Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Děkuji. Další procedurální hlasování bude tedy o návrhu pana kolegy Hojdy, a to zařadit volby členů rady do bloku voleb 17. 5. od 18 hodin.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 89. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 43, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím další případné procedurální návrhy.

 

Poslankyně Eva Nováková: Dobrý den. Já mám návrh, abychom bod 64, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, sněmovní tisk 818, byl zařazen jako první bod dnes odpoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji za ten návrh. Prosím, aby mu věnovali pozornost zpravodajové - pan kolega Šeich a pan kolega Bičík.

 

Takže bod 64 jako první bod odpoledne.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 90. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 99, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Sděluji, že náhradní kartu číslo 2 má pan kolega Martínek, náhradní kartu číslo 31 pan kolega David Šeich a pan poslanec Tomáš Teplík má náhradní kartu číslo 7.

 

Vzhledem k tomu, že se nehlásí již nikdo další s procedurálním návrhem, zahájíme již avizovaný blok třetích čtení, a to nejprve bodem, kterým je

 

78.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali paní ministryně zdravotnictví Emmerová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Kochan. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou rozdány jako sněmovní tisk 824/2.

Otevírám rozpravu, do níž mám jednu písemnou přihlášku, a to pana kolegy Jaroslava Krákory.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám návrh opravy legislativně technických chyb ve sněmovním tisku 824.

K části první článek I:

1. Dosavadní bod 7 se zrušuje. Následující body se přečíslují.

2. Dosavadní bod 12. zní takto: "Bod 12. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "dodržení povinnosti podle písmene a), její hodnocení" nahrazují slovy "jakosti vody ke koupání upravené prováděcím právním předpisem."

Odůvodnění: Srovnáním textu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 11. února 2005, usnesení číslo 1482, a zaslaného Senátu Parlamentu České republiky, se sněmovním tiskem 824 bylo zjištěno, že obsah bodu 7 sněmovního tisku 824 je obsahem části páté bodu 1. senátního tisku 36 a část obsahu bodu 12 sněmovního tisku 824, týkající se držitelů osvědčení o správné činnosti laboratoře, je obsahem části páté bodu 2. senátního tisku 36. K překrytí právní úpravy došlo tak, že uvedený obsah bodů 7 a 12 sněmovního tisku 824 byl vložen pozměňovacím návrhem do textu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, projednávaného jako sněmovní tisk 686. Z uvedeného je zřejmé, že jde o legislativně technickou úpravu tisku číslo 824, která může být podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navržena v rozpravě ke třetímu čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Parkanová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Já chci informovat Sněmovnu, že jsem včera převzala petici s více než devíti tisíci podpisy na podporu pozměňovacího návrhu, který jsem podala k tomuto právě projednávanému tisku. Petiční archy předám k uložení do sekretariátu petičního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku nevidím, rozpravu končím. Prosím o klid v sále.

Dávám slovo paní ministryni, pokud bude mít zájem se vyjádřit.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Já děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, kolegové a kolegyně, abych se krátce vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které vyplynuly z druhého čtení. Souhlasím s pozměňovacími návrhy předloženými garančním výborem, které jsou uvedeny pod písmenem A. Pokud jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Parkanové pod písmenem B, nechci se k němu dále vyjadřovat a ponechám na vaší úvaze, zda ho podpoříte, či nikoli. V případě, že ho podpoříte, je zřejmé, že Ministerstvo zemědělství musí požádat Evropskou komisi o schválení stávajícího znění zákona na ochranu zvířat proti týrání. V případě, že Evropská komise nepřijetí harmonizačního opatření v oblasti pokusů na zvířatech neschválí, bude třeba se k této problematice vrátit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, paní ministryně. Poprosím, kdybyste mohla hovořit více na mikrofon, a současně apeluji na všechny kolegyně a kolegy, aby se zklidnili, uvědomili si, že již sedí v Poslanecké sněmovně, že za chvíli budou hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji. Pan poslanec Kochan, jehož pozměňovací návrh je pod písmenem C, navrhuje řešit veřejnoprávní normou, kterou zákon o ochraně veřejného zdraví je, co je škoda. Přitom pozměňovacím návrhem zavádí kategorii nehmotné škody, kterou nazývá viditelnost majetku. Tuto kategorii a tento postup v legislativě považuji za nepřijatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP