(18.10 hodin)
(pokračuje Vykydal)

Na závěr mi dovolte pouze konstatovat stanovisko vlády. Vláda ve svém stanovisku vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas a současně připravuje komplexní novelu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s § 91 zákona o jednacím řádu mi dovolte, abych v obecné rozpravě navrhl prodloužit lhůtu pro projednání ve výborech o 60 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. Nejprve od pana poslance Tomáše Duba a poté bude hovořit pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Tomáš Dub: Paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, chtěl bych především konstatovat, že stav českého hospodářství se nachází v žalostném stavu. Ponechám stranou otázku, kdo za to může. Nicméně si myslím, že cestovní ruch je přínosem pro naše hospodářství, zvláště pro aktivní platební a obchodní bilanci, protože působí jako export. V cestovních ruchu hlavní město je vizitkou, primárním lákadlem zahraničních turistů. Doufám, že hlavní město zůstane tím lákadlem a že dále tímto způsobem bude pomáhat České republice ze své přirozenosti. Jsem také rád, že zpracovalo tento návrh zákona, který ve své podstatě směřuje ke zkvalitnění služeb spojených s příjezdovým cestovním ruchem na území České republiky.

Jsem přesvědčen, že pan náměstek primátora Blažek dokáže reagovat na otázky slučitelnosti s naším právem a s právem Evropské unie. Nicméně bych chtěl podotknout, že právě decentralizace, která je tam navrhována, pravomoci obcí, jsou v této oblasti užitečné, protože obec nejvíce ví a nejlépe zná prostředí, ví, jak regulovat prostředí včetně turistického příjezdového ruchu, a ví, jaké podmínky si klást. Pokud zákon schválíme, udělá to daleko kvalitněji než stát nejen hlavní město Praha, ale i jednotlivé obce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Eduarda Vávru.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, navržená novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, dle důvodové zprávy navrhuje v obecném zájmu pro historické objekty, pro kulturní a přírodní bohatství České republiky zapsané v seznamu UNESCO doplnit hlavu III o nový paragraf s názvem "Průvodcovská činnost". V České republice se to týká 14 lokalit. Znamená to, že obec, na jejímž území se tento objekt nachází, může - zdůrazňuji slovo může - vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví podmínky k provozování průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Jde o zkoušku znalosti o těchto objektech, jejich kulturního a přírodního bohatství.

Jak sdělil zpravodaj, vláda s předloženým návrhem nesouhlasí. Ve zdůvodnění nesouhlasu je možnost kolize s Listinou základních práv a svobod, dále předpokládaný rozpor s ostatními zákony, jako např. živnostenský, dále že jde o neslučitelnost s právem Evropských společenství.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo ke stanovisku vlády ČR nesouhlasný postoj ve čtyřech odrážkách. Dovolím si z toho citovat.

V první odrážce zastupitelstvo nesouhlasí s názorem vlády, že předložený návrh zákona je v rozporu s čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod s odůvodněním, že obce mohou vydávat obecně závazné vyhlášky s vymezením toho, co má obecně závazná vyhláška upravovat. Tím je splněna povinnost, že lze uložit jen na základě zákona, a nelze tedy konstatovat rozpor s právním předpisem vyšší právní síly.

Ve druhé odrážce vláda sděluje, že předložený návrh je v rozporu s vládními návrhy jmenovaných zákonů. Zastupitelstvo je názoru, který je podle mne správný, že ani vládní návrhy zákonů nejsou závazné pro ostatní subjekty mající zákonodárnou iniciativu.

Dále je předkladatelem sdělena domněnka, že navrhovaná změna zákona je plně v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, která stanovila, že svobodné poskytování služeb smí být omezeno pouze na základě opatření, která jsou ospravedlnitelná z důvodu obecných zájmů a tento zájem není zaručen pravidly, kterými se poskytovatel takových služeb řídí v členském státě, kde obdržel oprávnění k činnosti.

Jako poslední vláda svým nesouhlasem popírá zakotvenou ústavní funkci, kterou je i vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi.

Závěrem doporučuji propuštění tisku 484 do druhého čtení. Kromě projednávání v hospodářském výboru navrhuji projednávání v ústavně právním výboru, který jistě odborně posoudí rozpor zastupitelstva hlavního města Prahy s vládou České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se nyní hlásí pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní předsedající, členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně, zastupitelstvo hlavního města Prahy má pravdu v tom, že stávající úprava a provozování průvodcovské činnosti má nedostatky a že ke zkvalitnění průvodcovské činnosti je třeba přijmout opatření. Rozhodla se předložit návrh novely formou, která však je obtížně průchodná. V tom má pravdu vláda, která říká, že by obec neměla upravovat podmínky pro výkon povolání.

Domníval jsem se, že město Praha využije dlouho projednávané novely živnostenského zákona, byl to tisk 200, kde by se mohla tato věc řešit, že by bylo daleko průchodnější, aby v tomto živnostenském zákonu byla rozšířena podmínka k objektům, které jsou na seznamu světového dědictví. Bohužel, takto nebylo této možnosti využito a museli bychom znovu otevírat živnostenský zákon jako takový.

Je zde ještě jedno řešení, které je nabízeno a které by mohlo být využito tak, jak se domnívá zpravodaj, když předkládal návrh, abychom prodloužili lhůtu na 60 dnů. Bohužel, je to jen vize pana zpravodaje, nikoli přesvědčení v tom, že tento zákon, tedy novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně dalších zákonů, která je nám slibována od září minulého roku, bude již k dispozici. Akceptoval bych ještě tuto skutečnost prodloužení o 60 dnů, že bychom mohli využít tohoto návrhu a jako pozměňovací návrh předložit poslanecký návrh novely zákona o cestovním ruchu. Možná že by to bylo rychlejší než očekávání tohoto zákona od Ministerstva pro místní rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ladislavu Býčkovi. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Do rozpravy se ještě hlásí pan zpravodaj Ivo Vykydal.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Pouze formálně navrhuji to, co jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě - návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 60 dnů po dohodě s předkladatelem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění. Ještě jednou se táži, zda se někdo z místa hlásí do rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Nepadl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům a návrhem na prodloužení lhůty k projednání ve výborech. To byly dva návrhy, které zazněly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP