(12.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Výsledky pracovní úrazovosti a počty smrtelných pracovních úrazů u některých staveb bohužel o této skutečnosti svědčí.

Chci také zdůraznit, že úkolem koordinátora je prevence, to znamená, předcházet rizikovým stavům tím, že již v předstihu jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi projednány, vzájemně všemi zhotoviteli dohodnuty a konzultovány s koordinátorem. V průběhu provádění prací dohlíží koordinátor na dodržování přijatého plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Podobnou úlohu má v současnosti odborník na prevenci rizik, který je znám pod vžitým názvem bezpečnostní technik. Ani ten nenese za zaměstnavatele odpovědnost za úroveň pracovního prostředí a pracovních podmínek. Je pro zaměstnavatele odborníkem na danou oblast.

Pravomoci koordinátora ovlivňovat přímo investiční proces nespočívají v suplování pravomoci druhých, ale spočívají v radách, v dohodách, doporučeních a nezávislosti koordinátora na zhotoviteli stavby. Je pro stavebníka zárukou vyšší, přinejmenším pak zvýšené a dostatečné kvality bezpečnosti práce na stavbě. Je odborníkem v této oblasti, jeho úkolem není něco vynucovat, ale preventivně projednávat a doporučovat opatření k dostatečně známým a nutným procesům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ve své podstatě by to samozřejmě mělo v konečném důsledku znamenat úsporu nákladů pro tyto firmy.

Diskuse se točila také kolem problematiky složitosti celého tohoto opatření. My jsme se snažili hledat řešení co možná nejjednodušší. Nakonec se touto problematikou na základě mojí žádosti zabývala i Legislativní rada vlády. Její stanovisko, které je dokladovatelné, říká, že aplikace této směrnice jiným způsobem by byla téměř nerealizovatelná, že toto řešení je prakticky nejlepším řešením, které je pro tuto oblast možné.

Diskuse určitě bude. Je možné tyto věci diskutovat, ale je třeba zdůraznit, že praxe následně ukáže, zda a kdo měl v této věci pravdu. Já si myslím, že je třeba tomu dát prostor, a proto vás žádám, abyste nepodpořili návrh na zamítnutí a abyste propustili tento návrh zákona do třetího čtení. Jedním z důvodů je také to, že při projednávání, již druhém, tohoto zákona v podstatě nepadl žádný konkrétní pozměňovací návrh, který by tuto oblast vylepšil. Vždy se dojde k závěru, že by bylo třeba tento zákon zamítnout.

Není-li reálná představa jiného řešení, které by mohlo být lepší a o kterém by bylo možné jednat, myslím, že je třeba dát šanci tomu řešení, které je uznáváno i mezi odborníky jako řešení, které je nejlépe aplikovatelné pro podmínky v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Z místa se hlásí pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, přiznám se, že jsem neměl v úmyslu zasahovat do této rozpravy, neboť se nepovažuji za odborníka na budoucího koordinátora bezpečnosti práce ve stavebnictví, nicméně si myslím, že by neměla uniknout naší pozornosti myšlenka, kterou jsem si pracovně nazval "Škromachovo myšlenkové paradigma", které říká, že když zřizuji nový formulář, když zřizuji novou byrokratickou instituci, když zřizuji nového úředníka, resp. pracovníka, který bude dělat něco, co se dosud dělat nemuselo, nebude to stát navíc ani korunu.

Já jsem opravdu překvapen, jak někdo může na základě těchto tří skutečností dospět k takovémuto závěru, a mám pro to jediné možné vysvětlení - toto všechno může platit výhradně a pouze za předpokladu, když generálním koordinátorem bezpečnosti práce ve stavebnictví bude pan ministr Škromach a bude to dělat zadarmo. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, a jelikož se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Pan zpravodaj nás provede dalším postupem. Prosím, pane zpravodaji, sdělte nám, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Byl to jediný návrh, který v obecné rozpravě padl. Já se pokusím vás všechny, kteří chcete hlasovat o tomto návrhu, přivolat. Vidím žádost z pléna o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Pro ty, kteří přicházejí, sděluji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného vládního návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 151 poslanců 44 hlasovalo pro návrh, 63 poslanců proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím paní poslankyni Hanu Šedivou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla jenom do stenozáznamu říci, že jsem hlasovala proti, a rozsvítilo se mi "ano". Hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Nedvědová se hlásí, nevím, jestli do podrobné rozpravy či s nějakou technickou poznámkou.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Mám obdobný problém, nešlo mi přihlásit hlasovací zařízení, takže do stenozáznamu sděluji, že jsem chtěla hlasovat pro zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Také nezpochybňujete hlasování. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Předpokládám, že pan ministr ani pan zpravodaj nechtějí využít svého práva závěrečného slova. Končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

11.
Vládní návrh zákona o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, ve druhém čtení se dnes máme zabývat návrhem zákona o zaměstnanosti. Jde o zákon, který důkladně a objektivně již projednal výbor Poslanecké sněmovny pro sociální politiku a zdravotnictví, který je garančním výborem pro tento návrh zákona. Z vlastní iniciativy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl návrh se znalostí věci i s ohledem na předmět působnosti výboru diskutován i na tomto výboru. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří se aktivně podíleli na projednávání návrhu v uvedených výborech, za objektivní a tvůrčí přínos ve prospěch tohoto zákona.

Druhé čtení není místem, abych podrobně zdůvodňoval předložený návrh a zabýval se jeho významem nebo dosavadním průběhem projednávání. O to jsem se pokusil nejen při první čtení, ale i v garančním výboru. Chci jen v krátkosti obrátit vaši pozornost na jeden z účelů tohoto návrhu zákona.

Problém zaměstnanosti, či lépe řečeno nezaměstnanosti, se v současné době skloňuje ve všech pádech. Ekonomové uvádějí různé příčiny růstu procenta nezaměstnaných lidí, ale návody na snižování nezaměstnanosti chybí. Ve všech kritických úvahách se zapomíná, že ekonomiku mohou rovněž pozitivně ovlivňovat právní nástroje a že právě navrhovaný zákon o zaměstnanosti může být jedním z právních opatření, která mohou dílčím způsobem přispět ke snížení vysoké nezaměstnanosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP