Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Dostál)

Jen pro zajímavost dodávám, že Evropská komise, a to je vlastně poprvé, už zahájila s Českou republikou řízení týkající se neprovedení transpozice předmětné směrnice do českého právního řádu, což na straně druhé řeší návrh tohoto zákona.

Víc nemám, co bych dodal. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Chtějí-li se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit také zpravodajové, tak by to mohl učinit Petr Pleva anebo Karel Sehoř. Ale není tomu tak.

V tom případě otevírám rozpravu a v ní jako první by měla vystoupit senátorka paní Liana Janáčková. Prosím, paní senátorko, máte slovo jako první.

 

Senátorka Liana Janáčková: Pane předsedo, dámy a pánové, prosím vás o trochu shovívavosti, protože jednak jsem mezi vámi poprvé a jednak jsem hlasově indisponována. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vás prosím, kolegové, abyste byli ohleduplní. (Zvoní.)

 

Senátorka Liana Janáčková: Bohužel to nahlas nejde. Přišla jsem o hlas, tak se omlouvám a děkuji vám za shovívavost. Jak už jsem řekla, jsem mezi vámi poprvé, proto vás chci ze Senátu pozdravit.

Ani bych k tomu neměla moc co dodat, protože všechno zde řekl pan ministr Dostál. Myslím si, že bych se opakovala. Senátní návrh jste dostali s pozměňovacími návrhy a myslím si, že i jakýkoli komentář k tomu by vás v této chvíli zdržoval. Takže vás prosím, abyste přijali senátní návrh, myslím si, že je odůvodněný. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nemám žádné písemné přihlášky a zdá se, že ani nyní se nikdo nehlásí. Pokud tomu takto je, rozpravu končím a můžeme hlasovat. Prosím znovu, aby se dostavili do jednací síně všichni, kdo mají zájem hlasovat. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, což znamená, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Prosím, všichni na místa.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 596/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 596/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26, přítomno 192, pro 184, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Máme tady další, je to

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 658/6/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jejich usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 658/7. Vítám tady paní senátorku Alenu Palečkovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych velice stručně zhodnotila projednávání tohoto návrhu zákona v Senátu. Domnívám se, že by nebylo vhodné přistoupit na návrhy, které byly projednány v senátním výboru, a sice z toho důvodu, že tam bylo navrženo, aby děti mohly chodit do mateřské školy 80 hodin v měsíci. Ne každý měsíc má 20 pracovních dnů, může to být i 22 pracovních dnů.Tak jak jsme o tom jednali s panem ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem, jeví se daleko výhodnější, aby to byly čtyři hodiny každý pracovní den v měsíci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za názor paní poslankyni Orgoníkové. Nyní se zeptám zpravodajek, paní poslankyně Jitky Vojtilové, jestli nechce vystoupit. Není tomu tak. Ani paní poslankyně Taťána Fischerová? Ne, ani v tomto případě ne. Pak tedy otevírám rozpravu a v ní by mohla vystoupit jako první paní senátorka Alena Palečková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Alena Palečková: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych velmi stručně odůvodnila, proč senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku navrhl tu změnu, kterou navrhl.

Vycházeli jsme z toho, že se nejedná o to, aby každý den dítě mezi třetím a čtvrtým rokem života mohlo strávit čtyři hodiny v mateřské škole, protože pro to celkem nevidíme důvod. Naopak vedeni snahou umožnit matkám těchto dětí, aby se nějakým způsobem vrátily ke svému zaměstnání, a u některých dokonce je jistou podmínkou toho, aby si mohly udržet nebo zvýšit svoji kvalifikaci - teď mluvím např. o lékařkách, ale týká se to i dalších povolání - tak je žádoucí, aby třeba jeden den v týdnu si mohly svoji praxi obnovovat. Proto jsme zvolili tu verzi, že stanovíme měsíční limit a umožníme tím matkám nebo i otcům, protože se to může týkat i otců, aby si s tímto limitem disponovali tak, jak vyhovuje jim i jejich dětem. Na námitky, že to bude komplikované pro ty školky, pro ředitele nebo ředitelky školek, se dá odpovědět tak, že je v jejich možnostech, aby tento čas s rodiči nějak domluvili podle toho, jak která školka má možnosti, kolik těchto dětí a na jak dlouho umístit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP