Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Sýkora. Není tomu tak. Nechcete vystoupit se svým závěrečným slovem?

Přistoupíme tedy k hlasování, a to tedy nejdříve k hlasování o návrhu na zamítnutí. Pokusím se přivolat všechny, kteří o tomto návrhu budou chtít hlasovat. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Pro ty, kteří přicházejí, oznamuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 185 poslanců pro návrh hlasovalo 111, proti 61. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že byl přijat návrh na zamítnutí.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

98.
Návrh poslanců Radima Turka, Antonína Sedi, Břetislava Petra, Stanislava Křečka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 802/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Radim Turek a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová. Obdrželi jste sněmovní tisk 802/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Vidím, že se hlásí pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Paní předsedající, dámy a pánové, přemýšlel jsem, protože tady proběhla samozřejmě dlouhá diskuse a padlo mnoho argumentů, co tady vlastně ještě nebylo řečeno k tomuto návrhu zákona, který má, jak předkladatelé věří a doufají, zkvalitnit české justici boj s organizovaným zločinem.

Přes to všechno, že argumenty už tady zazněly několikrát, jsem si říkal, že nakonec by bylo možná dobré ještě jednou říci, že se nejedná o institut korunního svědka, který má být používán v každodenní praxi. Jedná se o institut, který má být používán ve výjimečných případech, při výjimečných událostech a okolnostech, které souvisejí s organizovaným zločinem především. Kdybychom si podrobně přečetli návrh, tak není pravdou, že by předkladatelé navrhovali, aby se zcela upustilo od potrestání nejtěžších zločinců. Právě tisk rozděluje kategorii zločinců řekněme na lehčí a těžší. U těžších zločinců se hovoří právě o spolupracujícím obviněném, kdy se nepřerušuje trestní stíhání, nicméně se spolupracující obviněný označí za spolupracujícího, který se účastní práce s policií a se státním zástupcem a aktivně spolupracuje.

Domnívám se, že je to návrh potřebný pro Českou republiku, který není ojedinělý v evropském ani světovém kontextu a pomůže, jak tady v minulém vystoupení minulý týden přednesl i ministr vnitra, v celoevropském kontextu boji s dobře organizovanými strukturami zločinu. Velmi bych požádal Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto návrhu. Věřím, že svým hlasem pro také dáváte hlas ke kvalitnějšímu boji se zločinem.

Ještě bych se vyjádřil velice krátce k pozměňovacím návrhům, které padly v podrobné rozpravě. Nemám vůbec žádný problém se všemi pozměňovacími návrhy paní poslankyně Parkanové. U pozměňovacích návrhů pana poslance Vrbíka souhlasím s jeho částí 2 a 3. A zásadně nesouhlasím s jeho částí 1, to znamená, aby vlastně byl třeba souhlas nejvyššího státního zástupce, to by znamenalo skutečně velice problematický zásah do stávající úpravy naší jurisdikce.

Děkuji za krátkou pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím.

Jsou možná závěrečná slova. Paní zpravodajka chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Ne, takže už s procedurou. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy máte k dispozici v tisku 802/3.

Dovolím si navrhnout proceduru hlasování, a sice tak, že bychom hlasovali v pořadí A, B jako celek, C oddělené jako C1, C2, C3 a závěrem bychom hlasovali o návrhu jako o celku v případě, že nebude přijat návrh pod písmenem A. Připomínám, že ústavněprávní výbor doporučil Sněmovně tento návrh neschválit.

V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrzích, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokusím se ještě přivolat všechny kolegyně a kolegy, kteří budou chtít hlasovat o tomto návrhu zákona.

 

Budeme tedy nyní, pokud není námitek k navržené proceduře, ale protože je velmi jednoduchá, tak zřejmě není, nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 83, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B, a to B1 až B8 v celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Zpravodajka doporučuje a pan navrhovatel se vyjádřil taktéž kladně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 185 pro návrh hlasovalo 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem C1. Zpravodajka nedoporučuje. Pan navrhovatel také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 186 pro návrh hlasovali 4, proti 162. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem C2. Zpravodajka nedoporučuje. Pan navrhovatel nemá problém, čili asi chce říci, že doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dobře, můžeme si to tak vykládat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 187 pro hlasovalo 81, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Konečně návrh uvedený pod písmenem C3. Zpravodajka doporučuje a pan předkladatel doporučuje mírně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP