(14.50 hodin)
(pokračuje Langer)

V zastoupení pana ministra kultury uvede tento návrh místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení za pana ministra kultury Dostála uvedl zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Zákon byl projednán ve druhém čtení v příslušném výboru. Myslím, že je otevřena cesta k jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 596/2, resp. 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor na svém zasedání projednal tento zákon a konstatoval, že netuší, proč mu byl tento zákon přikázán, protože dané problematice vůbec nerozumí. Nicméně doporučil tento zákon schválit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, byli jsme svědky vzácného přiznání poslance, že něčemu nerozumí.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se zabýval tímto zákonem dvakrát. Poprvé 27. 5., kdy jsme došli k závěru, že není jasné, jestli tento zákon není vhodné vůbec neprobírat a jeho problematiku zavést do zákona o elektronických komunikacích. Proto jsme tehdy přijali usnesení, aby byl zákon odročen do doby, než bude předložen zákon o elektronických komunikacích. Dnes jsme v situaci, kdy zákon o elektronických komunikacích skutečně byl předložen. Stále si myslím, že problematiku je možné vložit do tohoto zákona, nicméně hospodářský výbor 1. 12. doporučil tento zákon také Sněmovně k tomu, aby prošel do třetího čtení.

Hospodářský výbor přijal jen legislativně technické pozměňovací návrhy, které vyplývají z toho, že je třeba sladit tento zákon s platným zákonem o telekomunikacích. K této úpravě ale ještě navrhnu pozměňovací návrh, resp. jeho doplnění, v podrobné rozpravě.

Čili v tomto okamžiku mohu jen říci, že hospodářský výbor doporučil Sněmovně, aby návrh schválila. Děkuji.

Pardon, já jsem ještě ministerstvu navrhl komplexní pozměňovací návrh, který jste dostali na lavice. Ke komplexnímu návrhu se ministerstvo vyjádřilo negativně. Myslím si ale, že je to lepší text, než jaký nám byl předložen z ministerstva, a to z toho důvodu, že právě pokud přijmeme hypotézu, že tento zákon má existovat samostatně, že je lépe provázán se zákonem o elektronických komunikacích, ale o tom vám řeknu až v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Slovo má pan ministr.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, já se jen cítím povinen trošku osvětlit, proč tady zdánlivě vzniká zbytečný zákon a proč tato problematika není řešena v zákoně o elektronických médiích.

Důvod je následující. Právní úprava ochrany služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání se týká obsahu, nikoli - abych tak řekl zjednodušeně - zařízení, kterým je obsah šířen, tedy jednoduše řečeno, drátů, hardwaru, kterých se týká zákon o elektronických komunikacích. A protože tato oblast je v rámci evropských směrnic řešena směrnicemi, které spadají do gesce Ministerstva kultury, tedy do problematiky obsahu, je řešena odděleně návrhem zvláštního, byť stručného zákona. Je to prostá aproximace evropských směrnic a debata na téma, zda lze tuto problematiku začlenit do nějakého již existujícího zákona, nebo na to vytvářet zvláštní právní normu, by byla podobná debatám tohoto druhu, které tady vedeme o řadě jiných věcí. Faktem je, že předkladatel pan ministr kultury se rozhodl pro tento formální nástroj zvláštního zákona, ale myslím, že jinak věcně ta problematika samotná nevzbuzuje nějakou politickou rozepři. Prosím v zastoupení ministra Dostála, aby byla projednána a schválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal pan kolega Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon se opravdu netýká obsahu, jak tady říkal pan ministr Mlynář. Tento zákon se velmi v kostce týká tzv. pirátských dekodérů, které mohou odkódovávat zakódované televizní nebo rozhlasové vysílání. Jestli je uvádění tohoto zboží na trh obsahem, pak se týká obsahu. Já si myslím, že je to spíše hlídání přenosu, aby to zakódování zůstalo zakódované, nikoli obsahu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Reakce pana ministra.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane předsedající, já to nechci prodlužovat. Samozřejmě je to debata na téma, zda je sklenice napůl plná, nebo napůl prázdná. Ano, pan poslanec Pleva má pravdu, že zákon se týká dekodérů, ale cílem je ochrana autorských práv, tudíž obsahu. Já uznáván, že to je poměrně složitá věc, a nechci dál zatěžovat, ale můžeme debatovat na téma smysluplnosti evropských směrnic v tomto duchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak to raději ne. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Nezazněl žádný procedurální návrh, tím končím druhé čtení tohoto… Pardon, omlouvám se. Je to druhé čtení, takže podrobná rozprava. Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám avizovanou přihlášku pana poslance Sehoře. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, jak už jsem avizoval, v první řadě jsem vám na lavice rozdal komplexní pozměňovací návrh, ten uplatňuji v podrobné rozpravě. Pokud by tento návrh neprošel, ale myslím si, že to, co teď přečtu v podrobné rozpravě, jsou v podstatě čtyři pozměňovací návrhy, takže je možné je uplatnit v obou případech, ať už projde komplexní pozměňovací návrh, nebo ne. Týká se právě zákona o telekomunikacích a o jeho sladění s touto normou.

Prvním návrhem je v části druhé nově navrženého bodu 9, a to v § 95 zákona č. 151/2000 Sb., doplnit takto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP