(18.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Ale jsme po skončení obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní místopředsedkyně, já bych jenom požádal, aby mohl být tento návrh zákona přidělen také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: K tomu se ještě dostaneme, ale děkuji vám už teď za tento návrh.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, pan poslanec Vávra navrhl přikázání ústavně právnímu výboru, pan poslanec Radko Martínek navrhuje přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Máme zde tedy návrhy na trojí přikázání. Zeptám se, jestli má někdo další návrh na přikázání. Nemá.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání takovém, které navrhuje organizační výbor, to je projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 128. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto přikázání?

Hlasování s pořadovým číslem 128. Z přítomných 149 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vávry, a to o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 129 a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 129, z přítomných 150 pro 63, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Martínka na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 130. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 130. Z přítomných 150 pro 83, proti 29. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Končím prvé čtení tohoto tisku. (Námitky, hlasy: Lhůta.) Pardon, promiňte, ještě zde zazněl návrh na prodloužení projednávání ve výborech, a to prodloužení o 60 dnů. Máme zde souhlas navrhovatele k tomuto prodloužení.

 

O tomto návrhu, který podal zpravodaj k tisku pan poslanec Ivo Vykydal, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 131. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 131, přítomno 149, pro 121, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a jeho lhůta k projednání byla prodloužena o 60 dnů. Končím tedy prvé čtení tohoto sněmovního tisku. Děkuji jak navrhovatelům, tak panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 38, kterým je

 

38.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 540/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 540/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede opět náměstek primátora Rudolf Blažek. Prosím, máte slovo, pane náměstku.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Dobrý den, děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes již, věřím, naposledy a počtvrté před vás předstupuji s návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem našeho návrhu je jednoduchá novela zákona, a to v § 5 odst. 3 písm. a) výše uvedeného zákona se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova vklad provede do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, s tím, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Návrh změny katastrálního zákona vychází z jednání s odbornou veřejností a zkušeností s Katastrálním úřadem Praha-město v oblasti zapisování vkladů do katastru nemovitostí. Tento náš návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 ústavy, jimiž je Česká republika v této oblasti vázána, a výše uvedený návrh nebude mít žádný hospodářský ani finanční dopad. Věříme, že důsledkem přijetí této změny bude zrychlení přijetí procesu zapisování vkladů do katastru nemovitostí.

Vláda uvádí, že lhůta 30 dnů pro zápis práva do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu práva je stanovena ve vyhlášce, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Podle vlády navrhovaná úprava je nadbytečná. Je sice faktem, že lhůta pro zápis vkladu je uvedena v § 43 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, ale v tomto ustanovení jsou však uvedeny i lhůty pro provedení záznamu nebo vkladu, které jsou, a to potvrzuje i vláda ve svém stanovisku, stanoveny též v katastrálním zákoně. Námi navrhovaná úprava proto není nadbytečná, pouze doplňuje a sjednocuje zákonnou právní úpravu ve věcech stanovení lhůt pro provedení vkladu, zápisu a poznámky do katastru nemovitostí.

Dalším důvodem pro navrhovanou úpravu je dle našeho názoru skutečnost, že stanovení lhůty zákonem odstraní případné pochybnosti například soudu, zda stanovení lhůty pro provedení vkladu nejde nad rozsah zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, které je uvedeno v § 30 katastrálního zákona.

V souvislosti s tím, že vláda poukazuje na skutečnost, že lhůta pro provedení vkladu do katastru nemovitostí je stanovena právním předpisem, vyvstává otázka, jak je možné, že Katastrální úřad Praha-město, což je orgán státní správy patřící do působnosti Ministerstva zemědělství, soustavně porušuje právní předpis tím, že neprovádí vklad do katastru v příslušné lhůtě. Pro informaci uvádím, že v současné době se lhůta pro provedení zápisu pohybuje od tří do pěti měsíců od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost a dovoluji si vás požádat z výše uvedených důvodů o podporu našeho návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane náměstku. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Oldřicha Němce, aby se ujal slova.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 540.

Vláda České republiky projednala a posoudila tento návrh 17. prosince 2003 a vyslovila nesouhlas s tímto návrhem. Je pravdou - a navrhovatel zcela správně uvádí ve své důvodové zprávě k návrhu zákona - že zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 5 odst. 3 stanoví, že katastrální úřad provádí vklad, záznam a poznámku do katastru. Zatímco u záznamu a poznámky je přímo stanovena lhůta 30 dnů od doručení rozhodnutí nebo jiné listiny, během které má tento úkon katastrální úřad provést, u vkladu tato lhůta stanovena tímto zákonem není. Na druhou stranu lhůta 30 dnů pro zápis práva do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu práva je stanovena v § 43 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP