Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)
(pokračuje O. Němec)

Zavedením registračních pokladen dojde i ke zvýšení kulturnosti prodeje v maloobchodě a v poskytování služeb při hostinské činnosti. Přijetím tohoto zákona dojde také ke zvýšení příjmů ve státním rozpočtu, což ostatně vláda ve svém návrhu vůbec nezastírá.

Porovnám-li současný návrh zákona o registračních pokladnách s každodenní praxí v jiných zemích, je zde zcela běžnou záležitostí vydání pokladního bloku registrační pokladnou. Jako příklad bych zde mohl uvést běžný standard např. na letištích či v jiných maloobchodních sítích, kdy i k zakoupené kávě dostanete pokladní bloček automaticky a nikdo se vás ani nezeptá, zda ho chcete, či nechcete.

Zákon samozřejmě počítá i s přechodným opatřením, kdy umožňuje daňovým subjektům, které registrační pokladnou ke dni účinnosti zákona nedisponují, aby si pokladnu pořídily a provoz pokladny zahájily nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

Někteří samozřejmě v diskusi namítají, a to zde několikrát proběhlo Poslaneckou sněmovnou i v tisku, že pokladny nelze pořídit jinak než za 20 až případně 30 tisíc korun. To je zřejmě pravda. Na druhé straně však podnikatel může jejich nákup či jejich část promítnout v odečtení ze základu daně z příjmů, neboť je to nezbytná součást jeho podnikatelské činnosti.

Jsem přesvědčen, že přijetím zákona se skutečně zjednoduší nejen přehled o daňových subjektech, ale zkulturní se i prodej výrobků a poskytování služeb v maloobchodě a v hostinské činnosti. Jsem také přesvědčen, že se podaří v této Poslanecké sněmovně zvrátit nepříliš moudré rozhodnutí Senátu a zákon spatří světlo světa.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Němcovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a táži se, zdali je nějaká poptávka po závěrečných slovech. Pan ministr Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu prodlužovat rozpravu, pouze bych chtěl doplnit informaci, která se týká návrhu na novelu zákona o dani z příjmů, která byla předložena Ministerstvem financí minulý týden do vlády. Tento návrh obsahuje daňové úlevy pro podnikatele, kteří si pořídí registrační pokladnu. Je to návrh na zavedení slevy na dani pro ty živnostníky, kteří si koupí pokladnu, a tato sleva na dani je navržena ve výši 50 % nákladů, nejvýše v částce 8 tisíc korun na pořízení jedné pokladny. Vycházíme tím vstříc i debatě, která se odehrávala během celého procesu přípravy zákona o registračních pokladnách, kdy bylo velmi často argumentováno tím, že jednorázový odpis do povoleného limitu neřeší zcela náklady, které podnikatelé budou mít s pořízením nových pokladen. Současně se tím vychází i vstříc připomínkám, které se objevily při projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení.

Čili pouze chci doplnit tuto informaci pro Poslaneckou sněmovnu. Poslanecká sněmovna bude mít přirozeně možnost se touto novelou zabývat poté, kdy ji schválí vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo vlády. Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 644/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 38. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 185 poslanců pro 123, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

9.
Návrh zákona o inspekci práce
/sněmovní tisk 685/4/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, máme k dispozici jako sněmovní tisk 685/5. Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní senátorko, považuji za účelné spojit úvodní slovo k návrhu zákona o inspekci práce, sněmovní tisk 685/4, s úvodním slovem k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, sněmovní tisk 686/3 (bod 8), protože tyto dva návrhy zákonů spolu úzce souvisejí.

Návrh zákona o inspekci práce a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, které předložila vláda Poslanecké sněmovně v červnu 2004, byly projednávány velmi dlouhou dobu, jak nakonec vyplývá z toho, že zákon byl předložen už v polovině roku 2004. Poslanecká sněmovna je s pozměňovacími návrhy schválila až dne 11. února 2005 s tím, že nabytí jejich úplné účinnosti bylo stanoveno na 1. červenec 2005, a další závažné změny spočívají v tom, že sídlem Státního úřadu inspekce práce se má stát město Opava, což určitě přivítá zástupce Moravskoslezského kraje.

Na své schůzi (?) konané dne 24. března 2005 byly návrh zákona o inspekci práce a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, zamítnuty. Poslanecká sněmovna má o nich podle článku 47 Ústavy České republiky hlasovat znovu.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy k zamítnutým návrhům zákonů nejsou přípustné, dovoluji si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, požádat, abyste návrh zákona o inspekci práce a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, schválili v původním znění, jak byly navrženy Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Krajíčka, zdali se chce vyjádřit k usnesení. Nehodlá tak učinit. Pan poslanec Krajíček byl zpravodaj výboru.

Otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupila paní senátorka Soňa Paukrtová.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak tady bylo řečeno panem ministrem Škromachem, Senát zamítl návrh zákona o inspekci práce a stejně tak zamítl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce. Dovolte mi, abych vám sdělila, jaké důvody Senát vedly k zamítnutí tohoto návrhu zákona.

V obecné rovině si Senát kladl otázku, zda je skutečně zapotřebí nový zákon v tom pojetí, jak je navrhován. Dále byla kritizována senátními výbory i plénem Senátu některá ustanovení, a pokud bych mohla být konkrétní, tak se jedná například a zejména o záležitost týkající se sídla Státního úřadu inspekce práce v Opavě na místo původně navrhované Prahy. Přesun kontrolní činnosti z úřadů práce na oblastní inspektoráty práce, to je z úrovně okresní, občanům bližší, na úroveň krajskou, a také navrhovaný termín účinnosti nové zákonné úpravy z hlediska dostatečného časového prostoru pro bezproblémové zajištění nově navrhovaného systému inspekce včetně převodu zaměstnanců. Termín pro dohodu do 30. dubna 2005, jak jistě víte, již minul.

Senát v závěru svého projednávání obou těchto tisků se rozhodl pro zamítavé stanovisko a já vás prosím o podporu senátní verze, to znamená zamítnutí obou návrhů zákonů. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP