(18.10 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Takže bych poprosil všechny vášnivě diskutující, aby tuto okolnost vzali na vědomí a aby podpořili návrh na přerušení projednávání, protože časový faktor v tuto chvíli je na straně možnosti podrobnějšího a serióznějšího doprojednání. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ODS. O slovo se hlásí v obecné rozpravě pan poslanec… (Hlasy: Lachnit.) Omlouvám se - pan poslanec Lachnit.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, už 14 let uběhlo od revoluce a v kohezní zprávě komisaře Barniera je větší část České republiky ve žluté barvě, která znamená území v Evropě, která mají nejhorší dostupnost dopravní z hlediska napojení na evropskou dálniční infrastrukturu. Tak to bohužel je. Můžete si tu kohezní zprávu přečíst. Jistě vašim pozorovatelům v Evropské unii neunikla.

Každým dnem nám kamiony zničí desítky kilometrů cest. Já tady nechci říkat, kolik to stojí v opravách, asi si to dovedou někteří spočítat. Jsou to ovšem miliardy. Region severozápadních Čech a region severní Moravy - nezaměstnanost vzrůstá. Divergence regionálního rozvoje v České republice je zřejmá. A přitom oběma těmto regionům by pomohla dálnice, která by vyřešila podle mého odhadu zhruba 80 % problémů s příchodem kapitálu a s tvorbou nových pracovních míst.

Za této situace říci, že nehrozí žádné prodlení - nezlobte se, jestli toto je ochrana českých národních zájmů?! Já si myslím, že není! Já si naopak myslím, že tady je 14 let prodlení, přátelé! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Lachnitovi a ještě jednou se mu omlouvám, že jsem ho nedokázal rychle uvést. O slovo se přihlásil pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych měl pár poznámek k tomu návrhu zákona, který stejně jako návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně nebudu podporovat, a nikdy jsem tak nečinil, protože nejsem zastáncem speciálních zákonů, ale standardních úprav.

O principu právní jistoty, o otázce přerušení řízení, o otázce vyvlastnění už tady bylo řečeno mnoho. Já bych chtěl říci tři poznámky.

Ustanovení § 2 odstavec 8 je nepřímou novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kdy vlastně vylučuje vůbec možnost zpracování variant řešení záměrů odlišně od schválené územně plánovací dokumentace. Ten proces posilování vlivů na životní prostředí konkrétního záměru má za cíl prokázat, zda ta varianta, která je schválena územně plánovací dokumentací, je z hlediska vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí tou nejvhodnější. Ty varianty je možné zpracovávat jen výjimečně na základě zdůvodnění a rád bych upozornil na skutečnost, že opravdu ve výjimečných případech může být výsledkem procesu EIA stanovisko, které doporučuje i jinou variantu řešení, a může z toho vzejít návrh na změnu územně plánovací dokumentace. Takže omezení v tomto případě nemusí být vždycky ku prospěchu věci.

Stejně tak myšlenka toho souhrnného povolení na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny vypadá na první pohled jako dobrý nápad. Chci ovšem upozornit, že se jedná o velmi významnou centralizaci, protože řada těchto kompetencí je na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a souhrnné povolení by znamenalo, že by všechny tyto pravomoci přešly na Ministerstvo životního prostředí. Nevím, jestli to bylo cílem předkladatelů.

Poznámka třetí, a to souvisí s tím, proč také velmi podporuji návrh výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby tento zákon byl projednáván společně s návrhem nového stavebního zákona, který je úkolem MMR a má se předložit do pololetí do vlády: Návrh popírá vztah mezi územním a stavebním řízením podle stavebního zákona. Stavební řízení přece není žádná druhá fáze řízení územního ani řízení řešící nepodstatné technické detaily. Ve stavebním řízení se kontroluje dodržování podmínek územního rozhodnutí a také se řeší podmínky provádění stavby, použití materiálů, zařízení staveniště, a to na daleko podrobnější úrovni než v územním řízení. Většinou jde o otázky, které jsou velmi důležité z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

A úplně závěrem. Ministerstvo životního prostředí není organizací, jejímž hlavním hobby by bylo zabraňování stavbě dálnic. Jistě tady jsou také takové skupiny, ale v demokratické společnosti těžko můžete vyloučit lidi, kteří mají na věc jiný názor. Ministerstvo životního prostředí vydalo v posledních měsících všechny potřebné výjimky ať už na dálnici D8, D11, D47, a postupně vyřizujeme i rozklady. Minulý týden jsem podepsal poslední rozklad na D11, takže tam nic nebrání z našeho hlediska zahájení stavby. V nejbližších dnech budou podepsány rozklady na D47 a rovněž z hlediska Ministerstva životního prostředí zahájení stavby nic nebrání.

Já bych velmi varoval před zjednodušování pohledu na jakýsi souboj mezi těmi, kteří si přejí hospodářský rozvoj krajů, tedy investorů, a sdruženími, která jsou zásadně proti, a různými kverulanty. Ta paleta zájmů je přece mnohem širší. Jsou tam mnohdy zájmy obcí, které si sice dálnice přejí, ale nikoli na svém katastru, nikoli za svými humny. Jsou tam často zájmy developerských organizací, kdy na tom, kdo má kde pozemky, na tom, kudy povede dálnice, záleží to, kde bude vybudována průmyslová zóna či hypermarket. A samozřejmě, že ta sdružení nebo ty obce se často tváří jako sdružení, jejichž hlavní zálibou je ochrana životního prostředí. Skutečně těch zájmů v území je mnohem více, a proto ta úprava - a já se nebráním diskusi o zákonu o liniových stavbách - by skutečně měla být obecná, měla by být zárukou pro všechny vlastníky, pro úřady, pro všechny, v tom území žijí, že když ta stavba bude realizována, bude to jednak ekonomické, jednak s minimalizací dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí. Děkuji. (Poslanci KDU-ČSL tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ale obecnou rozpravu neukončím, protože návrh, který byl podán, je návrh na přerušení do doby předložení návrhu správního řádu, a to před ukončením obecné rozpravy. (Hlasy: Stavebního zákona.) Stavebního zákona, pardon. Budu tedy postupovat podle § 63, respektive 72 zákona o jednacím řádu a o tomto návrhu před ukončením obecné rozpravy budeme hlasovat. V obecné rozpravě padl i jiný návrh, to je podmíněný návrh pana kolegy Františka Pelce - pokud tento návrh na přerušení neprojde, návrh na zamítnutí návrhu zákona. A poté, pokud by neprošel ani návrh na přerušení, ani podmíněný návrh na zamítnutí, bychom hlasovali o procedurálním návrhu pana poslance a zpravodaje Jaromíra Schlinga, abychom za základ projednání vzali text hospodářského výboru. Věřím, že mě oba zpravodajové kontrolují a že jsem si správně poznamenal všechna procedurální hlasování, která máme učinit ve druhém čtení po proběhlé, ale neukončené rozpravě.

Věřím, že jsem všechny, kteří mají zájem hlasovat o těchto návrzích, přivolal do sněmovny, a o návrhu na přerušení do doby předložení stavebního zákona nebo rekodifikace stavebního zákona, jak to bylo přesně označeno, dám hlasovat. Ještě vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav ve sněmovně.

 

O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 162 pro 79, proti 67. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP