(20.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1182/3."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41: z přítomných 162 pro bylo 119, proti 11. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Další, předposlední, bod je bod

 

21.
Návrh zákona o insolvenčních správcích
/sněmovní tisk 1192/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1192/4. Vítám mezi námi pana senátora Jaromíra Volného. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

A nyní prosím ministra spravedlnosti a místopředsedu vlády Pavla Němce, aby se vyjádřil k usnesení Senátu.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zmínil zásadní rozdíl mezi zněním postoupeným ze Senátu a verzí Poslanecké sněmovny.

Rozdíl spočívá v tom, že zatímco Poslanecká sněmovna schválila nároky na vzdělání insolvenčních správců v rozsahu vysokoškolské vzdělání právního nebo ekonomického směru, Senát je toho názoru, že by mělo postačovat jakékoliv vysokoškolské vzdělání.

(Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.)

Podle toho nechť si poslankyně a poslanci učiní úsudek. Za předkladatele jsem toho názoru, že charakteru práce insolvenčních správců lépe odpovídá znění Poslanecké sněmovny, tedy vzdělání právního nebo ekonomického směru.

Dále Senát upravil určitá legislativně technická upřesnění, kdy reagoval na právní předpisy, které vstoupily v platnost mezi okamžikem projednávání v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Zde tedy námitky nemám.

Nicméně dovolil bych se, přestože je pozdní doba, zastavit nad jednou otázkou. Senát velmi často kárá Poslaneckou sněmovnu za tzv. tříletky či za nestandardní legislativní postupy. V tomto případě Senát postupoval přesně tímto způsobem. Já si dovolím nazvat postup Senátu minimálně legislativně nestandardním nebo sporným, neboť Senát současně navrhuje novelizovat zákon, samotný zákon insolvenční, který v době, kdy byl projednáván Senátem, ještě nebyl v platnosti. Tedy Senát novelizoval insolvenční zákon, který ještě nebyl v platnosti, v době projednávání v Senátu. Říkám to proto, aby bylo zjevné, že není takový stav, že by Poslanecká sněmovna byla legislativní prasátko a Senát jako horní komora byl legislativně zcela čistý. To pouze připomínám, že Senát se zde dopustil, mírně řečeno, velmi legislativně nestandardního chování.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Radima Chytky, zda se chce vyjádřit jako zpravodaj. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jaromír Volný. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaromír Volný: Dámy a pánové, já bych v úvodu upozornil na to, že v původní příloze k usnesení Senátu, která vám byla zaslána, došlo k tiskové chybě, kde v bodě prvním bylo napsáno, že v § 6 odst. 1 písm. a) se mají vypustit nějaká slova. Mělo tam být písm. b). Dostali jste tedy opravenou přílohu usnesení Senátu. Pro stenozáznam toto výslovně uvádím.

Jinak si myslím, že k tomu, co tady řekl pan ministr o změnách, na kterých se Senát usnesl, nemusím nic říkat. Je tu požadavek, aby vzdělání insolvenčních správců nemuselo být pouze v ekonomickém nebo právnickém směru, ale že by stačil pouze stupeň vysokoškolského vzdělání. Pokud to bylo provedeno v zákoně o insolvenčních správcích, tak to muselo být samozřejmě provedeno i ve vlastním insolvenčním zákoně, byť - a to má samozřejmě pan ministr pravdu - tehdy, když to projednával Senát, ještě insolvenční zákon nebyl ve Sbírce zákonů zveřejněn.

Dále pak, pokud už byl insolvenční zákon otevřen, tak se na všech potřebných místech slova "Komise pro cenné papíry" nahradila slovy "Česká národní banka", protože mezitím v důsledku legislativního procesu přešly pravomoci Komise pro cenné papíry na Českou národní banku.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o insolvenčních správcích, podle sněmovního tisku 1192/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1192/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 164 pro hlasovalo 97, proti 44. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Senátem.

 

Děkuji panu senátorovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, nyní zahájíme poslední bod našeho pořadu, bod

 

22.
Zákon, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/8/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 854/9.

Nejdříve se ptám pana ministra kultury, pana Vítězslava Jandáka, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že k tomuto zákonu už bylo řečeno všechno. Jednou prošel Sněmovnou, prošel Senátem, prezident ho nepodepsal. To je všechno.

Děkuji vám mockrát.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní se ptám paní poslankyně Kateřiny Dostálové, zda se jako zpravodajka výboru chce vyjádřit. Není tomu tak. Děkuji.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Jičínského a poté pana poslance Michala Doktora. A prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, chápu, že v tuto dobu už není náladu pro věcnou diskusi, jakkoliv by tento problém věcnou diskusi velmi zasloužil. (V sále je neustálý hluk.)

Nemyslím si, jak říkal pan prezident, že filmová produkce je jenom součástí normálního komerčního provozu. Samozřejmě, filmová produkce je komerční záležitost. Ale podíváme-li se na poválečná léta, vidíme, že filmová produkce šedesátých let… (zvonek) … filmová produkce šedesátých let patří k tomu, co se ve světě uznává jako přínos české národní kultury do filmové tvorby. A chceme-li udržovat národní kulturu, potom pro to musíme něco udělat. Abychom pro to něco udělali, je třeba podpořit návrh zákona, který jsme svého času schválili. Myslím, že to je jasné.

To, že je to na poslední chvíli, by nemělo být dokladem toho, že kultura pro Sněmovnu je také až na posledním místě. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP