Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím, abyste se vrátili do jednací síně, budeme pokračovat v hlasování.

Zrekapituluji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. Budeme nyní hlasovat, tentokrát podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy je situace taková, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu alespoň 101 poslance. Vidím, že kvorum je již nastaveno. Všichni, kdo mají zájem hlasovat, ať se ihned dostaví do jednací síně. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat. Věřím, že všichni jsou tady.

Návrh usnesení z ní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 566/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přítomno 193, pro hlasovalo 135, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji navrhovateli, panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

2.
Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání a služeb informační společnosti
a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/5/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacím i návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 596/6. Vítám mezi námi senátorku Lianu Janáčkovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejdříve ministr kultury Pavel Dostál. Máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, myslím, že bude korektní, když budeme šetřit svůj čas.

Před vámi na stole leží pozměňovací návrhy k novele našeho zákona, to je návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti atd. Chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy Senátu vítám, že je přijímám. Stručně řeknu proč.

Přijetím znění navrhovaného zákona jsme způsobili, že tento zákon začal mít nějaké problémy, a to hlavně pokud se týká navrhovaného nabytí účinnosti, která měla být od 1. ledna. Tak některá ustanovení mohla při jejich aplikaci způsobovat výkladové problémy, např. způsob rozdělení správních deliktů, ale hlavně šlo o to, že změny způsobilo i mezitím přijetí zákona o elektronických komunikacích. V této souvislosti bylo jednáno v Senátu.

Bylo také jednáno se zástupci ODS, kteří nakonec vyslovili souhlas s úpravou Senátu během projednávání. Byl bych rád, kdybyste podpořili senátní návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP