Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 120. Kdo souhlasí s touto námitkou, nechť stiskne tlačítko a pozvedne pravici či levici. Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro návrh 126, proti 2. S touto námitkou byl vysloven souhlas.

 

A tak si do třetice zopakujeme hlasování o pozměňovacím návrhu B/I. Stanovisko nesouhlasné a souhlasné.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 192 přítomných pro 97, proti 52. Tentokrát jsme to zase schválili. (Probíhá kontrola hlasování.) Tentokrát již to dopadlo, jak to dopadnout zřejmě mělo, byť někteří netušili, že to tak má dopadnout v druhém hlasování. Konstatuji, že pozměňovací návrh byl schválen. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Následovat bude hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Ivo Vykydala. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 122. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro návrh 185, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Miloslava Kaly. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 191 přítomných pro 80, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslední pozměňovací návrh je pod písmenem E pana poslance Ludvíka Hovorky. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rád bych o tom nechal hlasovat, neboť se domnívám, že rozdíl 16 hlasů je dost velký na to, aby se někdo spletl. Nicméně pan kolega Melčák přece jen kontroluje výsledky hlasování. Beru to tak, že to je jen kontrola pro vaši informaci, nikoli zpochybnění.

Prosím pana zpravodaje o přednesení dalšího návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní bychom měli hlasovat o posledním pozměňovacím návrhem pod písmenem E pana poslance Ludvíka Hovorky. Souhlasné stanovisko. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 124. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 192 přítomných pro 139, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Podle mých poznámek jsme tímto pozměňovacím návrhem prohlasovali všechny pozměňovací návrhy, nicméně pro stenozáznam, protože by zde mohl vzniknout možná mylný názor, uvádím, že hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písmenem B/I jsme hlasovali nejen o zákonu o elektronických komunikacích, ale i o dalších zákonech, které pod tímto číslem uvedeny byly. Vidím, že pan poslanec souhlasí.

Konstatuji tedy, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Mělo by následovat hlasování o zákoně jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 879, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 125. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro hlasovalo 103, proti 28. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

83.
Návrh poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce,
Táni Fischerové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,
ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
/sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

 

Prosím paní kolegyni Fischerovou, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů, zpravodajku ústavněprávního výboru kolegyni Hanu Šedivou také. Obdrželi jsme sněmovní tisk 172/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolil bych si načíst legislativně technickou úpravu k svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod písmenem A2. Moje změna, která byla původně načtena, se netýká článku 62 odstavec 1, ale jak správně uvedl legislativní odbor - článek 62 písmeno l).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Dávám slovo paní kolegyni Fisecherové k závěrečnému slovu. Nemá zájem. Poté paní zpravodajka - buď závěrečné slovo, nebo procedura k hlasování.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, vážení hosté, dovolte, abych vás seznámila s procedurou, jak budeme hlasovat o tisku číslo 172, novela ústavy, ústavního zákona číslo 1/1993 Sb.

Dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy doporučila Poslanecké sněmovně ve svém usnesení číslo 7 ze dne 7. září 2004, aby byl návrh zamítnut.

Dále byly podány dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh poslance Antonína Sedi a dále pozměňovací návrh poslankyně Táni Fischerové. Jiné pozměňovací návrhy nebyly podány.

Vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu je zapotřebí nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí, požádám pana předsedajícího, aby nechal hlasovat o návrhu na zamítnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP