(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pan poslanec Sehoř navrhuje, aby rozjednaný bod pana ministra Mlynáře byl doprojednán jako prvně zahajovaný bod v dnešním odpoledni.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasovaní pořadové číslo 76, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, 158 bylo pro, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Exner navrhuje, aby bod č. 61 nebyl projednáván před 13. hodinou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, 149 bylo pro, nikdo nebyl proti. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Tomáš Kvapil navrhuje, aby bod č. 73 nebyl projednáván před 15. hodinou, čili aby byl projednáván po 15. hodině.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 78. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 187 poslanců, 126 bylo pro, jeden byl proti. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Hojda navrhuje, aby volební body 67 až 70 byly zahájeny půl hodiny před polední přestávkou.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 79, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 187 poslanců, 167 bylo pro, nikdo nebyl proti. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi novými podněty, a já v tuto chvíli dávám slovo panu poslanci Pavlu Hojdovi, aby nás seznámil s výsledky hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající.

Dámy a pánové, včera před polední přestávkou proběhlo první kolo tajné volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 70). Dovolte, abych vás seznámil s výsledky.

Počet vydaných hlasovacích lístků 175, počet odevzdaných hlasovacích lístků 110, počet neodevzdaných 65. Počet platných hlasů, které byly odevzdány pro nebo proti, bylo 76.

Pro pana Petra Neuwirtha bylo odevzdáno 5 kladných hlasů. V prvním kole tedy nebyl nikdo zvolen.

Podle našeho volebního řádu postupuje do druhého kola kandidát s nejvyšším počtem hlasů, to je tedy pan Neuwirth. Druhé kolo se může uskutečnit dnes, jak jsme si odsouhlasili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi.

Připomínám, dámy a pánové, že v úterý jsme schválili postup při projednávání pořadu této schůze a stanovili jsme, že dnes se budeme zabývat návrhy zákonů vrácených Senátem nebo prezidentem, návrhy zákonů ve třetím čtení, volebními body a ostatními vybranými body.

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutých Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorům: Ivanu Adamcovi, Rostislavu Harazinovi, Václavu Jehličkovi, Františku Kopeckému, Ladislavu Macákovi, Martinu Mejstříkovi a Josefu Vaculíkovi v Poslanecké sněmovně.

Informace k pozměňovacím návrhům Senátu máme rozdány v naší poslanecké poště.

 

Dámy a pánové, zahajuji hlasování pořadové číslo 80 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby jmenovaní senátoři měli příležitost vystoupit v Poslanecké sněmovně. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 189 poslanců, 141 bylo pro, 3 byli proti. Návrh byl schválen.

 

V souladu se schválenou změnou zahajuji tedy bod značený

 

42.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 580/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, máme jako sněmovní tisk 580/4, a já mezi námi vítám senátora Ladislava Macáka. Prosím ho, aby se posadil u stolku zpravodajů, a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona se vyjádřil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych pouze připomněl, že novela zákona občanského soudního řádu, soudního řádu správního, zákona o soudních poplatcích a zákona o advokacii se týká doručování, a připomněl bych, že právní úprava doručování přímo v zákoně je velmi důležitá, protože od doručování se odvíjí řada právních skutečností.

Dovolil bych si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu, aby setrvala na návrhu, který schválila ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi. Táži se, zda se k usnesení Senátu hodlá vyjádřit zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Hana Šedivá. Nehodlá.

Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Ladislav Macák. Další přihlášky do rozpravy nemám. Dámy a pánové, prosím však o klid.

 

Senátor Ladislav Macák: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, který byl projednán jako senátní tisk č. 402 a vycházel z tisku Poslanecké sněmovny č. 580, se obecně jedná v těchto změnách o hlavní záměr, kterým je komplexní novelizace občanského soudního řádu v partii upravující soudní doručování. Dále se mění soudní řád v tom, že je do něho navrhováno doplnit ustanovení upravující jednak přerušení řízení v případech, kdy soud požádá Soudní dvůr v Lucemburku o rozhodnutí v předmětné otázce. Dále mění zákon o soudních poplatcích v § 9 a mění zákon o advokacii v souvislosti se zřízením pobočky Advokátní komory v Brně.

V Senátě zazněly legislativní připomínky - především vysoký stupeň kazuistiky a podrobností, které značnou část úprav provázejí, jež však nezaručují zlepšení situace v doručování a budou vyžadovat další novely.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP