(12.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, přihlaste se svými hlasovacími kartami, neboť jsem vás před chvilkou odhlásil.

 

V hlasování pořadové číslo 29 rozhodneme, zdali za základ jednání pro podrobnou rozpravu vezmeme návrh usnesení rozpočtového výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 29. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 149 pro 116, proti nikdo. Stalo se podle přání pana poslance Chytky.

 

Ještě budeme teď hlasovat? Teď nebudeme hlasovat, ale poté, co odezní všechny pozměňovací návrhy, musíme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa na vrácení do výboru k novému projednání. Oznamuji to pro ty, kteří si plánují, jak naložit s časem.

Hovoří zpravodaj pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano, je tomu tak. Nyní, pokud jsme vzali za základ našeho dalšího jednání usnesení rozpočtového výboru, tak bych rád načetl jeden pozměňovací návrh, a sice v bodu 84 v § 66a odstavec 6 se doplňuje věta druhá, která zní: "O ustavení správce podstaty v usnesení o prohlášení konkursu rozhodne samosoudce, přitom je vázán určením osoby správce, které provedl senát."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Nyní by měl vystoupit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Plachý, ale chce-li využít svého práva, pak vystoupí paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, ráda bych přečetla jeden návrh na legislativně technickou opravu k právě přijatému základu našeho jednání, to je tisku 635/3, a sice v části třetí bodu 2 se uvozovací věta "V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou číslo 17, zní:" nahrazuje větou "V § 22 se vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou číslo 17 zní:". Na konec novelizačního bodu se pak doplňuje věta: "Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5."

Jedná se opravdu o legislativně technické zpřesnění, které jsem dostala od paní doktorky Kohoutové, tedy od našeho legislativního odboru.

Druhý pozměňovací návrh je složitější, protože se týká alternativního návrhu na řešení otázek bytových jednotek, které procházejí konkursním řízením. Vzhledem k tomu, že po prohlášení konkursu se majetek bytových družstev může v budoucnu citelně dotýkat tisíců nájemců, jimiž jsou fyzické osoby, členové družstev, je docela určitě žádoucí po prvních negativních zkušenostech, ke kterým došlo v případě bytového družstva Kavčí skála Říčany, přijmout takovou právní úpravu, která by jednoduše a transparentně řešila střet konkursu na majetek bytového družstva a správy družstevníků.

Rozpočtový výbor se pokusil reagovat na tuto situaci, a to pozměňovacím návrhem, který se stal součástí tisku jako bod 56A. Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu tvrdili, že vycházejí z nálezu Ústavního soudu. Nález Ústavního soudu 258/03 ale říká, že si umí představit situaci, ve které by členové družstev vykoupili - zjednodušeně řečeno - vykoupili z konkursní podstaty svoje bytové jednotky a následně by se přihlásili se svojí pohledávkou a byli uspokojováni z konečného rozvrhu nějakým poměrným způsobem a část nákladů, které vynaložili na získání bytové jednotky v podstatě předkupním právem, by se jim pak vrátila zpátky. Návrh, který byl podán a který prošel rozpočtovým výborem, a já zároveň říkám, že je rozhodně lepší než nic, ale takto podrobně tuto úpravu neřeší.

Pokusím se vám navrhnout změnu zákona číslo 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám, zjednodušeně zákon o vlastnictví bytů.

Navrhuji, aby v § 28 se dosavadní text označil jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "Ustanovení § 23 až 27 neplatí, je-li prohlášen konkurs na majetek družstva. Při zpeněžování jednotek ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstev v domech a pro převod bytů uvedených v § 27 odstavec 1, v domech, u nichž jsou družstva oprávněna z věcného břemene, vzniklého podle zvláštních předpisů, platí obdobně § 22."

Následně navrhuji přechodné ustanovení. Článek 2: Tento zákon platí i pro konkursy prohlášené před jeho účinností. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány. Účinnost - článek 3. Tento zákon… Omlouvám se, já načítám návrh, který by měl význam jako samostatný návrh zákona.

Navrhuji přechodné ustanovení a navrhuji zároveň změnu § 28 stávajícího zákona o vlastnictví bytů. Pokusím se vám teď vysvětlit, co je předmětem této úpravy a proč se pokouší situaci řešit jinak. Podstata návrhu spočívá v tom, že po prohlášení konkursu na majetek družstva bude vyloučena aplikace ustanovení zákona o vlastnictví bytů upravující bezplatný převod jednotky do vlastnictví nájemce, jímž je fyzická osoba, člen družstva, a správce konkursní podstaty bude při zpeněžování těchto jednotek postupovat jako při běžných převodech vlastnictví, tedy nedružstevních jednotek. Tím bude družstevníkům, nájemcům, fyzickým osobám zachováno předkupní právo k jednotce za stejných podmínek jako ostatním nájemcům, neboť ustanovení § 22 zákona o vlastnictví bytů se na tyto případy bude vztahovat v plném rozsahu. Družstevníkům tak odpadne nutnost vyčíslit a včas přihlásit své nároky do konkursu, čímž se v konkursu výrazně zredukuje počet konkursních věřitelů, celé řízení se zjednoduší a zefektivní. Oceňování jednotek zajistí konkursní správce při provádění soupisu konkursní podstaty s přihlédnutím k tomu, že jde o jednotku obsazenou nájemcem. Vlastní zpeněžení jednotky formou jejího převodu do vlastnictví nájemce, fyzické osoby, bude zásadně probíhat pod dohledem věřitelského orgánu a soudu, a to formou přímého prodeje mimo dražbu, přičemž není vyloučeno ani to, aby namísto dílčích převodů řady jednotek byl bytový dům zpeněžen jako celek. Postup zpeněžení majetku družstva bude záviset na konkrétních okolnostech věci.

Navrhovaná právní úprava výrazně zjednoduší a výrazně urychlí konkursní řízení, a zachovává tak základní práva nájemců družstevního bytu, protože takové je jejich postavení ve skutečnosti. Vyhovuje tedy nálezu Ústavního soudu do té míry, že v podstatě dojde k vykoupení jednotek, aniž by to bylo složitým způsobem, který byl navrhován rozpočtovým výborem. Krátí pak nájemce o možnost uplatnění pohledávky a o poměrné uspokojení v rámci rozvrhu, ale to si myslím, že je riziko, které by členové bytových družstev měli unést, protože přeci jenom, byť v mnoha případech omezeně, měli právo jako družstevníci určitým způsobem ovlivňovat rozhodnutí družstva jako celku, a tedy i to, zda se do konkursního řízení dostane, či nedostane. Je to riziko, které je podle mého názoru únosné a znamená, že nájemníci družstevních bytů nepřijdou o byt, ve kterém bydlí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Nyní bude hovořit pan poslanec Plachý a připraví se pan poslanec Dlab.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych podal jeden pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu v usnesení rozpočtového výboru, tisk 635/3.

Za prvé. Název zákona doplnit o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP