Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Obávají se ztráty důchodu a tím je jejich vstup do zaměstnání ztížen. Lidé si hlídají, aby jejich prokázaný výdělek nepřevýšil stanovenou částku, která je navíc pro každého jiná. Říkám prokázaný výdělek, protože se dá předpokládat, že dochází k obcházení zákona a zaměstnavatel zaplatí zbylou část výdělku zaměstnanci jinou cestou, ať už zaměstnavatel vyplácí část finančních prostředků zaměstnanci prostřednictvím jiného člena rodiny, případně doplácí zaměstnanci tzv. černé peníze. Z těchto tzv. černých peněz se pak samozřejmě neodvádějí daně, zdravotní a sociální pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Na jedné straně stát vynakládá nemalé finanční prostředky na zaměstnávání zdravotně postižených lidí, na straně druhé zbytečně tlumí jejich pracovní aktivitu. Je tedy účelné pomoci zdravotně postiženým lidem, kteří chtějí pracovat, a vypustit zbytečné a administrativně velmi náročné omezení z důchodového zákona tak, jak navrhuje tento poslanecký návrh poslance Lubomíra Suka a dalších.

Občanská demokratická strana totéž již v minulosti navrhovala. Já sama jsem se o to pokoušela dvakrát v minulém volebním období formou pozměňovacího návrhu, nikoli tedy jako tentokrát formou samostatného zákona. ODS také pro souběh částečného invalidního důchodu a výdělku hlasovala naposledy například, když tento návrh padl v souvislosti s tzv. reformou veřejných financí. Tento návrh byl vždy zamítnut, ať už proti němu vystoupil pan ministr Špidla v minulém volebním období, a v tomto volebním období proti tomuto návrhu vždy hlasovala celá vládní koalice, takže prošel rozdílem jednoho hlasu. Vítám stanovisko pana ministra, že se konečně naše názory sbližují. Tento projednávaný návrh totiž naplňuje program Občanské demokratické strany. V modré šanci je doslovně uvedeno, že Občanská demokratická strana umožní zdravotně postiženým lidem, kteří pobírají invalidní důchod, ať už částečný nebo plný, aby si mohli k důchodu přivydělat neomezenou částku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Sděluji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, zeptám se tedy na vaše přihlášky z místa. Nevidím takovou přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. Není nutno. Proto se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože nezazněl žádný návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Budeme tedy moci přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Zahajuji hlasování pořadové číslo 167. Táži se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 167. Z přítomných 143 pro 92, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a končím prvé čtení bodu číslo 47, sněmovního tisku 904. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Tímto bodem je bod číslo

 

48.
Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 906/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 906/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Miroslav Kapoun. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové.

Tuto novelu zákona předkládám společně s mými kolegy z důvodu, že se objevují určité problémy u lyžařských vleků. Ani ne ty problémy že by nějakým způsobem poškozovaly lyžaře, ale ohledně bezpečnosti a zvýšení bezpečnosti právě té nezanedbatelné části našich občanů, kteří se aktivně věnují zimním sportům, mezi které samozřejmě to sjezdové lyžování patří. Bez těch vleků by nebylo možné masové rozšíření. Je to součást infrastruktury, která slouží v oblasti cestovního ruchu jako prostředek pro využití volného času.

V České republice je provozováno celkem asi tisíc lyžařských vleků, které během jedné sezóny, a to je pozoruhodné číslo, přepraví více jak 50 milionů osob. O to závažnější je zjištění Svazu provozovatelů lanovek a lyžařských vleků České republiky o určitých problémech a v některých případech nedobrém technickém stavu a zanedbávání péče o tažná lana. Proto navrhuji zavést obdobný právní režim pro dopravní zařízení, jako je zaveden pro lanové dráhy.

Předkládaný návrh zákona, který obsahuje novelu zákona 266/1994 Sb., o dráhách, navrhuje pro technické zařízení lyžařských vleků zavést stejný právní režim jako pro určená technická zařízení sloužící k provozování dráhy a drážní dopravy. Návazně novelou živnostenského zákona se provozování lyžařských vleků zařadí do živností vázaných a stanoví se nezbytná odborná způsobilost pro tuto podnikatelskou činnost.

Pro lyžařské vleky je v současnosti aplikován právní režim vycházející z obecně závazných právních předpisů, např. stavební zákon, obchodní zákoník, občanský zákoník a živnostenský zákon. Nově byl zaveden právní režim nařízením vlády číslo 70/2000 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, upravujícím technické podmínky a požadavky pro tyto výrobky až do jejich uvedení na trh.

Je třeba konstatovat, že v minulosti byly lyžařské vleky na základě § 1 písm. b) bod 7 vyhlášky číslo 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení, a určena jsou technická zařízení, byl-li na nich vykonáván státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle § 1 odst. 2 zákona 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Jako vyhrazená technická zařízení byly lyžařské vleky zrušeny paragrafem 11 vyhlášky číslo 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti. Těmito nedomyšlenými zásahy do právního řádu se stalo, že od července 1979 nebyl nad těmito zařízeními vykonáván systematický státní odborný dozor.

Svaz provozovatelů lanovek a lyžařských vleků České republiky, který sdružuje provozovatele těchto zařízení, poukázal na skutečnost, že pravidla pro provozování lyžařských vleků, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tímto spojené, podmínky pro zdravotní odbornou způsobilost osob včetně výkonů státní správy a státního dozoru na těchto dopravních zařízeních nejsou na rozdíl od lanových drah zákonem upraveny. Přitom použil jako argumentaci směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2000/9/ES ze dne 20. března 2000, o lanových dráhách pro dopravu osob, ve které jsou pod pojmem lanové dráhy zahrnuty i lyžařské vleky.

Náměty a požadavky Svazu provozovatelů lanovek a lyžařských vleků České republiky byly posouzeny a vyhodnoceny se závěrem, že podstata problémů spočívá v úzké péči o technický stav těchto dopravních zařízení a že je třeba v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu těchto dopravních zařízení zlepšit pravidelné kontroly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP