(12.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Samozřejmě, že tento předpis nemůže být všelékem a nemůže otázku nezaměstnanosti vyřešit absolutně. Může ale být při správné aplikaci v praxi a využití legislativních prostředků, které obsahuje, jedním z faktorů vedle prvků ekonomických a podnikatelských, které mohou ve svém komplexu na nezaměstnanost působit. S jistotou lze však tvrdit, že není tím zákonem, jak jej někteří opoziční poslanci charakterizují. Nemůže být ani donucovacím právním opatřením se sankcemi v neprospěch podnikatelů, ale moderní právní normou, která v souladu s právem Evropské unie má kladně ovlivňovat trh práce v České republice.

Tady chci zdůraznit, že sankční opatření se vztahují pouze na toho, kdo nedodržuje zákon nebo předpis. V minulosti jsme byli často svědky diskuse, že právní normy neobsahují sankční opatření, a tudíž jsou velmi těžko vymáhatelné. Tento právní předpis sankční opatření obsahuje a myslím, že v zájmu zákonodárců v první řadě je, aby zákony a předpisy byly dodržovány. Ten, kdo zákon dodržuje, žádné sankce neplatí.

V této souvislosti nemohu ve svém vystoupení obsáhle uvádět ustanovení návrhu zákona, která ve svých důsledcích mohou přispět ke snížení nezaměstnanosti. Uvedu pro názornost jen některé okruhy možností. Zkvalitňují se a rozšiřují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o rekvalifikaci, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Návrh zákona mění obsah těchto nástrojů tak, aby více přispěly ke zlepšení situace na trhu práce, zejména pak vytváření nových pracovních míst, a dále k lepší uplatnitelnosti nezaměstnaných na trhu práce z hlediska požadavků na jejich kvalifikaci, schopnosti, dovednosti, pracovní zkušenosti a podobně. Konkrétně se např. nově navrhuje umožnit přístup k rekvalifikaci nejen uchazečům o zaměstnání, ale i zájemcům o zaměstnání, umožnit např. obcím opakovaně vytvářet veřejně prospěšné práce. Dosud byly omezeny dobou 12 měsíců. Odvíjet výši příspěvku na nové pracovní místo od míry nezaměstnanosti, přispívat zaměstnavatelům při přechodu na nové podnikatelské programy.

Návrh zákona o zaměstnanosti dále zavádí nové nástroje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců a příspěvek na zapracování. Dalších nových opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti je celá řada. Jedná se například o podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která spočívá například v zabezpečování pracovní rehabilitace formou přípravy k práci nebo specializovaných rekvalifikačních kursů, v poskytování příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa a příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny, v poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. V poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením těm zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než polovinu osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. V poradenství prováděném nebo zabezpečovaném úřady práce.

Dále návrh zákona rovněž obsahuje nová nebo zpřísňující ustanovení vůči těm uchazečům o zaměstnání, kteří nemají zájem plnit své povinnosti vůči úřadu práce a svým jednáním dávají najevo, že jejich vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání sleduje jiné cíle než snahu nastoupit do zaměstnání. Zpřísňuje se evidence uchazečů o zaměstnání a při maření součinnosti s úřadem práce může být uchazeč vyřazen z evidence. Jde například o odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření, které by mělo posoudit vhodnost doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní způsobilosti. Neprojednání zaměstnání doporučeného úřadem práce ve stanovené lhůtě. Nedostavení se na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů a podobně. Uchazeč může být z evidence rovněž vyřazen při výkonu nelegální práce, při neúčastni na rekvalifikaci nebo odmítnutí nastoupení na ni, neplnění podmínek sjednaných v individuálním plánu s úřadem práce a podobně. Naproti tomu by se však měl zkvalitnit osobní kontakt a jednání pracovníků úřadů práce s uchazeči, zejména s těmi, kteří jsou na trhu práce obtížně umístitelní. Proto se zavádějí tzv. individuální plány, které budou úřady práce sjednávat s některými kategoriemi uchazečů o zaměstnání, jako jsou např. absolventi škol. Individuální plán předpokládá dohodu úřadu práce s uchazečem.

Neméně závažnou oblastí, kterou návrh zákona upravuje, je ochrana trhu práce před negativními jevy, které se vyskytují při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, přesněji řečeno občanů států mimo Evropskou unii. Jde o zaměstnávání cizinců bez povolení úřadu práce nebo v rozporu s tímto povolením, o případy obcházení platného zákona o zaměstnanosti, zakládání obchodních společností, ve kterých cizinci-společníci, členové statutárního nebo jiného orgánu zajišťují pro tuto společnost splnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti bez povolení k zaměstnání. Tím dochází k úbytku pracovních příležitostí pro naše občany. Proto se v návrhu zákona např. vymezuje nelegální, tzv. černá práce s výrazným postihem těch subjektů, které zákaz poruší. Zakládá se povinnost povolení zaměstnání společníků nebo členů orgánů obchodních společností, kteří nejsou občany zemí Evropské unie. Zavádí se opatření, která umožní úřadům práce vykonávat kontrolní činnost na tomto úseku operativněji, než tomu bylo doposud.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, snažil jsem se ještě na závěr několika argumenty uvést možnosti tohoto zákona, které jednoznačně směřují k tomu, abychom alespoň částečně ovlivňovali dnes nepříliš dobrou situaci na pracovním trhu. Věřím tomu, že tento zákon podpoříte a propustíte do třetího čtení, aby bylo možné co nejdříve využít těch prostředků, které tento zákon bude v oblasti zaměstnanosti nabízet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 527/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Zralý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Zralý: Paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se na svém zasedání 4. března 2004 zabýval tiskem č. 527, což je vládní návrh na vydání zákona o zaměstnanosti, a po projednání a odůvodnění ministra práce a sociálních Zdeňka Škromacha, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě tento výbor svým usnesením č. 139 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č. 527. Dále - přijala návrh s těmito změnami a doplňky, které jste obdrželi každý z vás jednotlivých poslanců, tudíž nepředpokládám, že bych všechny tyto pozměňovací návrh teď zde četl. Tolik má zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, včera jsme zde projednávali mimo jiné problematiku nezaměstnanosti, dnes máme před sebou dva body, které se snaží do tohoto problému vstoupit. Já bych chtěl k právě projednávanému návrhu zákona vznést několik poznámek.

Tak jak zde zaznělo i v úvodním slově pana ministra, kromě regionů jsou tři skupiny občanů, které si zaslouží zvláštní pozornost. Jsou to absolventi bez praxe, senioři před důchodem a osoby se změněnou pracovní schopností. Konstatuji, že nejsem ovlivněn žádným prodejcem automobilů, že nejsem ovlivněn žádným velkým ani malým zaměstnavatelem osob se změněnou pracovní schopností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP