(15.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Z konkrétních změn mohu zejména uvést, že směrnice nově upravuje rozsah investičních služeb a investičních nástrojů, rozšiřuje okruh instrumentů, pro jejichž nabízení klientům bude potřeba povolení regulátora, v tomto případě České národní banky, což logicky povede k vyšší ochraně investorů, zejména drobných investorů. Mění se pravidla pro jednání se zákazníky, např. se zavádějí kategorizace zákazníků a povinnost hodnotit vhodnost nabízených investičních služeb a investičních nástrojů pro konkrétního zákazníka. Velmi detailně, a to pokládám za velmi důležité, je také upraveno informování zákazníka o poskytnutých službách a pravidla pro nakládání s jeho pokyny. Pro celou řadu dalších drobnějších nezbytných úprav si dovolím odkázat na důvodovou zprávu, popř. jsem připraven reagovat v diskusi.

Novelu zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou, neboť Česká národní banka je regulátorem, tedy orgánem dohledu, a rovněž s účastníky kapitálového trhu, tedy poskytovateli služeb, kterých se zákon týká. Finanční instituce, kterých se to právě týká, se na změny vyvolané novelou připravují intenzivně již řadu měsíců. Byly průběžně při projednávání během tvorby tohoto zákona, takže tato změna pro ně nemůže být žádným překvapením a nemůže v nich vyvolat žádné otřesy.

Rád bych upozornil na takovou nepříjemnost, že jsme na chvostě zemí, které mají tuto směrnici transponovat do svého právního řádu, a v tomto případě již s Českou republikou bylo zahájeno řízení, neboť máme zhruba rok zpoždění. Z toho důvodu si dovolím požádat o vlídné projednání a schválení této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní zpravodaje, kterým byl určen pro prvé čtení pan poslanec Radim Fiala. Prosím jej tedy, aby se ujal svého úkolu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh zákona transponuje některé směrnice Evropských společenství v oblasti finančního trhu, které se týkají regulace investičních služeb a organizování trhu s investičními nástroji. Konkrétně novela zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, dále jen MiFID, prováděcí směrnici Komise 2006/73/ES, která upravuje organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a vymezení pojmů, a do třetice odkazuje na prováděcí nařízení dle nařízení Komise číslo 1287/2006, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů.

Výše citované směrnice nově upravují rozsah regulace investičních služeb a investičních nástrojů, kdy v první řadě dochází k rozšíření regulace. Například nově je zařazeno mezi hlavní investiční služby investiční poradenství, mezi deriváty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komoditních a exotických. Ponovu budou tomuto zákonu podléhat také organizátoři komoditních burz, pakliže na nich budou obchodovány komoditní deriváty. Podstatně rozsáhlejší než doposud je také úprava režimu pro jednání se zákazníky. Například je doplněna tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální včetně pravidel pro její provádění.

Z navrhovaného zákona nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet. Z hlediska dalších veřejných rozpočtů vyplývá určité zvýšení nároků na rozpočet České národní banky, která bude kontrolovat a vynucovat nově zavedené povinnosti. Navrhovaný zákon bude mít bezpochyby finanční dopady na podnikatelskou sféru, které je však obtížné předem vyčíslit. V některých ohledech tento zákon usnadní podnikání na kapitálovém trhu a zvýší potenciál pro inovace a konkurenci.

Text novely je transpozicí evropských předpisů, které je Česká republika povinna začlenit do svého právního řádu bez možnosti výraznějších změn. Povinnosti vyplývající z evropského práva a výše zmiňované náklady jsou tedy náklady vyvolanými transpozicí a jejich dopady tak nelze zásadním způsobem měnit.

Dámy a pánové, jako zpravodaj tohoto tisku vám doporučuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Prosím, aby se posadil u stolku zpravodajů.

Otvírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a táži se tedy, zda se někdo hlásí v rámci prvého čtení do obecné rozpravy k tomuto tisku. Žádnou takovou přihlášku nevidím, proto končím obecnou rozpravu. Nezazněly ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Nevidím žádný takový, proto budeme o tomto jediném návrhu na přikázání rozhodovat nyní, a to v hlasování s pořadovým číslem 233, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento způsob přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 233 přítomno 173, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a tím končí prvé čtení tohoto bodu, bodu číslo 20, sněmovního tisku 420, s poděkováním jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP