(14.40 hodin)

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, hlásím se ještě do podrobné rozpravy proto, že podle jednacího řádu dávám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením ze 72 dnů na 48 hodin, a to podle § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Podle tohoto předpisu musí tento návrh učinit předkladatel, nikoli poslanec, takže se veřejně přiznávám, že jsem navedl paní poslankyni Fischerovou, aby tak učinila. Nyní tedy tak činím já oficiálně a žádám tedy Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty projednávání z toho prostého důvodu, abychom zvládli třetí čtení tohoto zákona ještě v průběhu této schůze Sněmovny, neboť v případě, že by se tak nestalo, lhůta pro projednávání zákona by se posunula až po Novém roce, a to kvůli termínu řádné schůze Poslanecké sněmovny, jakož i dalšímu projednávání. Ve vztahu k Evropské unii by tak došlo k dalšímu zpoždění zákona.

Prosím proto Poslaneckou sněmovnu o zkrácení této lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Přiznání je polehčující okolnost ale i jistý trest. O tom, jaký bude, rozhodne Sněmovna.

V tuto chvíli se ještě hlásí pan poslanec František Beneš a pan poslanec Schling stahuje svoji přihlášku.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl krátký pozměňovací návrh k tisku 768.

V § 104 odst. 3 věta druhá zní: "V případě, že není elektronická komunikační síť vedena úložným způsobem v zemi, lze pro výkon oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 na základě vzájemné dohody podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu."

Krátké zdůvodnění. Navazuje to na to, o čem zde hovořil pan kolega Vojíř. Je to problematika věcných břemen, kterou samozřejmě je potřeba zakotvit do katastru nemovitostí, pokud to vedení je uloženo pod zemí a pokud není zřetelné, že na nemovitosti je nějaké podobné zařízení. Platí plně to, co říkal pan kolega Vojíř, že v novele stavebního zákona je tato věc řešena obecně, jsou tam určitá oprávnění pro obce, ale do té doby, než ten stavební zákon přijde, budou už zřejmě noví poslanci, a bylo by dobré nechat jim takovýto vzkaz, že věcná břemena jim ošetřujeme zatím separátně po jednotlivých zákonech a jiným způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, že tu máme odkaz pro budoucí poslance a poslankyně.

Prosím, hlásíte se ještě do rozpravy? (K poslanci Vykydalovi, který souhlasí.) Prosím.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh, který se týká zejména amatérských radiokomunikátorů. Tento pozměňovací návrh má dvě alternativy.

Alternativa č. 1: V části první hlava pátá díl třetí § 100 odst. 5 nově zní: "Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu - pozn. č 11 - provozovatelem jiné radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení. Pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoví Úřad jeho provozovateli podmínky k odstranění rušení."

A druhá alternativa pro případ, že nebude odhlasován tento první návrh. Jako alternativa číslo dvě - opět se to týká části první hlavy páté dílu tři § 100 odst. 5. Navrhuji tento odstavec zrušit, přičemž následující odstavce šest až deset se označí jako odstavce pět až devět.

Krátké zdůvodnění. Vládní návrh nesystémově akcentuje v § 100 odst. 5 rušení rozhlasového a televizního vysílání provozem amatérské radiokomunikační služby. Přestože návrh zákona ukládá ve svých ostatních ustanoveních všem uživatelům stejné podmínky a ve svých sankčních ustanoveních postihuje stejně provozovatele všech strojů, přístrojů a zařízení, jejichž provozování se týká vysokofrekvenční energie, a amatérská radiokomunikační služba není z této sankce nikterak vyňata, je použito zvláštní sankční ustanovení pouze pro tuto amatérskou radiokomunikační službu. Proto tedy navrhuji, aby výše uvedené znění bylo upraveno tak, jak jsem řekl alternativou číslo jedna, popř. alternativou číslo dva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Vykydalovi za jeho pozměňovací návrh. Moje otázka je jasná - hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Slovo má nyní pan navrhovatel.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane místopředsedo, já bych rád v závěrečné fázi chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za věcný přístup a za sumu pozměňovacích návrhů, kterými se budeme zcela jistě poctivě zabývat před třetím čtením, a chtěl bych znovu apelovat na Poslaneckou sněmovnu, aby vyhověla mé žádosti a schválila zkrácení lhůty pro projednávání návrhu mezi druhým a třetím čtením z důvodů, které jsem zde již uváděl.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna po Novém roce bude zasedat až v únoru, a vzhledem k tomu, že lze očekávat, že tento návrh zákona, ať bude v Poslanecké sněmovně schválen v jakékoli podobě, bude poutat zcela jistě pozornost horní komory Paramentu České republiky, a musím předpokládat, že senátoři budou mít k návrhu zákona jisté připomínky a vrátí ho Poslanecké sněmovně, velmi bych stál o to, aby se toto projednávání urychlilo na maximální možnou míru. Proto bych chtěl poprosit všechny poslance, zejména v kuloárech, aby přišli podpořit zkrácení lhůty ze 72 dnů na 48 hodin. Děkuji vám mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan zpravodaj, pokud chce vystoupit. (Poslanec Sehoř naznačuje, že nikoli.) Pan zpravodaj nehodlá vystoupit, mohu tedy ujistit, že nebudeme zkracovat lhůtu ze 72 dnů na 48 hodin. V každém případě ale je to procedurální návrh, o kterém musíme rozhodnout. Padl v souladu s jednacím řádem v souladu s § 95 odst. 1 jednacího řádu v rámci podrobné rozpravy.

Odhlásil jsem vás na základě žádosti z pléna, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 129 pro návrh hlasovalo 74, proti 19, s návrhem tedy byl vysloven souhlas.

 

Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Prosím pana ministra, aby tentokrát již ne on, ale prostřednictvím některého z poslanců zítra navrhl zařazení třetího čtení.

 

Zahajuji dále projednávání bodu číslo

 

4.
Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání a služeb informační společnosti
/sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

 

Prosím o klid v jednacím sále. Prosím, aby se dostavil pan ministr kultury Pavel Dostál, který má tento návrh uvést.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP