(18.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Máme před sebou bod

 

37.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 484/1. Potřetí prosím, aby tento návrh zákona uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek. Prosím, ujměte se slova, pane náměstku.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, že již potřetí dnes za sebou předstupuji před vás s dalším návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy, nicméně to není naším cílem, každou sněmovní schůzi, obrazně řečeno, bombardovat řadou našich předloh, ale bohužel se to v uplynulých několika měsících sešlo tak, že na dnešní schůzi máme tolik návrhů.

Předkládám z pověření zastupitelstva hlavního města Prahy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Úvodem bych chtěl říci, že tato problematika, kterou vám následně objasním, a důvody, proč jsme předložili tento návrh, jsou závažné a považujeme je dlouhodobě za problém. Musím říci, že řadu měsíců jsme byli ujišťováni příslušným ministerstvem, že se připravuje právní úprava, ale bohužel musím konstatovat, že ani zhruba po tři čtvrtě roce k postupu v této věci nedošlo. Proto jsme si dovolili vám předložit návrh zákona, který máte v této chvíli před sebou.

Navrhujeme, aby se v tomto zákoně vložil nový § 11a, který obsahuje zmocnění obcím, na jejichž území se nachází objekt zapsaný v seznamu světového dědictví, a to stanovit obecně závaznou vyhláškou jako podmínku provozování průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu obce z hlediska umístění památkových objektů v ní i znalosti jednotlivých památkových a přírodních objektů v obci. (V sále je velký hluk.) Zmocnění by se týkalo výhradně obcí, na jejichž území se nachází objekt zapsaný v seznamu světového dědictví.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane náměstku, já vás velmi nerada přerušuji. Omlouvám se vám za to, ale myslím si, že v tomto ruchu není možné, abyste mohl tento návrh dostatečně objasnit, tak aby všem našim kolegům bylo jasné, co právě projednáváme. Prosím všechny, i členy vlády, aby věnovali pozornost vašemu slovu. Prosím pana ministra Škromacha!

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Zmocnění by se týkalo výhradně obcí, na jejichž území se nachází objekt zapsaný v seznamu světového dědictví. Vlastní povinnost prokázat zvláštní kvalifikaci je vztahována pouze k historickým objektům, resp. ke kulturnímu a přírodnímu bohatství zapsanému v seznamu UNESCO, tedy takových lokalit, kde zájem na poskytnutí informací na patřičné úrovni je dle našeho názoru nesporný. Pro osvěžení paměti, seznam zahrnuje Prahu, Český Krumlov, Telč, Žďár nad Sázavou, Kutnou Horu, Lednicko-Valtický areál, Holašovice, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Brno a Třebíč.

Domnívám se, že důvodová zpráva k našemu návrhu je skutečně vyčerpávající, a proto se soustředím pouze na základní argumenty.

Dle našeho názoru se situace v oblasti průvodcovských služeb jeví jako nepřehledná, umožňující především zahraničním subjektům využívat tuzemskou nedostatečnou právní úpravu a poskytovat i služby v živnosti vázané vlastními pracovníky, popřípadě jinými osobami provázejícími zájezdy, které v České republice nemají pro tuto činnost příslušné živnostenské oprávnění ani potřebnou odbornou způsobilost. Novela tohoto zákona by měla řešit i další problém - povinnost i nadále skládat odborné zkoušky jakožto předpoklad k výkonu průvodcovské činnosti a k získání živnostenského listu pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu.

Pokud se pozastavíme u průvodců, občanů České republiky, konstatuji, že v současné době může živnostenské oprávnění získat téměř každý bez větší odborné znalosti historie, historie umění, pamětihodností té které dané lokality a podobně. Při přípravě novely citovaného zákona vycházelo hlavní město Praha též z obdobného institutu zkoušek potřebných pro výkon určité činnosti, jejichž složení může jako podmínku pro výkon určité činnosti na svém území stanovit obec. Konkrétně se jedná o zkoušku řidiče taxislužby, kterou se prokazuje znalost zákonem stanovených právních předpisů a též praktických dovedností. Provádění těchto zkoušek se v praxi velmi osvědčilo, a proto se domníváme, že i v případě činnosti průvodců by se jednalo o podobný posun.

Náš návrh zákona je podle názoru předkladatele v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami a nevyvolá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet.

Účinnost našeho zákona, neboť tento zákon sem byl zaslán již před několika měsíci, by se logicky v případě jeho přijetí navrhovala posunout řekněme k 1. srpnu.

Vzhledem k tomu, že se vláda stejně jako u ostatních našich návrhů vyjádřila negativně k vlastnímu návrhu, bych počkal na to, jakým způsobem bude ze strany zpravodaje reagováno na náš návrh, neboť jsem se pokusil vám ve svém přípise, ke kterému jsem byl zmocněn ze strany hlavního města Prahy, objasnit důvody, proč rozporujeme stanovisko vlády. Pochopitelně se dále vyjádřím, pokud se o tom povede další rozprava, nebo pokud někdo nepochopil naši argumentaci, nebo na to má odlišný názor.

Děkuji vám za případnou podporu a věřím, že se podaří tento náš návrh propustit do druhého čtení, aby o něm mohlo být dále jednáno ve sněmovních výborech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane náměstku. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Ivo Vykydal.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, projednávaný návrh zastupitelstva hlavního města Prahy dává obcím, ve kterých se nachází objekt zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, možnost obecně závaznou vyhláškou stanovit jako podmínku provozování průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu povinnost prokázat zkouškou konkrétní znalosti. Současně obce mohou obecně závaznou vyhláškou upravit způsob provádění zkoušky a způsob prokazování složení zkoušky. Tolik pouze velmi krátce k obsahu.

Navržená úprava z tohoto pohledu stanoví podmínky a omezení pro výkon průvodce cestovního ruchu. Podle Listiny základních práv a svobod může jen zákon stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Navrhovaná forma obecně závazné vyhlášky je z ústavního hlediska nepřijatelná. Z pohledu slučitelnosti s právem Evropského společenství v předložené podobě tento návrh nesplňuje podmínku slučitelnosti. Požadavek na složení odborné zkoušky pro výkon této činnosti je v zásadě možný, avšak takové omezení může být požadováno jen v muzeích a na historických místech. Navržená regulace se může týkat pouze výkonu průvodcovské činnosti na uvedených místech.

Dále považuji za dobré upozornit na obecný systém uznávání profesních kvalifikací podle evropských směrnic. Úprava musí obsahovat mechanismy a postupy pro uznávání profesních kvalifikace průvodců, kteří jsou státními příslušníky států Evropské unie a jsou již ve svém státě držiteli obdobného osvědčení nebo diplomu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP