(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím, pan poslanec Hojda, předseda volební komise, žádá o slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, protože Poslanecká sněmovna schválila zařazení nového volebního bodu a to je změna v orgánech Poslanecké sněmovny, vyhlašuji termín na podávání návrhů na dnes do 19. hodiny. Všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toť vše. A my můžeme přistoupit k projednávání pořadu schůze, který jsme schválili.

 

Prvním bodem našeho programu je Senátem vrácený

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 641/4/ - vrácený Senátem

 

My jsme usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem, obdrželi jako sněmovní tisk 641/5. Senátor Ivan Adamec se vzhledem k jednoduchosti pozměňovacího návrhu na naše jednání omluvil, takže já prosím, aby se za navrhovatele k pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím vás o pozornost a pana ministra Urbana, aby řekl své stanovisko. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pozměňovací návrh k návrhu zákona vráceného Senátem je opravdu velmi jednoduchý. Pozměňovací návrh upravuje nabytí účinnosti zákona. Dovolte tedy, abych vyjádřil souhlas s návrhem, který předkládá do Poslanecké sněmovny Senát.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní se táži, zda se chce k návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru poslanec Oldřich Vojíř. Ano, prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, tak jak bylo řečeno, Senát upravil pouze datum, kdy by měl být tento zákon vydán, a pokud Sněmovna podpoří tento návrh Senátu, tak je šance, že tento zákon by byl vydán ve Sbírce zákonů ještě letos a mohl by platit tak, jak bychom všichni potřebovali, hlavně veřejnost, které se to týká, od 1. ledna 2005. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Ptám se, jestli pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu František Beneš se chce vyjádřit. Ptám se ještě jednou pana poslance Františka Beneše, jestli se chce vyjádřit k tomu pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak, děkuji.

Nyní otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona samozřejmě nejsou přípustné již v této fázi žádné pozměňovací návrhy. Mně se tady přihlásil pan poslanec Zbyněk Novotný, ale protože neuvedl přesně, ke kterému bodu, tak nevím, jestli se hlásil do této rozpravy. Není tomu tak. Je to přihláška do jiné rozpravy. Jenom prosím, potom to upřesněte, protože tady to není jasné.

Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto návrhu vrácenému Senátem. Pokud ne, tak rozpravu končím. A myslím, že bychom měli přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Já vám přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. To usnesení zní takto…

Jenom ještě zazvoním, aby se dostavili všichni do Sněmovny, a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 641/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 641/5." To je návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 28. Přítomno bylo 186 poslanců, pro hlasovalo 136, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Bodem dalším je

 

2.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka,
Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala
a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

 

(Domlouvání předsedy a poslanců Mlynáře a Talíře mimo mikrofon) Omlouvám se, jenom jsme si vyjasnili pořadí schválených bodů.

Teď je opravdu na řadě návrh zákona o konkursu a vyrovnání a návrh uvede zástupkyně navrhovatelů poslankyně Eva Dundáčková. Takže já prosím paní poslankyni, aby se ujala slova jako první. Prosím o klid. (Zvonec předsedajícího utišující hluk v sále.) Posaďte se prosím, začíná projednávání dalšího bodu.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla ve druhém čtení tisk číslo 635 - novelu zákona o konkursu a vyrovnání - velmi zjednodušeně. My jsme tady o tom mluvili velmi podrobně, resp. pan kolega Pospíšil, ve čtení prvním, následně byla novela zákona projednávána relativně podrobně celkem ve třech výborech, a to ve výboru hospodářském, rozpočtovém a ústavněprávním. Já se proto omezím jen na to, abych konstatovala, proč předkladatelé předložili novelu konkursního práva, resp. konkursu a vyrovnání, čeho tím chtějí dosáhnout a nakolik doufají, že tato Sněmovna nalezne kompromisní znění tisku, které bude přijatelné pro všechny.

Já jsem tady stála před několika lety, možná v roce 1998, já to neumím přesně popsat, ve kterém to bylo měsíci, a podávala jsem jiný návrh zákona o konkursu a vyrovnání - ten, který byl doteď platný. A dlouho jsme diskutovali s tehdejší vládou o tom, zda je v roce 1999 rozumné podávat relativně rozsáhlou novelu zákona o konkursu a vyrovnání, která svěřovala některé nové pravomoci soudcům, umožňovala jim součinnost s třetími osobami, zaváděla některé nové instituty do právního řádu, které měly docílit zrychlení a zpřehlednění konkursního řízení. Tehdejší vláda pak vypracovala protinávrh, ale na počátku všeho jsme říkali, v roce 1999: Velmi bychom si přáli, aby v České republice byla urychlena práce na rekodifikaci úpadkového práva, tak abychom mohli vyhovět všem námitkám zahraničních investorů, kteří upozorňují na to, že naše úpadkové právo není v souladu se světovými trendy a že když nic jiného, tak vyrovnání není dostačující, není funkční a potřebujeme cosi, co se nazvalo pracovním názvem reorganizace.

Od roku 1999 dnes uplynulo pět let. Pět let, která byla naplněny diskusemi na odborném fóru o tom, jak by taková rekodifikace úpadkového práva měla vypadat. Diskuse byly vedeny mnoho let, a protože nevedly k žádnému kýženému cíli, já bych si velmi přála, abychom už měli v ruce rekodifikaci úpadkového práva s rekodifikací, resp. s novou úpravou všech navazujících předpisů, to znamená nejen zákona o konkursu a vyrovnání, ale i daňových předpisů a všech předpisů s tím souvisejících.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP