Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že v předkládací zprávě zazněly všechny nezbytně důležité důvody, pro které tento návrh projednáváme. Chtěl bych jenom sdělit, že se skutečně jedná o uznání výhod řekněme hmotného charakteru, s tím, že tento návrh by měl v podstatě odstranit určité výhrady, které byly vůči podobnému návrhu pana poslance Vidíma ze strany vlády.

Návrh obsahuje zmocnění pro vládu, aby svým nařízením upravila podrobnosti procesu uplatňování nároku a především pak výši příplatku k důchodu, exekutivě umožňuje stanovit příplatek ve své působnosti v závislosti na možnostech státního rozpočtu. Návrh počítá se zahájením výplat až v rozpočtovém roce 2006 a vyhovuje rovněž námitce vlády, že pro vdovy a vdovce po oprávněných osobách se nevyžaduje občanství České republiky.

Doporučuji tento návrh postoupit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky, takže se ptám, kdo se hlásí. Hlásí se paní poslankyně Gruntová. Prosím, aby jako první v obecné rozpravě vystoupila.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsme slyšeli, podobný návrh zde předložil v loňském roce pan kolega Vidím sněmovním tiskem 740. V průběhu prvního čtení k tomuto legislativnímu návrhu jsem upozornila na to, že návrh považuji za nesystémový, protože výhody, které náleží účastníkům odboje za druhé světové války, nejsou přiznány rovněž rehabilitovaným občanům. Zdůraznila jsem, že nepovažuji za správné, aby dosavadní výhody přiznané účastníkům odboje a osobám rehabilitovaným byly změněny na finanční příspěvky pouze pro jednu skupinu dotčených osob, zatímco u druhé skupiny by setrval dosavadní stav. Tato nesrovnalost je napravena v komplexním pozměňovacím návrhu, který nám byl předložen jako usnesení rozpočtového výboru a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

Projednávaný tisk 909 toto pochybení bohužel znovu opakuje. I proto budu podporovat přijetí dříve předloženého návrhu pana poslance Vidíma. Na tuto problematiku totiž pohlížím z hlediska obsahového a věcného, a nikoliv podle politické příslušnosti předkladatele nebo předkladatelů. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usneseních rozpočtového výboru a výboru pro obranu a bezpečnost podporuje také Český svaz bojovníků za svobodu a výhrady nemá ani Konfederace politických vězňů. Za této situace tedy nevidím důvod upřednostnění sněmovního tisku 909, jak nám ve svém stanovisku doporučuje vláda, byť mezi jeho předkladateli jsou kolegové, kterých si vážím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Vidíma, který se přihlásil jako další do obecné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, chtěl bych navázat na slova své předřečnice. Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala velmi obdobný návrh, který se týká taktéž příspěvku k důchodům účastníků druhého odboje. Tento tisk propustila do čtení druhého. Proběhlo projednávání tohoto materiálu ve výboru pro obranu a bezpečnost stejně jako ve výboru rozpočtovém. Oba tyto výbory po projednání a schválení komplexního pozměňovacího návrhu, který rozšířil onen okruh osob, kterých by se dotýkal zmiňovaný příspěvek k důchodu, i o účastníky zjednodušeně řečeno odboje třetího. A na příští schůzi Poslanecké sněmovny budeme projednávat tento tisk 740 ve čtení druhém.

Kolegové navrhovatelé, jak pan kolega Černý, tak pan kolega Turek, jsou členy výboru pro obranu a bezpečnost. Vědí, že tento výbor projednal tisk 740, vyhověl několika námitkám vlády České republiky, odstranil nesoulad v poskytování tohoto příspěvku osobám tzv. odboje třetího, stejně jako odboje druhého. Čili domnívám se, že v tuto chvíli projednávat dvě normy, které si jsou nesmírně blízké, nesmírně podobné, leč jedna už má za sebou anabázi projednání v přikázaných výborech, má za sebou i anabázi velmi pečlivého projednání s okruhem všech dotčených osob - mně se podařilo za jeden jednací stůl dostat reprezentaci Svazu bojovníků za svobodu, PTP, Konfederace politických vězňů, Obce legionářské, Židovské obce, všech osob, kterých by se mohla problematika příspěvků k důchodu dotýkat, a našli jsme konsensus. Věřte prosím, že to vůbec nebylo snadné. Proto mi přijde naprosto nepochopitelné a nadbytečné a nesmyslné, abychom se zabývali naprosto totožnou normou znovu ve výboru pro obranu a bezpečnost a ve výboru rozpočtovém.

Pokud kolegové samozřejmě na projednávání trvají a Sněmovna to propustí do druhého čtení, nechť se tak děje, ale je to práce nadbytečná, zbytečná a nesmyslná. Proto apeluji na Sněmovnu, aby zvážila, zda opravdu má dostatek času a prostoru, aby se zabývala dvěma zcela totožnými normami, kdy jedna už je ve fázi bezprostředně před druhým čtením zde v plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, pravděpodobně mi nic nebrání, abych obecnou rozpravu ukončil. Ptám se zpravodaje pana Krause. Tady asi nemáme, o čem hlasovat. Poslouchal jsem dobře. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání.

Prosím pan poslanec Černý má návrh.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedo, rád bych ještě avizoval, jak jsem avizoval ve své řeči, že žádám o zkrácení na třicet dnů a přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže výbor pro obranu a bezpečnost a zkrácení projednávání na 30 dnů. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, paní a pánové, tento návrh zákona má nesporně dopad do státního rozpočtu, proto je nezbytné, aby se tímto návrhem zabýval také výbor rozpočtový, pokud Sněmovna vůbec rozhodne o přikázání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale tady je návrh na projednání v rozpočtovém výboru. To je návrh organizačního výboru. Pak ještě výbor pro obranu a bezpečnost. Já to vnímám, že to je navíc k tomu, ale že to není nic proti rozpočtovému výboru. Pak budeme ještě hlasovat o zkrácení projednávání na 30 dní.

Budeme hlasovat o návrzích na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. To je první hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby návrh byl projednán v rozpočtovém výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 178 pro hlasovalo 108, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Pak je tu ještě další návrh, který dal pan poslanec Vidím, aby se tímto návrhem zabýval také výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat také výboru pro obranu a bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 179 pro hlasovalo 101, proti 6. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP