Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní senátorko. Rozpravu jsem otevřel. Vidím, že se k vystoupení chystá paní poslankyně Páralová, takže jí dávám slovo. Další přihlášky nemám.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, Senát nám po právu vrátil návrh zákona o inspekci práce. Věřím, že většina z vás chce hlasovat na základě argumentů. Proto zde znovu připomenu, jaké praktické problémy tento zákon přinese občanům a jaké problémy vzniknou na úseku státní správy.

Podívejme se na dostupnost kontroly pracovněprávních vztahů před a po přijetí zákona o inspekci práce. Kontrolní oddělení úřadů práce jsou nyní na úrovni okresů. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.) Občan má tedy k dispozici více než 77 kontaktních míst. Protože je kontrolní činnost zajišťována zpravidla třemi a více pracovníky úřadu práce v jednotlivých okresech, kontrolu pracovněprávních vztahů zajišťuje minimálně 220 pracovníků. Přirozené územní rozmístění úřadů práce, jejich čtrnáctiletá tradice práce v regionu, spojení kontrol s dalšími funkcemi úřadu práce a možnost osobního kontaktu zvyšuje kvalitu poradenské činnosti a efektivitu úřadů vzájemnou zastupitelností jeho zaměstnanců.

Po přijetí zákona bude kontrola pracovněprávních vztahů převedena ze 77 úřadů práce na 8 oblastních inspektorátů práce na úrovni bývalých krajů vždy s jedním dalším regionálním pracovištěm. Kontrolní činnost bude zajišťována asi stovkou zaměstnanců delimitovaných na oblastní inspektoráty práce z úřadů práce.

Je jasné, že když se běžná kontrola pracovněprávních vztahů vzdálí občanovi o desítky kilometrů do jiného úřadu s odlišným přístupem, dojde nezbytně k posílení administrativní náročnosti a k útlumu kontrolní činnosti. Kam se bude moci obrátit občan, který má problém se svým zaměstnavatelem, který má podezření, že zaměstnavatel nedodržuje zákony? On sám není schopen podnět písemně formulovat a oblastní inspektorát práce se nachází desítky kilometrů daleko. Dosud věděl, kde je úřad práce, a našel čas se tam pro radu rovnou zastavit.

Zákon má nabýt účinnosti 1. července 2005 s výjimkou § 47 odst. 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. V § 47 se praví, že část zaměstnanců úřadů práce přechází dnem 1. července z úřadů práce na inspektoráty. Úřad práce dohodne se zaměstnancem, na který inspektorát přejde. Nedojde-li k dohodě nejpozději do 30. dubna 2005, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců v úřadech práce na inspektoráty na návrh ředitele úřadu práce ministerstvo.

Kolegyně a kolegové, obávám se, že 30. duben už je za námi, a do nabytí účinnosti zákona chybějí necelé dva měsíce. Protože datum pro dohodu mezi zaměstnancem a ředitelem úřadu práce je už za námi, přichází v úvahu spíše propouštění kontrolních pracovníků z důvodu jejich nadbytečnosti. Hledisko pro delimitaci navíc nemá reálné opodstatnění. Představa, že na úřadech práce existuje specializace kontrolních pracovníků, je naprosto lichá. V předpokládaném počtu delimitace 100 kontrolorů nepůjde rozhodně o žádné specializované špičkové kontrolory. Je naprosto zřejmé, že úřady práce pustí z kontrolorů ty méně zkušené.

Ne náhodou se na úřadech práce v sídlech krajů začali od poloviny minulého roku přijímat noví kontrolní pracovníci především z řad bývalých celníků. Účelem nepochybně bylo převést po účinnosti zákona o inspekci práce tyto "nováčky" z úřadů práce na nově vzniklé orgány státní správy. Jasný důkaz toho, že kontrola pracovněprávních vztahů nebude zajišťována na dostatečně odborné úrovni.

Oblastní inspektoráty práce nebudou schopny dokončit kontroly a správní řízení, které vedly úřady práce. Po schválení zákona dojde k rozpojení finanční kontroly čerpání dotací a kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Úřadům práce zůstane pouze finanční kontrola a sporné záležitosti pak budou řešit oblastní inspektoráty práce nejspíše na základě dožádání z úřadů práce. Vyskytnou se proto nové případy, kdy bude stát dotovat zaměstnavatele, jehož na druhé straně pokutuje za nedodržení povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Po schválení tohoto zákona, pakliže ho předkladatel okamžitě nezatíží novelami, bude probíhat námitkové řízení samostatně, bez vazby na zákon o státní kontrole, a pravidla pro uložení pořádkové pokuty se budou v zákoně o inspekci práce nedůvodně lišit od obecné úpravy obsažené v zákoně o státní kontrole.

Zákon vrácený Senátem je opravdu a bez přehánění legislativní nedokvaška. Možná si pan ministr Škromach neuvědomuje, jak je zákon problematický. Pokud si to uvědomuje a jenom ješitnost mu brání jej zastavit, je to ještě horší. Celá vláda se v posledních několika měsících zabývala sama sebou a řádně nevládla. Proto chápu, že pan ministr nebyl naladěn přijímat racionální argumenty. Odvažuji se doufat, že je přijme alespoň teď a vyvodí důsledky pro úředníky svého ministerstva, kteří tutu sabotáž připravili.

Kolegyně a kolegové, z výše uvedených argumentů plyne, že každý, kdo má v sobě jen trochu odpovědnosti, nemůže pro tuto nešťastnou nedokvašku zvednout ruku a nemůže stisknout tlačítko označené "ano". Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, takže vám všechny pozvu, dámy a pánové, k hlasování.

Protože budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o inspekci práce podle sněmovního tisku 685/4."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 39. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, 119 pro, 50 proti, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, ale jen zčásti, protože už avizoval, že jeho řeč, stejně jako řeč paní senátorky, se vztahovala k následujícímu bodu, kterým je

 

10.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
/sněmovní tisk 686/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž nám Senát zamítl tento návrh zákona, máme jako sněmovní tisk 686/4 a vyjádření od obou protagonistů jsme vyslechli.

Ptám se pana poslance Krajíčka. Stejný názor jako při předešlém projednávání.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP