Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 172 poslanců pro 110, proti 37. Návrh poslance Krákory byl přijat. Bod číslo 40 byl vyřazen.

 

To byla jediná věc, kterou jsme změnili v našem pořadu, a platí program, který máme k dispozici. V něm bychom měli pokračovat nyní bodem číslo 32, kterým je

 

32.
Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších
na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům
účastníkům národního boje za osvobození
/sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme jako tisk 909/1. Prosím pana poslance Karla Černého jako zástupce navrhovatelů, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jménem skupiny poslanců vám předkládám k posouzení zákon o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození. Cílem navrhované právní úpravy je nahradit dosavadní systém výhod poskytovaných účastníkům národního boje za osvobození, který byl založen v roce 1946 dosud platným zákonem číslo 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Problém stávajícího systému výhod spočívá především v jeho nepřehlednosti, nesystémovosti a v tom, že nemá dostatečnou oporu v právních předpisech. Výhody jsou buď poskytovány jen na bázi dobrovolnosti privátních subjektů, nebo jsou obsaženy například v podzákonných nebo starších právních předpisech, které se v současnosti aplikují stále obtížněji. Jde o výhody, jako je bezplatná vnitrostátní veřejná doprava, která se poskytuje na základě výměru Ministerstva financí, zvýhodnění pro pořízení a provoz telefonní stanice, které poskytuje Český Telecom, akciová společnost -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegyně a kolegové, nezlobte se, ale takhle by to nešlo. Tady je opravdu prostředí, které neumožňuje řádné projednávání zákonů, protože nikdo, kdo by se chtěl soustředit na řeč pana poslance, nemá šanci jí opravdu rozumět. Já vás moc prosím, aby ti, kteří máte co k projednání, abyste to činili venku, ve foyeru, a tady abyste věnovali pozornost bodu, který projednáváme. Apeluji na vás, abyste tady v síni poslouchali a věnovali se bodu, který projednáváme.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: - a příspěvky na lázeňskou léčbu, rekreační a ozdravné pobyty v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Navrhuje se tedy zásadní koncepční změna, která má celou dosavadní praxi nahradit příplatkem k důchodu, tedy vázat jej na pobírání důchodu.

Předkladatelé jsou si samozřejmě vědomi, že obdobný návrh byl v nedávné době již Poslanecké sněmovně předložen. Jedná se o návrh pana poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození, sněmovní tisk 740. Cílem předkladatelů není tomuto návrhu zbytečně konkurovat, nýbrž přijít s návrhem, který reaguje na některé výhrady obsažené ve vládním stanovisku, kvůli kterým podala vláda zamítavé stanovisko.

V ostatních věcech návrh vychází z dikce již platných zákonů, které upravují obdobnou problematiku, tedy ze zákona číslo 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění zákona číslo 261/2000 Sb., a ze zákona číslo 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů, a o změně zákona číslo 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945. O nároku tedy bude rozhodovat Česká správa sociálního zabezpečení. Rozhodovací proces je správní řízení podle zákona číslo 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, případně od 1. ledna 2006 zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje soudní přezkum rozhodnutí.

Návrh má dopady vůči státnímu rozpočtu, a to vůči kapitole Všeobecná pokladní správa. Předkladatelé výši požadavků vůči státnímu rozpočtu nevyčíslují, neboť výši příspěvků stanoví vláda nařízením. Prvním rozpočtem, kterým tento zákon zatíží, bude státní rozpočet pro rok 2005, a to v průběhu rozpočtového roku. Vůči státním fondům ani vůči dalším veřejným rozpočtům návrh žádné dopady nemá.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Není v rozporu s mezinárodními smlouvami uzavřenými podle článku 10 Ústavy České republiky a rovněž není v rozporu s komunitárním právem Evropské unie.

Vážené kolegyně a kolegové, jménem předkladatelů si vás dovoluji požádat o propuštění zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození do dalšího čtení a o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Současně žádám o zkrácení projednávání na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Černý uvedl tento návrh a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kraus. Stejně by se mi líbilo, kdyby se hladina zvuku v sále snížila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP