Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Kapoun)

Česká republika je mezi posledními členskými státy Společenství, které nemají v oblasti kontroly technických zařízení, lanových drah a lyžařských vleků jednotnou právní úpravu. Vzniká důvodné oprávnění předložit příslušný návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách a živnostenský zákon, s cílem přinést novou právní úpravu směřující k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu lyžařských vleků z hlediska technického zařízení přepravovaných osob a obsluhujícího personálu. Realizací tohoto návrhu nebude podnikatelská sféra zatížena žádnými administrativními bariérami pro podnikání, protože navržené požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost vedoucího zaměstnavatele, provozovatele lyžařského vleku jsou snadno splnitelné.

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, není v rozporu s ustanoveními souvisejících právních předpisů. Navrhovaná právní úprava není rovněž v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a je plně slučitelná s právními akty ES.

Realizace návrhu nevyvolá požadavky na státní rozpočet. Rozšíření působnosti drážních správních úřadů o výkon státního dozoru nad provozováním lyžařských vleků bude řešeno. V případě věcně příslušného drážního úřadu upravuje jeho činnosti tak, aby tento státní dozor mohli vykonávat stávající zaměstnanci bez nutnosti rozšířit jejich fond pracovní doby.

Právní úprava se vztahuje především na činnost provozovatele lyžařského vleku, který své náklady hradí z výnosů podnikatelské činnosti a z provozu dopravního zařízení. Navrhovaná úprava nemá negativní vliv na hospodářské subjekty provozující lyžařské vleky, protože stanovuje jednotné základní požadavky na bezpečné provozování uvedených zařízení i ve vztahu k životnímu prostředí. Navrhovaná úprava nepřináší žádné negativní sociální dopady a směřuje ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti na těchto dopravních zařízeních.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Máme za sebou uvedení ze strany navrhovatelů. Prosím nyní o slovo zpravodaje k tomuto návrhu zákona, tedy pana poslance Karla Sehoře. Prosím o slovo a zároveň prosím o to, abychom věnovali panu poslanci svou pozornost. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, novela zařazuje lyžařské vleky mezi takzvaná určená technická zařízení, která podléhají dozoru podle zákona o dráhách. Dále se mění živnostenský zákon, který přeřazuje živnost provozování vleků ze živnosti volné na živnost vázanou. Nakonec se stanovují lhůty pro provozovatele vleků, kdy mají požádat o vydání průkazu o způsobilosti určeného technického zařízení, a lhůta pro živnostenský úřad pro vydání nového živnostenského listu. Důvody jsou uváděny v podstatě dva. Tím prvním je skutečnost, že v některých zemích jsou sjednocena pravidla pro provozování lanovek a vleků, tím druhým důvodem je podezření z nedostatečného provádění prohlídek a zkoušek zařízení.

Po přečtení předlohy jsem si tu poznamenal několik nevyjasněných věcí. Možná že v některých zemích provádí technickou kontrolu vleků úřad obdobný našemu Drážnímu správnímu úřadu, ale jistě nejde o povinnou akceptaci směrnice Evropské unie. Podle důvodové zprávy na novelu upozornil Svaz provozovatelů lanovek a lyžařských vleků České republiky. To mi není dost dobře jasné, proč svaz svým členům chce komplikovat život. Dokázal bych tuto aktivitu pochopit, kdybychom měli k dispozici statistiku potíží či úrazů, která by dokazovala oprávněnost návrhu. Nic takového tu ale není. Z důvodové zprávy není jasné, zda problém tkví v tom, že chybí nějaký předpis, či v tom, že se stávající předpisy nedodržují. Upozorňuji na to, že velmi často se snažíme měnit legislativu tam, kde by stačilo jenom dodržovat legislativu stávající.

Jestliže se tvrdí, že na kontrolu zhruba asi tisíce vleků v České republice nebude nutné ani zvyšovat fond pracovní doby pracovníků Drážního správního úřadu, pak to nesvědčí o jejich dnešním úplném plném využití.

Ani vláda nesouhlasí s přeřazením živnosti u provozovatelů vleků a naopak upozorňuje na rozšíření vázané živnosti revizorů určených technických zařízení.

Myslím si, že návrh novely není dostatečně odůvodněn, proto navrhuji jeho zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy na přihlášky z místa. První zdvižená ruka patří panu ministru Šimonovskému, poté požádám pana poslance Jičínského. Ne, dávají si pánové přednost, takže je to naopak.

Nejprve bude mluvit pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, myslím, že by bylo dobře přece jenom tento návrh propustit do druhého čtení, aby tato problematika mohla být předmětem normálnější, klidnější diskuse ve výboru včetně diskuse o problémech, o kterých hovořil pan zpravodaj.

Já jsem jeden z těch, kdo těchto lyžařských vleků pokud možno dosti používá. Myslím si, že je to zařízení dneska velmi frekventované, že jeho kvalita ovlivňuje i kvalitu našeho turistického ruchu, respektive možnosti získávat turisty, kteří užívají našich sjezdovek v zimě. A těchto turistů přibývá, nepochybně máme zájem, aby jich přibývalo ještě více. A v tomto ohledu musíme mít zájem i na tom, aby nepřicházeli zbytečně k úrazům, které jsou spojeny s tím, že obsluha vleků a technická kvalita vleků není v pořádku.

Takže jakkoli mohu uznat některé námitky nebo pochybnosti, které uvedl pan zpravodaj, přesto si myslím, že by neměly být důvodem, aby Sněmovna hned v prvním čtení tuto předlohu odmítla. Bylo by dobře postoupit ji do druhého čtení a potom o ní seriózně diskutovat a pak případně se rozhodnout v dalším jednání o této osnově.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana ministra dopravy Šimonovského. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych se také přimluvil za projednávání v dalším čtení této normy, a to z toho důvodu, že při transpozici evropských směrnic nám skutečně ze zákona č. 266 o dráhách nějakým legislativním nedopatřením vypadly lyžařské vleky. Nikdy jsme si toho nevšimli a upozornil na to Svaz provozovatelů lanovek a lyžařských vleků v České republice.

Já bych byl rád, aby byla možnost debatovat ve výboru právě o těch režimech, které by mohly vést ke zvýšení bezpečnosti těchto lyžařských vleků právě tím, že budou zařazeny mezi určená technická zařízení, tak jako ostatní dráhy a tak jak to také evropská směrnice předpokládá. (V sále je hluk a špatná srozumitelnost.)

Celý ten návrh, který pan poslanec Kapoun zde představoval, tak vlastně obsahuje dvě samostatné části, a to první část, která směřuje přímo do pravidelné kontroly těchto vleků právě tím, že jsou zařazeny mezi určená technická zařízení, a tím se nastoluje režim, který odpovídá technické náročnosti těchto zařízení a zvyšuje bezpečnost těch, kteří používají -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane ministře, já vás velmi nerada přerušuji, ale poprosím ještě jednou všechny kolegy, aby věnovali pozornost tomu bodu, který právě projednáváme.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji.

- těch, kteří používají tyto vleky. Každý z nás máme jistě osobní zkušenost, jak často tyto vleky vypadají. A to je určitě část, která je velmi nezbytná.

Ta druhá část, která souvisí s určitou zvýšenou administrativní zátěží provozovatelů lyžařských vleků právě s přesunem z živnosti volné na živnost vázanou, je věc, která je k diskusi. A právě zde bude prostor ve výboru pro hledání optimálního řešení, tak aby provozování lyžařských vleků bylo živností, na kterou dosáhne podnikatelská sféra, protože čím více budeme mít vleků, tak určitě tím podle mého názoru budou naše hory atraktivnější a tím také zajistíme více návštěvníků do našich hor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP