Neautorizováno !


 

(9.20 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Co se týká návrhu pana místopředsedy Sněmovny Filipa, osobně zastávám kladné stanovisko.

S pozměňovacím návrhem pana poslance Janečka pod písmenem E nemohu souhlasit, protože ukládá krajským a obecním úřadům povinnost, kterou nemohou reálně splnit. Ukládá se jim, aby rozpoznaly, které osoby jsou a které nejsou povinny se podrobit povinným a zvláštním očkováním, a pouze tyto osoby hlásily zdravotnickým zařízením. Mají se tedy orientovat v otázkách věkových rozložení jednotlivých očkování, v otázkách imunity k očkování a v otázkách případných trvalých kontraindikací. Nadto se předpokládá, že informační systém evidence obyvatel zahrnuje i údaje o tom, do jakého povolání hodlají osoby vstoupit, protože jen osoby, které chtějí vstoupit do povolání se zvýšeným rizikem infekce, jsou povinny se podrobit zvláštním očkováním.

A konečně pan poslanec Řihák, jehož pozměňovací návrh je pod písmenem F, svým návrhem zamezuje sběr dat z kontrolních zjištění orgánů státního dozoru nad potravinami s odůvodněním, že vznikne úřad pro potraviny a bude plnit povinnosti podle přímo použitelného nařízení Evropského společenství 882/2004. Toto nařízení především nabývá účinnosti až od roku 2006, dále neřeší otázky výměny informací mezi orgány dozoru, ale pouze poskytování informací veřejnosti a mezi orgány dozoru členských států Evropské unie. Pokud jde o úřad pro potraviny - jestliže nebude založen zákonem, může být pouze vnitřní složkou Ministerstva zemědělství a plnit jedině jeho úkoly, tedy nikoli úkoly Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Vážené poslankyně a poslanci, věřím, pokud jste mě slyšeli, že tyto skutečnosti před hlasováním o pozměňovacích návrzích zvážíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní ministryně. Dříve než dám slovo panu zpravodaji, opravdu prosím, abyste si všichni našli místo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Vážený pane místopředsedo, při proceduře hlasování bych navrhoval tento postup: Nejdříve bychom mohli hlasovat o legislativně technické úpravě k tomuto zákonu. Druhé hlasování by mohlo být o pozměňovacím návrhu pod písmenem F poslance pana Řiháka k bodu 33 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Za třetí pozměňovací návrhy uvedené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jako celek jedním hlasováním s přihlédnutím k výsledkům o pozměňovacím návrhu pod písmenem F. Za čtvrté pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Parkanové - ochrana zvířat proti týrání. Za páté pozměňovací návrh pod písmenem C poslance Kochana - škoda související s hlukem a vibracemi. Za šesté pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Filipa týkající se zdravotnických zařízení. Za sedmé pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Janečka, který upravuje očkování. Za osmé bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak zní návrh procedury. Je námitka? (Nikdo se nehlásí). Není. Budeme tedy postupovat přesně podle procedury navržené zpravodajem. Prosím pana zpravodaje, aby se on a paní ministryně vždy před hlasováním vyjádřili k předloženému návrhu.

 

Nejprve tedy rozhodneme o legislativně technické úpravě, kterou přednesl tuším kolega Krákora.

Zahájil jsem hlasování číslo 91. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Řiháka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Zpravodaj i ministryně - nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pod pořadovým číslem 92. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 191 pro návrh 9, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další návrh - pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jako celek. Stanoviska? (Zpravodaj i ministryně - souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 93. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro návrh 188, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další návrh je pod číslem 4 - pozměňovací návrh paní poslankyně Parkanové, bod B, ochrana zvířat proti týrání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Zpravodaj i ministryně - souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 180, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další návrh je pod písmenem C - návrh poslance Kochana, škoda související s hlukem a vibracemi. Souhlas. (Ministryně - nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 95. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro 57, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další návrh je pod písmenem D poslance Filipa týkající se zdravotnických zařízení. Nesouhlas. (Ministryně souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 96. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 110, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Kochan: Další pozměňovací návrh je pod písmenem E pana poslance Janečka - úprava očkování. Souhlas. (Ministryně - nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 97. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 81, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Kochan: Poslední hlasování by mělo být o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 824, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP