(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 86."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 180 pro 171 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji a končím bod č. 81.

 

Můžeme pokračovat. Časový program je takový, že nám umožňuje ještě předtím, než jsme navrhli, se zabývat bodem č. 59, což jsou

 

59.
Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Původně jsme navrhovali, že to rozhodneme před polední pauzou. Doufám, že nikdo nenamítá, že tuto věc, poměrně bezkonfliktní, můžeme rozhodnout hned. Nikoho nevidím. Můžeme pokračovat.

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 50 ze 6. února 2007. Požádal bych předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slova a odůvodnil jednotlivé věci. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. V orgánech Poslanecké sněmovny se uvolnila místa jednak z důvodu, že paní poslankyně Vlasta Parkanová, pan poslanec Martin Bursík, pan poslanec Miroslav Kalousek a pan poslanec Cyril Svoboda se stali členy vlády, dále vzdáním se mandátu pana poslance Františka Vnoučka a dále pak jsme obdrželi rezignace některých poslanců na členství v orgánech Poslanecké sněmovny.

Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů návrhy na volbu členů orgánů Poslanecké sněmovny a dne 6. února přijala své usnesení č. 50, které vám bylo rozdáno na lavice. Návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji proto, aby dnešní volba probíhala stejným způsobem veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala rezignace poslanců na svá členství v orgánech Poslanecké sněmovny a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak ji navrhly poslanecké kluby. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, abyste, pane předsedající, otevřel rozpravu jak o jednotlivých kandidátech, tak o způsobu volby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku pana poslance profesora Zdeňka Jičínského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, v písemném podkladu je u paní kolegyně Jacques dvakrát uvedeno, že je členkou Strany zelených, jednou je tam uvedeno, že je členkou ODS. Protože v této Sněmovně jsme zažili už leccos, tak bych rád věděl, jak to je, abychom nehlasovali špatně. Děkuji. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Hlásí se paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Děkuji, pane předsedající. Děkuji také panu kolegovi Jičínskému, že upozornil na tuto nesrovnalost. Ani já se nehodlám spokojit se svým členstvím v poslaneckém klubu ODS, ani s mužským pohlavím, takže žádám předsedu volební komise, a bylo mi to včera již tak přislíbeno, že dojde k opravě tohoto údaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jak jsem od začátku dnešního jednání shovívavost sama, tak předpokládám, že jde pouze o chybu v psaní. Pan předseda volební komise to odůvodní.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Já se za to omlouvám. Vzniklo to při přepisu. Víme o tom, mluvili jsme o tom a bude to samozřejmě opraveno. Samozřejmě všichni víme a respektujeme, že paní kolegyně Jacques zůstává členkou Strany zelených, alespoň doposud. (Veselost v sále.)

Jestli dovolíte, ještě bych se přihlásil jako předseda poslaneckého klubu ODS a sdělil stažení kandidatury pana poslance Krajíčka do komise pro rodinu z důvodu nevyjasněnosti těch počtů navržených kandidátů. Čili za to se také omlouvám a jeho kandidaturu stahuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili o návrhu na kolegu Krajíčka tedy nebudeme potom hlasovat. Má někdo další přihlášku do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Další postup tedy bude tak, jak navrhl pan předseda volební komise. Nejdříve rezignace. Rozuměl jsem tomu, že chcete hlasování en bloc o rezignacích i o volbách, pane předsedo?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, ano. Pokud proti tomu není žádná námitka, tak vzhledem k tomu, že všichni dostali návrhy do lavic a drobná upřesnění teď zazněla, tak myslím, že bychom nejdřív mohli hlasovat o těch rezignacích, ty já přečtu, a poté bychom en bloc hlasovali o volbě jednotlivých poslanců do uvolněných pozic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili nikdo nenamítá nic proti tomu, že se bude hlasovat o rezignacích i o volbě jednotlivých poslanců do orgánů Sněmovny en bloc? Námitku nevidím, a proto to beru jako souhlas Sněmovny s tímto postupem.

Prosím, pane předsedo, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Čili nejprve budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že paní poslankyně Kateřina Jacques rezignovala na členství v petičním výboru, paní poslankyně Věra Jakubková rezignovala na členství v ústavněprávním výboru, pan poslanec Ondřej Liška rezignoval na členství ve výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Olga Zubová rezignovala na členství ve výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Přemysl Rabas rezignoval na členství ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pan poslanec Pavel Severa rezignoval na post náhradníka ve stálé delegaci do Parlamentního shromáždění NATO.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP