Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Nechtěl bych, abychom vylévali vaničku i s dítětem právě tím, že kritizuje pan zpravodaj administrativní zvýšení zátěže, ale aby si také uvědomil, že technická způsobilost vleku je nezbytnou podmínkou, aby tyto vleky dobře sloužily.

Proto se také, vážené dámy a pánové, přimlouvám za to, aby byl prostor pro projednání ve výborech. (Velký hluk a neklid v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, zda se někdo další hlásí do rozpravy, která je otevřena. Pan poslanec Kapoun. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych jenom dodat k tomu, co tady bylo řečeno, že samozřejmě pokud to projde do druhého čtení, tak budeme moci diskutovat i o tom, jestli tam patří část k živnostenskému zákonu, nebo nepatří.

Chci jenom říci, že s touto změnou souhlasí Ministerstvo dopravy, souhlasí vlečkaři, požaduje ji v podstatě Evropská unie, zvyšuje se tím bezpečnost lyžařů. Tím říkáme, že jsou naše vleky bezpečné. Jen určitá část nekonstruktivní opozice říká ne. Proto vás, kteří si myslíte, že má cenu se tímto problémem zabývat, prosím, abyste hlasovali proti zamítnutí. Pevně věřím, že nás bude víc. Děkuji. (Stále velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Žádnou nevidím, proto končím obecnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Nepotřebují se v tuto chvíli vyjádřit.

Je tedy před námi pouze jediný návrh a to byl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Tento návrh přednesl pan poslanec Karel Sehoř. Svolávám naše kolegy do jednacího sálu, abych mohla za chvíli toto hlasování zahájit.

Domnívám se, že všichni, kteří se chtěli zúčastnit hlasování, již jsou v jednací síni.

 

Proto zahajuji hlasování pořadové číslo 168. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 161 pro 47, proti 100. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování pořadové číslo 169. Ptám se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 169 skončilo. Přítomno 163, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Končím prvé čtení bodu č. 48, sněmovního tisku 906. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. (Hladina hluku v sále je neúnosná.)

 

Budeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze. Tímto bodem je bod

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Ještě než vás o toto slovo požádám, požádám naše kolegy, aby vaše slova poslouchali. Prosím ještě jednou všechny kolegy, aby se posadili do svých lavic a nerušili průběh tohoto bodu, tak abychom mohli pokračovat.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, předkládaná novela zákona navazuje na záměr Exportní garanční a pojišťovací společnosti založit dceřinou společnost pro komerční úvěrové pojištění, který vláda projednala a vzala na vědomí svým usnesením dne 1. prosince 2004. Na základě uvedeného záměru založil EGAP 31. ledna 2005 dceřinou společnost pod názvem Komerční úvěrová pojišťovna EGAP a požádal Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, který vydal povolení k pojišťovací činnosti.

Cílem a smyslem předloženého vládního návrhu novely zákona je vytvořit legislativní předpoklady, které umožní příští vstup strategického partnera do Komerční úvěrové pojišťovny EGAP. Do této nově vznikající společnosti bude vyčleněno komerční úvěrové pojištění, které je i dosud provozováno bez státní podpory. Smyslem vyčlenění komerčního úvěrového pojištění z EGAP je připravit předpoklady pro další efektivní rozvoj těchto finančních služeb pro podnikatelskou sféru jako účinného nástroje ochrany věřitelů proti platební neschopnosti a platební nekázni dlužníků, a to jak u vývozních, tak ve zvýšené míře i domácích pohledávek. Vyčlenění komerčního úvěrového pojištění z EGAP představuje současně žádoucí implementaci platných směrnic a doporučení Evropské unie pro toto odvětví s cílem minimalizovat nežádoucí ingerenci státu.

Předmětem navrhované legislativní úpravy je zpřesnění ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) zákona, které na jedné straně umožňuje EGAPu založení dceřiné společnosti pro komerční úvěrové pojištění, a jako podmínku zákon stanoví, že EGAP musí být při založení takové právnické osoby většinovým společníkem. Stávající dikce tohoto ustanovení nicméně může být a některými právníky je vykládána jako povinnost EGAP být majoritním vlastníkem takové právnické osoby po celou dobu její existence. Proto předložená novela, která je velmi stručná, zpřesňuje dikci zákona tak, aby bylo zřetelné, že je možné, pokud se pro to EGAP rozhodne, přistoupit k částečné privatizaci takovéto dceřiné společnosti.

Děkuji. (Hluk v sále je neustále obrovský.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Suchánka, aby se ujal slova.

Ještě jednou se pokusím přesvědčit naše kolegy, že tím, čemu mají věnovat pozornost, je bod č. 49. Prosím hlouček kolem pana poslance Hojdara, Kapouna. Ještě jednou všechny žádám, aby věnovali pozornost bodu, který projednáváme.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl stručnou zpravodajskou zprávu k tisku 930.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., je státem vlastněnou a řízenou společností, pojišťovnou ve smyslu zákona č. 363/1999 Sb. Podle zákona č. 58/1995 Sb. je předmětem její činnosti podpora vývozu spočívající v pojištění vývozních úvěrových rizik podpořeného financování a úhrady úrokových rozdílů. Protože ne všechny projekty splňují požadavky pro poskytnutí státní podpory, byl vytvořen novelou zákona č. 58/1995 Sb. zákonem č. 282/2002 Sb. prostor pro vznik dceřiné společnosti, která pojišťuje rizika vývozu bez státní podpory na principech komerčního pojištění.

V tomto zákoně se však v § 4 odst. 2 písm. c) říká, že: v níž je exportní pojišťovna většinovým společníkem atd. Jelikož zachování podmínky, aby EGAP byl většinovým vlastníkem dceřiné společnosti pro komerční úvěrové pojištění, by bylo v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a protože zachování významného vlivu na řízení společnosti lze zajistit i jinak než většinovým vlastnictvím, vypouští navrhovaná novelu výše uvedenou větu z § 4 odst. 2 písm. c). Touto cestou se rovněž zvýší šance pro vstup strategického partnera do této společnosti.

Navrhovaná změna je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a s právem EU, a proto doporučuji postoupit tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP