(17.50 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Myslím si, že je docela zajímavé, že zrovna projednávaná novela 361, kterou jsme projednávali minulý týden, tak řeší tento problém filozoficky úplně jinak a říká o provozu, kterým je i doprava v klidu, že má za určitých podmínek, které nejsou vymezeny jinými značkami, to znamená, nejsou vyloučeny úpravou provozu, tak parkování je prostě součást dopravy. Pokud bychom skutečně tento filozofický systém, na kterém je založena část zákon č. 361, zpochybnili, tak to nás tedy čeká velká diskuse. Protože pražský problém je skutečně obtížné a náročné řešit úpravou svislými značkami, což je zcela logické, že by to takto šlo. Ale je to finančně náročné. Ale změnit kvůli tomu pro celou zemi filozofii provozu i parkování a odstavování vozidel, je skutečně velmi problematické.

Nedoporučuji, aby tato norma prošla dál. Protože skutečně pokud má sněmovna zájem filozofii měnit, tak k tomu má možnost v zákoně č. 361, který je v hospodářském výboru, a mohou tam poslanci přímo tuto úpravu diskutovat. Podle mého názoru tento návrh, tak jak je předložen, tak ruší celou filozofii novely. Nebudu diskutovat k těm ostatním věcem, které pan náměstek předložil a které vláda zpochybňuje, protože každý z nás si dokáže asi představit, že se mu při parkování stane, že za měsíc se vrátí na to stejné místo, ale už bude mít smůlu, protože jednoho dne tam přijde a už tam auto nebude. Sice dostane peníze, ale atd. To jsou věci, které podle mého názoru nejde řešit takto generálně zákonem. A proto, pokud byste vzali moje stanovisko ke zvážení, nedoporučuji tuto normu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní se hlásí o slovo zpravodaj pan poslanec Kapoun a poté mám ještě přihlášku pana poslance Pavla Hojdy. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní místopředsedkyně, jak jsem avizoval, dávám návrh stejně s panem ministrem na zamítnutí tohoto zákona. A podmíněně, pokud by zákon neprošel, po dohodě s panem Blažkem jsme se dohodli, že kdyby neprošel, tak podmíněně prodloužení projednávání o 30 dnů, a to z toho důvodu, aby se projednávání dostalo až za projednání 361, abychom věděli, co se nám podařilo nebo nepodařilo v 361 změnit nebo sladit s tímto návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění. Prosím, aby se nyní ujal slova pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já v podstatě naváži na vystoupení pana ministra. Já se domnívám, že zásadní otázkou je si říci, co je vlastně provoz na pozemních komunikacích. Tady v podstatě tento návrh zákona řeší problém, který je velkým problémem Prahy. Možná, že bude velkým problémem i některých velkých měst, jak říkal poslanec, který byl přede mnou v diskusi.

Domnívám se, že se řeší otázka i na úkor obyčejných motoristů, kteří prostě nemají šanci, ať už z důvodu toho, že prostě nemají dostatek prostředků, anebo nemají šanci získat prostor, kde by mohli parkovat, v garáži nebo na placeném parkovišti atd. To jsou problémy, které by se řešily na jejich úkor. Vezměte si situaci, že budu mít starší vozidlo. Odstavím ho řádně na komunikaci v Praze. Půjdu domů. Stane se cokoliv. Onemocním a budu v nemocnici tři čtvrtě roku nebo rok. Po roce se vrátím, a vozidlo nikde, protože moje vozidlo bude nakonec, protože mi ještě někdo ukradne u tohoto vozidla kolo nebo mi ukradne značky, takže vozidlo bude potom identifikováno, jako že překáží provozu nebo bylo odstaveno neoprávněně, a bude zlikvidováno.

Já si myslím, i když mi bude asi zřejmě navrhovatel oponovat, ale k takovéto situaci by také mohlo docházet, a myslím si, že to není zrovna nevhodnější způsob. Já osobně se připojím také k zamítnutí. Ale v případě, že by zamítnutí neprošlo, navrhuji, aby ještě tento návrh zákona byl projednáván v ústavně právním výboru, protože si myslím, že to je poměrně dost velký zásah i do práv vlastníků. Řeknu příklad. Co se týče nemovitostí, tam pokutujeme, když někdo neplní svoje povinnosti. V tomto případě rovnou zabíráme a likvidujeme. Myslím si, že bychom měli postupovat přiměřeně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Byl jste posledním, kdo se hlásil do obecné rozpravy. Jinou přihlášku tu nemám a táži se, zda se hlásí někdo z místa. Ale není tomu tak, proto dávám prostor k závěrečným slovům, nejprve za navrhovatele pan náměstek Blažek.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem trošku rozpačitý, protože samozřejmě je to především problém velkých měst. O tom není diskuse. Ale prosím upozorňuji na to, že my navrhujeme, aby pokud někdo s vozidlem alespoň jednou za tři měsíce nepohne, když to převedu do běžné řeči a srozumitelné, to znamená, když s ním nikdo minimálně jednou za tři měsíce nevyjede, tak teprve poté jaksi zabírá komunikaci v rozporu s naším návrhem.

Nechci se dotknout pana poslance, co tady mluvil přede mnou o tom, že navrhuje zamítnutí, a mluvil o tom, že se někdo dostane do nemocnice a může se mu stát, že se vrátí za půl roku, za tři čtvrtě roku a auto tam není. S trochu nadsázkou mohu říci, že v Praze se ukradne třicet vozidel denně a daleko pravděpodobnější, i když tento režim bude zaveden, s daleko vyšší pravděpodobností je, že mu vozidlo bude odcizeno na území hlavního města Prahy jako ostatně dalších devět tisíc vozidel ročně. Myslím si, že toto je daleko větší hrozba pro kohokoliv, kdo své vozidlo nechá bez dozoru po dobu delší jak tři měsíce na komunikacích na území města.

Nechci to zlehčovat. Chci říci, že náš návrh má dvě základní roviny. První je samozřejmě tato, o které jsem již hovořil, že navrhujeme, aby každé vozidlo minimálně jednou za tři měsíce bylo použito, jinak poté by neoprávněně zabíralo pozemní komunikaci. Čili ne že nechá někdo vozidlo bez dozoru týden, čtrnáct dní, měsíc, dva měsíce, a ačkoliv to není místo určené na komunikaci k parkování, tak vozidlo je odtaženo. To je první věc.

Druhá. Prosím, zvažte, že skutečně starati se o stovky vozidel ročně, a není to problém jenom Prahy, po dobu dvanácti měsíců na náklady obce s tím, že poté jakékoliv výnosy z tohoto konzumuje stát, jestli je to korektní, jestli je to správné a jestli by se nad tím vážená sněmovna nezamyslela a nepodpořila nejenom hlavní město Prahu, ale i ostatní řekněme velká města v úsilí o to, aby alespoň v této části se věc pohnula tím správným směrem, a to je k tomu, že by se lhůta zkrátila, když ne o deset měsíců, tak minimálně o polovinu, aby výnosy skutečně šly ku prospěchu do veřejných rozpočtů a těchto obcí.

Domnívám se, že by bylo možné, aby Poslanecká sněmovna v prvém čtení toto propustila ke sněmovním výborům, a samozřejmě v případě dotazu pana zpravodaje, jestli by bylo možné za předkladatele souhlasit s prodloužením lhůty k projednání výboru, samozřejmě možné to je, protože nám jde o vlastní projednání a o maximální možnost obhájit naše návrhy v příslušných výborech. Takže samozřejmě souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se ještě pana zpravodaje. Nechce mít závěrečné slovo. Během závěrečného slova pana navrhovatele jsem gongem přivolávala naše kolegy, tedy se domnívám, že v tuto chvíli je v jednací síni maximální možný počet.

Odhlašuji vás na žádost z pléna a prosím o novou registraci. Je před námi hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Já toto hlasování s pořadovým číslem 127 zahajuji a táži se vás, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 127. Z přítomných 146 pro 96, proti 33. Tento návrh byl přijat. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy byl v prvém čtení zamítnut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP