(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

 

O úvodní slovo z pověření vlády požádám opět pana ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil novelu zákona o DPH, která je novelou technického charakteru, a současně se přiznal k tomu, že jsem byl v loňském roce, v letních měsících, vystaven poměrně obtížnému rozhodování, protože podle plánu legislativních prací Ministerstvo financí ukončilo práce na této technické novele koncem května roku 2007. Logicky ji dále mělo expedovat, protože se jedná kromě jiného také o transpozici primárního práva, jenomže v té době jsme expedovali politickou prioritu, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, a mně přišlo mimořádně nevhodné učinit tuto technickou novelu součástí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a ještě méně vhodné mi přišlo, aby paralelně vedle sebe Sněmovna projednávala zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který měnil sazby DPH, a technickou novelu, která samozřejmě nemá v úmyslu sazby DPH měnit a mění něco úplně jiného. Z toho důvodu jsem pozdržel tento text zhruba o sedm měsíců a předkládám ho Poslanecké sněmovně z pověření vlády až nyní.

Motivem této předlohy jsou úpravy některých ustanovení tak, aby byla zajištěna jejich plná slučitelnost s právem Evropského společenství. Zejména se jedná o možnosti provádět opravy chybně uplatněné daně v důsledku použití nesprávné vyšší sazby, nebo osvobození od daně, ale také chybného uplatnění u toho plnění, kde není vůbec předmětem daně v tuzemsku. Dále se jedná o změny osvobození od daně obecně u všech peněžních záruk, neuplatnění daně u reklamních a peněžních předmětů s cenou nižší než 500 korun při stanovení pouze tohoto kritéria. Dále pak předloha zjednodušuje některé úpravy zákona, popřípadě je zpřesňuje a uvádí některé legislativně technické změny.

Návrh zákona - znovu zdůrazňuji - neobsahuje žádné změny, které by měly přímý vliv na příjmy veřejných rozpočtů nebo na cenu spotřebních předmětů a služeb, vzhledem k tomu, že ambicí není jakkoliv pohybovat sazbami DPH.

Účinnost navrhujeme od 1. ledna 2009.

Dovoluji si proto požádat o propuštění do druhého čtení a následné schválení této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní pana poslance Petra Rafaje, který je určen coby zpravodaj pro prvé čtení, a já ho prosím, aby nyní předstoupil před Sněmovnu se svou zprávou.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, je nám tedy vládou předložena novela zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Zákon o DPH je jeden z nejdůležitějších daňových zákonů, a proto každá jeho novela by měla být zpracována velice pečlivě a opatrně. V současné době bych řekl, že k tomuto zákonu je přistupováno jinak. Za posledních pár let je tam už celkem 16 novel. Šestnáctkrát byl novelizován, prakticky můžeme říci, že jednou za čtvrt roku. Do současné doby neexistuje vydání jeho platného znění; nikdo je ještě nevydal. Situace kolem tohoto zákona není moc ideální.

Dnešní předloženou novelizaci můžeme považovat opravdu za technickou úpravu tohoto zákona. Jak předkladatelé uvádějí, jejich úmyslem je zákon harmonizovat, zjednodušit, upravit a doladit.

Na úpravy zákona se můžeme podívat ze dvou rovin. První rovinou je uplatnění platných vyhlášek pro členy Evropské unie, pro členské státy Evropské unie. Toto jsou harmonizační kroky, o tom lze velice těžce diskutovat, toto lze pouze podpořit. Druhá rovina této předlohy je podstatně složitější. Zde se jedná o úpravy, o kterých předkladatelé říkají, že zákon zjednodušují, zprůhledňují a vylepšují. A právě o těchto úpravách se dá velmi diskutovat. Z mého pohledu to není úplně zpracováno ideálně, některé úpravy jsou trochu kontroverzní, v některých případech se vypouštějí některé odstavce, paragrafy, například se vypouští formulace o ekonomické činnosti církví, odborů atd., a já si myslím, že to zhorší jejich ekonomické prostředí a stát na výběru DPH od nich zase až tak moc nezbohatne.

Já vás nebudu unavovat citacemi, o kterých bychom mohli diskutovat. Ty citace se budou opravdu muset rozebrat na půdě rozpočtového výboru, a proto bych si dovolil doporučit propuštění této novely do druhého čtení. Věřím, že v rozpočtovém výboru tento zákon doladíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím, abyste se posadil ke stolku určenému pro zpravodaje.

Mohu nyní otevřít obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, a proto vás opět vyzývám k přihláškám z vašich míst. O slovo se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhy na přikázání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný požadavek na přikázání? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 234 a táži se, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 234, přítomno 172, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému.

 

Končím projednávání bodu číslo 23, sněmovního tisku 442. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento návrh místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, paní předsedající. Dámy a pánové, předkládám vám návrh zákona, kterým se mění zákon o chemických látkách a chemických přípravcích. Důvodem novelizace zákona 356 je nutnost dosažení kompatibility práva České republiky s právem Evropských společenství.

Navrhovaná novelizace zpracovává předpisy Evropského společenství v oblasti chemických látek a přípravků a přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při uvádění nebezpečných chemických látek, přípravků a předmětů na trh a při jejich používání. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu z prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a je tam celá řada dalších změn směrnic a zrušení směrnic. Komplexně se tomu říká nová evropská chemická politika REACH

Nařízení, které promítáme do novely zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zahrnuje čtyři kroky:

Za prvé. Registraci uživatelů všech existujících a nových chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Existující látky musí být postupně během následujících jedenáct let zaregistrovány, a vlastně se to odvozuje od nebezpečnosti těch látek a také od množství fyzikálně chemických, toxikologických, ekotoxikologických vlastností a také způsobu jejich použití. Pro látky, které se používají v množství nad 10 tun, musí být také zdokumentováno posouzení ve zprávě o chemické bezpečnosti té které látky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP