(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Podvýbor a organizační výbor připravil pro vás lahůdkové usnesení, které se týká návrhu Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání. Zase končí jedno období a myslím si, že je dobře, když Poslanecká sněmovna zúročí práci podvýboru pro přípravu tohoto návrhu.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první bod zítra odpoledne, tak aby se Sněmovna se svou povinností směrem k prezidentovi republiky vyrovnala. Děkuji vám za podporu mého návrhu. Takže zítra odpoledne návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Tak zní název.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Kapouna nyní, který se písemně přihlásil. Pak pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré odpoledne, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že pan místopředseda využil svého přednostního práva, tak už jsem druhý.

Chtěl bych požádat Sněmovnu, aby zařadila ve středu jako druhý bod Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005, sněmovní tisk 1273. Tedy jako druhý bod.

Chtěl bych upozornit, že to bude velmi nekonfliktní a rychlý bod, ale měla by se seznámit Sněmovna i s usnesením hospodářského výboru o převodu určité částky peněz právě na povodňové a pozimní úpravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, jenom se chci zeptat. Ten druhý bod myslíte jako druhý bod odpoledne? Ne ráno, ale druhý bod odpoledne po tom, pokud zařadíme ten první pana místopředsedy Kasala. (Souhlas.) Dobře, pochopil jsem. Děkuji.

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 8. (Ve Sněmovně je velký hluk.)

Pan místopředseda Kasal mi tady navrhuje, že by ten jeho bod mohl být jako druhý. Takže pan místopředseda Kasal navrhuje, aby se začalo tím vaším bodem a on by byl jako druhý. S tím asi není problém. Takže nechám nejdřív hlasovat o vás a pak o návrhu pana místopředsedy Kasala.

A nyní prosím pana poslance Ježka.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji na pořad naší schůze zařadit nově dva body. Tím prvním je Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005. Druhým bodem Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998 až 2004.

Druhým návrhem, budou-li tyto dva body zařazeny, je předřazení těchto bodů především z důvodu včasného zúřadování a výplaty příspěvku politickým stranám, a to jako první a druhý bod zítra dopoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, vy říkáte první a druhý bod zítra dopoledne? Úplně ráno to chcete zařadit? Dobře. Ale jestli byste mi ty názvy přesné mohl tady přinést, abych oba dva body přečetl. Takže zítra ráno dopoledne. (Domluva mimo mikrofon.)

A mám tady ještě pana poslance Vlčka, který se hlásí také s návrhem.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní na uklidnění atmosféry v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid. Já tady opravdu zase neslyším téměř nic. Prosím vás, máme-li to zaznamenat, co bude navrženo, tak prosím, aby tady byl klid. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Takže pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout, aby teď hned byl zařazen bod zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 1089. Vychází toto z usnesení rozpočtového výboru, které jsme přijali dne 21. dubna 2006 na své 59. schůzi. Jedná se o tisk, jehož předkladatelkou je paní poslankyně Eva Dundáčková. Je to zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Takže dneska jako první bod zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 1089.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Ještě se hlásí pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, dovolte mi, abych na základě žádosti pana ministra pro místní rozvoj Radka Martínka předložil návrh spočívající v pevném zařazení bodu 125, to je prezidentské veto k zákonu o vyvlastnění, sněmovní tisk 1015.

Navrhuji, abychom projednali tento návrh zákona dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Je to bod 125? (Ano.) Bod 125, zákon o vyvlastnění.

 

Poslanec Michal Hašek: Tisk 1015 - projednat jej dnes po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Po pevně zařazených bodech dnes.

Hlásí se ještě někdo s nějakým dalším návrhem na změnu programu? Pokud už se nikdo nehlásí, tak zazvoním na poslance, protože rozhodneme o těch návrzích, které byly podány. Prosím, aby se všichni dostavili k hlasování. Budeme hlasovat. Prosím, je tady pan místopředseda Kasal někde? Je tady.

My jsme se sice dohodli, že nechám nejdřív hlasovat o návrhu pana poslance Kapouna jako prvním na to zařazení zítra, ve středu odpoledne jako prvním bodě. Ale mezitím jsem zjistil, že my už tam máme pevně zařazený bod, je to zpráva informace ministra životního prostředí o skládce odpadu v Libčicích. Takže my už na zítřek máme první zařazený bod odpoledne. (Hlasy ze sálu.) Nebo dokonce dva. (Domluva mimo mikrofon.) Omlouvám se, tedy první je ministr obrany - nasazení sil, a druhý máme Libčice, tu skládku. Takže my už tam máme dva pevně zařazené body, tak bych nechal hlasovat nejdřív o návrhu pana poslance Kapouna, to je Státní fond dopravní infrastruktury, tedy uzávěrka účetní a výroční zpráva, jako o třetím bodu, který zařadíme na zítřek pevně jako třetí bod. Je to jasné? Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro zařadit tento bod SFDI jako třetí bod pevně zařazený? Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 152. Přítomno je 166, pro hlasovalo 113, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

(Opět hlasitá reakce z lavic.) Pak je tu další návrh, to je pan poslanec místopředseda Kasal, a to je návrh zařadit jako čtvrtý bod pevně odpoledne zítra návrh usnesení, kterým se předkládá prezidentu republiky návrh na vyznamenání. To by nám předložil za podvýbor pro vyznamenání. Takže tento bod by byl čtvrtý pevně zařazený.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento bod jako čtvrtý pevně zařazený bod zítra na pořad schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 153. Přítomno je 167, pro hlasovalo 138, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP