(9.20 hodin)
(pokračuje Macák)

Tato úprava nezjednodušuje doručování. Dále by zákon neměl zasahovat do vnitřní organizace České advokátní komory a nerozhodovat, kde budou zřízeny další pobočky.

Při projednávání tohoto zákona v Senátu, návrh ústavněprávního výboru, který už svým usnesením č. 402/1 doporučil návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou zamítnout, tak Senát při kvoru 31 hlasů 31 hlasy zamítl, 15 hlasů bylo proti zamítnutí.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci se zde vyjadřovat k obsahu předložené novely, protože to bylo předmětem jednání Poslanecké sněmovny v průběhu tří čtení v první polovině tohoto kalendářního roku. Chci pouze říci, že jsem velmi rád, že Senát zastává stejné stanovisko, jako jsem zde prezentoval, že předložená novela je velmi nekvalitní, že je kazuistická, že je dílčí a že bohužel nebude schopna řešit problémy doručování podle občanského soudního řádu.

Důvodem, proč vystupuji, je to, že chci vyzvat vládu a koaliční poslance, aby si vzpomněli na vládní prohlášení, které se projednávalo na poslední schůzi této Sněmovny a kde bylo jasně uvedeno, že jedním z cílů této vlády je zahájit čištění právního řádu a snížit počet dílčích novel, jimiž náš právní řád neustále měníme. Já si, dámy a pánové, myslím, že právě tato novela je typickým příkladem toho, jak náš právní řád neustále zaplevelujeme.

Takže pokud vládní prohlášení platí a pokud vláda to myslí vážně s čištěním právního řádu, tak by bylo vhodné, abychom podpořili stanovisko Senátu a tento návrh nepodpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Dámy a pánové, přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 580/3."

 

Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování (číslo 81) skončilo. Ze 194 přítomných bylo pro 99, proti 49. Potřebného kvora nebylo nedosaženo, takže tento návrh zákona nebyl přijat.

 

(Probíhá kontrola hlasování.)

Hlásí se pan poslanec Kavan. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se, ale zmáčkl jsem ano, ukázalo mi to ne, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce pana poslance Jana Kavana rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 194 poslanců 146 pro, nikdo proti.

 

Budeme opakovat hlasování o zákonu s kvorem 101. Doufám, že jste všichni soustředěni a že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 83. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 195 poslanců pro 101, proti 57.

 

Ještě chvilku počkám, než vyhlásím oficiální výsledek. (Probíhá kontrola hlasování.)

Zdá se, že ke zpochybnění nedojde, takže konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh zákona přijala. Končím projednávání bodu pořadové číslo 42. Děkuji panu senátorovi.

 

A budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

41.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/2/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 555/3. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zemědělství Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych opět připomenul stručný úvod k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s připomenutím hlavních bodů, kterými jsme byli vedeni při přípravě tohoto návrhu.

Návrh novely zákona byl vypracován na základě usnesení vlády č. 930 ze dne 25. září 2002 o dalším postupu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii. Podstatou a závěrem této vládní novely občanského zákoníku je změna právní úpravy minimální délky výpovědní lhůty u nájemních smluv k zemědělské půdě. Naplněním novely má být posílení stabilizace nájemních vztahů k zemědělským pozemkům, které by mělo mimo jiné přinést zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců hospodařících přibližně z 90 % na propachtované půdě vůči ostatním subjektům evropského agrárního sektoru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP