považován za narušení hospodářské soutěže, a takto to bylo označeno i v oznámení Evropské komise České republice ze dne 26. 3. 2007. Já bych rád na tuto část upozornil, protože bych se nerad dočkal nějakého překvapení, kde právě vypuštění těchto dvou odstavců by bylo problematizováno, protože bychom si tím mohli vytvořit v budoucnosti i problém. Upozorňuji zároveň na to, že systém přidělování emisních povolenek tím tzv. principem grand-fathering, tzn. přidělení na základě historického objemu vypuštěných emisí, tenhle systém se opouští. Očekává se, že podle nového klimaticko-energetického balíčku od roku 2013 to půjde postupně systémem aukcí, čili i tady je další důvod vlastně nelogičnosti a věcné nesprávnosti těch ustanovení odstavců 6 a 7 § 8 současného znění zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan zpravodaj Pavel Vanoušek.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, vládní návrh zákona ve sněmovním tisku 433, kterým má být změněn zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006, řeší zejména problémy, které se objevily až při jeho praktickém používání. Zpochybňovány zřejmě nebudou technické úpravy nepřesných či nejasných formulací. Jejich smyslem je předcházet problémům, nedopatřením nebo sporům při aplikaci zákona. Rozdílné názory, a na to upozornil už i pan ministr, lze očekávat u návrhu na zrušení odstavců 6 a 7 § 8 zákona, které znamená zrušení garancí povolenek v národním alokačním plánu na další obchodovací období.

Tento návrh je mimo jiné i reakcí na stanovisko Evropské komise k národnímu alokačnímu plánu. Podle jejího názoru je přidělení povolenek podle výšky předpokládané potřeby pro nové provozovatele státní podporou neslučitelnou se společným trhem. Je zřejmé, že toto zrušení je pro některé provozovatele ekonomicky nevýhodné ve srovnání se současnou úpravou.

Další hlavní řešené okruhy jsou: změny množství povolenek při rozdělení nebo sloučení zařízení, způsoby zániku povolení, možnost zrušit povolení, vstup a výstup provozovatele zařízení do systému obchodování s povolenkami a pověření České inspekce životního prostředí pravomocí v oblasti kontroly. Je zřejmé, že toto bude znamenat i dopady do hospodářské oblasti, a proto považuji za vhodné, aby záležitost projednal i hospodářský výbor.

Uvedl bych i to, co považuji za nedostatky, a ty nedostatky, které jsem zjistil, považuji za odstranitelné.

Za takové nedostatky považuji to, že v návrhu chybějí kritéria, na základě kterých bude Ministerstvo životního prostředí rozhodovat o množství povolenek při rozdělení nebo sloučení zařízení. Dále pak termíny uvedené v § 6 odst. 2 písm. a), to jsou termíny změna užívání, způsob provozu, kapacita zařízení a rozšíření, doporučuji kvantifikovat. Bez toho by působila jejich nejednoznačnost provozovatelům obtíže.

Je známo, že při lepším obchodování s povolenkami skleníkových plynů na transparentním trhu dochází ke snižování jejich emisí. Proto lze oprávněně očekávat, že návrh zákona bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Chci výslovně upozornit na to, že projednávaný návrh nestanoví množství emisních povolenek, které budou přidělovány. To jsou záležitosti, které budou projednávány na úrovni Evropské unie. My tady sice můžeme diskutovat teď o tom, jak to dopadne s naší žalobou, která byla podána, jestli se zvýší množství emisních povolenek či nikoli. Já bych ale doporučoval, aby tyto záležitosti byly spíše diskutovány ve výborech a tady abychom se soustředili na tu normu, která skutečně rozhoduje, nebo stanoví principy obchodování s emisními povolenkami, které budou pro Českou republiku na našem vnitřním trhu.

Domnívám se, že tento návrh je jednoznačně krokem vpřed a že ty drobné závady, na které jsem upozornil, jsou odstranitelné při projednávání ve výborech. Doporučuji, aby byl návrh postoupen do druhého čtení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP