(15.40 hodin)
(pokračuje Schwippel)

V případě moratoria se tedy z určitého pohledu jedná o nevhodný kulturní diktát zemí, které se samy chovají v mnohém méně ekologicky. Freeman v roce 1994 například vyčíslil spotřebu fosilních paliv na jednotku produkovaného proteinu takto: v tomto srovnání pro lov velryb 2 : 1, pro chov drůbeže 22 : 1, pro chov prasat 35 : 1 a pro hovězí dokonce pouze 78 : 1. O těchto aspektech se vládní předkládací zpráva téměř nezmiňuje.

Nabízí se proto otázka, která má širší obecnou platnost - nakolik se naše rozhodování v tomto i v jiných případech skutečně opírá o odbornou analýzu, nebo nakolik podléhá určitým zjednodušeným mediálním obrazům nebo vychází z určitého apriorního politického postoje. Věta z předkládací zprávy, kterou tady opakoval pan ministr Šimonovský, že důvodem pro vstup České republiky do komise je - cituji - politický vývoj v komisi, a nikoliv údaje o dramatickém poklesu některého druhu velryb, mě bohužel přesvědčuje o tom, že v tomto případě se jedná o tento druhý přístup.

Na závěr mi dovolte malou poznámku k hledisku zahraničněpolitickému. Věta z předkládací zprávy, že daná úmluva je jednou z mála mnohostranných environmentálních smluv, jichž Česká republika dosud není členem, mě nepřesvědčuje o tom, že předložený návrh je výsledkem promyšlené strategie mezinárodního zapojování České republiky do těch aktivit, které se buď přímo týkají jejich bezprostředních zájmů, nebo kde může Česká republika také nabídnout mezinárodnímu společenství něco reálného, což v tomto případě určitě neplatí. Za situace, kdy, jak jsem se dočetl, nejmenovaný diplomat uvádí, že Česká republika je schopna pokrýt asi jednu třetinu pracovních skupin Rady Evropské unie, které se jí bezprostředně dotýkají, se jeví členství v této komisi jako skutečný luxus. Také postrádám jakoukoliv analýzu možných přínosů a dopadů našeho členství. V lepším případě by mělo povahu ryze formální.

Mimochodem závazek, že naše republika bude za všech okolností hlasovat proti zrušení moratoria, činí z našeho případného komisaře jakýsi hlasovací automat a navíc určitě naruší a zkomplikuje vztahy s dvěma našimi spojenci z NATO a naši bilaterální relaci s Japonskem. Žádnou hmatatelnou kompenzaci za tento bianco šek, který poskytujeme určité, byť vlivné, skupině zemí, která se mimochodem v minulosti na podstatném úbytku velryb sama významně podílela, v této chvíli nevidím. Tedy dáváme bianco šek a nic reálného za to nezískáváme.

Z těchto důvodů pro předložený návrh hlasovat nebudu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Waltra Bartoše. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych vyslovit velké politování nad tím, jakým způsobem se někteří poslanci chovali k začínajícím poslancům, kteří zde vystupovali. To byl velmi kvalitní a velmi dobrý projev a mě mrzí, že některé poslankyně, které takový projev ještě nikdy ve Sněmovně nepřednesly, rušily a nedávaly pozor.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Ptám se pana ministra a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan ministr Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jistě to byl kvalitní projev. Myslím si, že to bylo zpracováno velmi kvalitně, ale byl bych rád, abychom se zamysleli nad meritem. Skutečně v komisi probíhá v současné době velký boj mezi provelrybářskými a protivelrybářskými státy. Myslím si, že Česká republika by se právě teď měla rozhodnout pro to, aby posílila tu stranu, která odmítá nadále lovení velryb, a právě proto je to politické rozhodnutí. Není to nic daleko od nás. Je to boj o to, zda velryby přežijí toto století, nebo ne. Proto si myslím, že je zde zcela jednoznačně vidět souboj politických názorů, a je to dobře. Není to jen taková nějaká úmluva, ale je to politické rozhodnutí, které bude znamenat, jestli velryby toto století přežijí, nebo ne.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rovněž si myslím, že náš nový kolega přednesl velmi fundovaný projev, prostudovaný, a argumenty těch velmocí, které jsou pro lov velryb, tam byly velmi pregnantně shrnuty. Jenom bych apeloval na to, aby v těchto téměř vášních Sněmovna zachovala chladnou hlavu. Nenavrhujeme přece zaujetí stanoviska, zda lovit velryby, nebo ne, ale zda přistoupit k této mezinárodní úmluvě z roku 1946 a příslušnému protokolu, nebo ne. Upozorňuji, že i státy, které podporují lov velryb ve svých teritoriálních vodách, jako je Japonsko nebo Norsko, tak samozřejmě jsou členy této úmluvy a svůj názor vyjadřují příslušným hlasováním a argumenty na půdě komise.

Apeloval bych i na ty z vás, kteří z důvodů, které shrnul náš kolega, se domnívají, že některý druh velryb za jistých podmínek je možné lovit, aby podpořili návrh, aby Česká republika se připojila k úmluvě a tam zaujala potom fundované stanovisko. Ale rozhodovat tady, zda jsme pro, nebo proti lovu velryb, to si myslím neodpovídá úmluvě, která vám byla předložena k ratifikaci.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 167 poslanců pro návrh 112, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Končím bod 57, a kolegyně a kolegové, domnívám se, že můžeme ještě projednat bod 58. Prosím, abyste zde setrvali, protože před skončením schůze musíme ještě odhlasovat vyřazení neprojednaných bodů z programu této schůze.

 

Bodem 58 je

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky
a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
/sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Paní předsedající, kolegyně a kolegové, tento zákon umožňuje, abychom na naše občanské průkazy mohli cestovat mimo jiné do Švýcarska. Je to smlouva, která zasluhuje naši podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 696/1. Prosím zpravodajku výboru paní Helenu Mallotovou, aby návrh výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zahraniční výbor se na své 35. schůzi dne 9. září 2004 usnesl na tomto doporučení Poslanecké sněmovně: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP