(11.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Pan poslanec Kala to dokonce rozšířil o to, že bychom si snad, nedej bože, přáli rychlé uspokojování věřitelů! Já říkám ano - ano, my bychom si přáli, aby věřitelé byli uspokojováni. Pane poslanče Kalo, vzkazuji vám prostřednictvím předsedajícího, když budete chtít půjčovat peníze, jak jste řekl, a vy jste k tomu dodal, že nemusíte chtít záruku - já vás moc prosím, chtějte tu záruku, chtějte ji ve svém vlastním zájmu a v zájmu své vlastní rodiny. Jenom blázen půjčuje bez záruky. (Potlesk ODS.)

K čemu má vést takzvaná ochrana - nikoliv zaměstnanců, protože zaměstnanci jsou naším právním řádem uspokojováni přednostně, prioritně a v daleko větší míře než všichni ostatní věřitelé v rámci českých právních předpisů. Pakliže chceme, aby nebyli uspokojováni věřitelé v rámci konkursního práva, aby se konkursní řízení konalo v zájmu věřitelů, protože oni jsou přece ti, kteří se domáhají svých práv, domáhají se svých pohledávek, já si myslím, že my jim v tom nemáme bránit, my máme tuto tendenci posílit. Budeme-li jim v tom bránit a budeme-li chtít dále udržovat podniky, které se dostaly do konkursu, to znamená do problémů, do dluhů, staly se dlužníky, nedojde k ničemu jinému než k uměle udržované zaměstnanosti, a uměle udržovaná zaměstnanost bude k tíži daňových poplatníků, a takovými daňovými poplatníky není nikdo jiný než ti zaměstnanci. Znovu a znovu.

Já bych ráda podala ještě nějaké pozměňovací návrhy, ale tady se nacházíme v obecné rozpravě, a já tedy znovu opakuji, že ano, předkladatelé této novely byli těmi, kteří chtěli posílit práva věřitelů, chtěli, aby konkursní řízení se konalo v rámci věřitelů, protože věřitelem se může stát každý z vás. Věřitelé jsou ti, kteří mají své oprávněné pohledávky a mají právo, aby prostřednictvím státu a za pomoci státu se svých pohledávek domohli.

A poslední poznámka, kterou jsem měla - omlouvám se, že jsem ji neuvedla na začátku, a chtěla jsem ji říci na začátku - je trochu uměle vyvolané jakési… To dnešní označení bankovní novela zní trošku až jakoby nadávka. Ty ošklivé banky, tolik peněz mají a jsou proti všem těm lidem! Tak mně to připadá legrační. A mně to připadá legrační z toho pohledu, že když byla tato novela předložena, a proto tady o tom mluvím, tak mnozí říkali - já v tom vidím kus své práce, a jiní říkali - já v tom také vidím kus své práce, a jiní říkali - vždyť to je vlastně práce rekodifikační komise, která pracovala při Ministerstvu spravedlnosti.

Já tedy chci poctivě říci, že všechny náměty, které se v uplynulých pěti či šesti letech diskutovali v odborné veřejnosti, našly nějakou podobu v tisku číslo 635. Nikdo neříkal, že ne, ale jsou to práce odborníků, které sama vaše vláda, přátelé ze sociální demokracie, vaše vláda ustanovila, vašimi odborníky byly konzultovány. A to, že nenašly konečné uplatnění v rekodifikaci úpadkového práva, za to já opravdu nemohu. Já bych si velmi přála, abychom tady dnes stáli nad rekodifikací úpadkového práva. My ale před ní nestojíme. Proto prosím - vnímejte tuto novelizaci jako úsilí mnoha odborníků České republiky, mnoha ekonomů, mnoha právníků, kteří měli snahu také na půdě rekodifikační komise vaší vlády poněkud upravit nerovné postavení věřitelů v rámci konkursního řízení.

A poslední poznámka. Samozřejmě můžeme vrátit tisk k projednávání zpátky do výboru. Nicméně výbory jej projednávaly šest měsíců, šest dlouhých měsíců měl jak pan kolega Filip, tak pan kolega Koudelka možnost přijít, přednést pozměňovací návrhy a vést kolem těch pozměňovacích návrhů nějaká jednání, která by možná vykrystalizovala v pochopení toho, co jedni a druzí chceme. To, co se předvádí teď, nevede rozhodně k tomu, aby se jakýmkoliv způsobem pohnulo jak s konkursním právem, ani aby byla dosažena jakákoliv dohoda. Je mi to velmi líto. Je mi to velmi líto, protože pamatuji léta, kdy i poslanci z Komunistické strany Čech a Moravy se zúčastňovali projednávání tohoto návrhu zákona, a nikdy nemohu říci, že by někdo jakýmkoliv způsobem jim bránil v tom, aby své náměty a své poznámky k tomu uplatnili. Beru, že nechtějí novelizaci - chtějí rekodifikaci.

A k tomu má poslední poznámka. Pokud přijmeme rekodifikaci, a zatím žádnou na půdě Poslanecké sněmovny nemáme - a znovu opakuji, velmi mě to mrzí, nemáme, nemůžeme o ní jednat. Možná že nám ji vláda během půl roku předloží, já si to velmi přeji, ale ona nebude platná v žádném případě dříve než od roku 2007, a celé ty další dva roky se budeme pohybovat v tom právním prostředí, které je tady teď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, já nemám nic proti paní kolegyni Dundáčkové. Nemám proti ní opravdu nic, ale pokud hovoří o zášti a nenávisti u našich kolegů, třeba kolegy Koudelky, tak si nemohu odpustit jinou poznámku. Co potom jsou poznámky pana Bendla o sociálnacismu nebo o tom, že nacismus vznikl ze sociální demokracie! Co je toto? To je taková hrubá zášť a nenávist, že to nemohu nikdy přijmout! Prosím vás, zamyslete se sami nad sebou! (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych podal drobný procedurální návrh. Já se totiž domnívám, že diskuse se zase začíná jitřit, a mám takový neblahý pocit, že někteří kolegové jsou zde v konfliktu zájmů. A já bych navrhoval, abychom udělali pětiminutovou přestávku, aby si uvědomili, jak tento zákon zní a čeho jsou povinni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já teď nerozumím, jestli to je míněno tak, že teď pět minut nebudeme nic dělat a budeme přemýšlet každý o tom, zdali nejsme v konfliktu zájmů. Já bych to s vaším dovolením, pane poslanče, trošku zkrátil na takovou přiměřenou dobu.

Aby se vám lépe přemýšlelo, tak vám řeknu dobrou zprávu. Minimálně jednomu z vás mohu sdělit, že se našel jeho telefon a ten má číslo 605 200 095 a je to NOKIA, zřejmě typ 6310, možná i "i". Takže je tady u mě k dispozici. - Přichází pan poslanec František Pelc s prázdnou a odchází s telefonem. (Předsedající předává mobilní telefon poslanci Františku Pelcovi.)

Druhá dobrá zpráva je, že už se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy mám avizovány přihlášky pana poslance Chytky, paní poslankyně Dundáčkové, pana poslance Plachého, Dlaba a Lobkowicze, dále pak pana poslance Pospíšila. Takže v tomto pořadí.

Pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že minimálně na počátku podrobné rozpravy - vidím, že vy jako předsedající jste se vystřídali - bude zapotřebí si odsouhlasit, že pro další jednání vezmeme za základ komplexní pozměňovací návrh, který přijal rozpočtový výbor pod sněmovním tiskem 635/3.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím souhlasím, je to obvyklé. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se všichni přihlásili, kdo chcete o tomto návrhu hlasovat, to znamená o návrhu, abychom za základ pro podrobnou rozpravu vzali usnesení rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP