(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se také nehlásí z místa. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 159 poslanců pro návrh hlasovalo 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 58.

 

Kolegyně a kolegové, protože bod 58 jsme projednali velmi rychle, myslím si, že bude vhodné, abychom projednali poslední smlouvu ve druhém čtení. Je to bod

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou,
Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě
silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy
Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice
a Zittau ve Spolkové republice Německo
/sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra dopravy pana Milana Šimonovského, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Vládním návrhem se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo. Výstavba tohoto nového silničního spojení patří mezi priority Euroregionu Nisa, kde se projevuje vysoká míra nezaměstnanosti a kde výstavba nového silničního spojení pozitivně ovlivní podmínky jeho ekonomického oživení.

Návrh smlouvy předpokládá, že výstavba silničního spojení bude ukončena do roku 2007 a převáděné prostředky České republiky budou kryty ze státního rozpočtu.

Senát Parlamentu ČR vydal souhlas k ratifikaci této smlouvy na 17. schůzi 22. července letošního roku.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu ratifikace této smlouvy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 665/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Petra Šuláka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vše podstatné zde řekl pan ministr, takže já se nebudu opakovat. Pouze konstatuji, že zahraniční výbor projednal na své 35. schůzi dne 8. září tuto záležitost a po odůvodnění náměstka ministra dopravy Vojtěcha Kocourka a zpravodajské zprávě, kterou jsem přednesl já, zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Takže zahraniční výbor doporučuje tuto smlouvu schválit. (Bouřlivý potlesk ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a vidím, že se také nikdo z místa nehlásí, proto také rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 156 poslanců 121 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi. Končím projednávání bodu 59.

 

Kolegyně a kolegové, předtím, než vám popřeji hezký víkend, bude nutné, abychom odhlasovali vyřazení bodů z programu 35. schůze, bodů, které jsme nestačili projednat. Jsou to tedy body 31, 35, 36, 37, poté bod 60 až 65 a bod 71 až 83. O vyřazení nechám hned hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto mým návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 152 poslanců 97 hlasovalo pro návrh, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Končím 35. schůzi Poslanecké sněmovny a všem vám přeji hezký víkend.

 

(Schůze skončila v 15.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP