(17.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Myslím, že je možné to takto koncipovat, podle mého soudu není potřeba odůvodňovat více v podrobné rozpravě ten návrh.

Jestli má pan kolega Vymětal… Dobře, má v úmyslu to lépe odůvodnit. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Myslím, že můj návrh na usnesení vyčerpává i všechny otázky. Když dnes mandátový a imunitní výbor zasedal, aniž byl vyzván usnesením Poslanecké sněmovny, sněmovna o něm nehlasovala, tak zcela jistě je schopen reagovat i na usnesení Poslanecké sněmovny, pokud ho přijme. Pokud ho nepřijme, tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo moje stanovisko, děkuji. Čili máme před sebou dva návrhy na usnesení. Za prvé, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu mandátového a imunitního výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 278 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 173 pro 144, proti 7. Návrh byl přijat.

 

V tom případě zvažuji, jestli je možné hlasovat o tom… Ale mohou být dvě usnesení vedle sebe, protože to je vlastně výzva k jinému jednání mandátového a imunitního výboru.

 

Proto budeme o návrhu pana kolegy Vymětala rozhodovat v hlasování pořadové číslo 279, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Vymětala. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 174 pro 10, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Ukončil jsem bod č. 179, zprávu mandátového a imunitního výboru o porušení ústavy a jednacího řádu České republiky.

 

Budeme dále pokračovat schváleným pořadem schůze a tím je bod číslo 106. Bod 106 našeho… Pardon, bod 103, omlouvám se všem. Bod 103 je

 

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 429/2.

Otevírám rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to je přihláška pana poslance Miloše Melčáka. Prosím pana poslance Melčáka… Už jde, už ho vidím, že je připraven na své vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ve třetím čtení vás požádal o schválení legislativně technických změn, které se vztahují k tisku 429/2.

Za prvé vás žádám, abyste schválili, že body 1 a 2 čl. 5 přechodných ustanovení mají správně znít takto:

Za prvé: Ustanovení čl. 4 bodů 1, 3, 4, 6 - 31 se použijí poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2004.

Za druhé k tomuto bodu: Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije počínaje 1. lednem 2011.

Druhý bod, kde vás žádám o schválení, je, že ustanovení čl. 4 bodu 2 se zařadí do ustanovení s účinností zákona s odloženou účinností od 1. ledna 2005.

Dále vás žádám o souhlas s opravou, která se vloudila při přepisu. V části F čl. 4 v 19. bodě pozměňovacího návrhu je chybně uvedeno "v § 24 odst. 3 písm. y)" a správně má být uvedeno "v § 24 odst. 2 písm. y)". Tato chyba vznikla zřejmě při přepisu, protože v originále, ze kterého jsem četl, je číslovka 2 správně.

Děkuji vám za pozornost a za ochotu schválit tyto změny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Připomínám, že v rozpravě ve třetím čtení podle § 95 odst. 2 jednacího řádu se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení. Ptám se tedy pana zpravodaje a pana ministra, jestli přednesený návrh považují za takovou legislativně technickou úpravu.

Pan zpravodaj se zároveň hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že kolega Melčák se vešel do toho, co jste vyčlenil, to znamená legislativně technické úpravy.

Teď mi dovolte, abych i já přednesl dvě legislativně technické úpravy, a to k bodu F. Když byl načten bod F, tak tam musíme legislativně technickou úpravou dát: "Je třeba název zákona doplnit o novelu zákona č. 586/1992 Sb." a před slova "čl. 1 vládního návrhu" vložit: "Poznámka 2. Dále je nutno stávající čl. 4 označit jako čl. 6 a nad něj dát nadpis Část třetí." To je jedna legislativně technická úprava.

Druhá. V bodu 21 vládního návrhu v § 3 odkaz pod čarou místo písmene 3d má být 3b.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Já jen jednu věc. Já jsem četl v návrhu názvu zákona zákon č. 586/1992 Sb. Máte v úmyslu ho doplnit ještě někam jinam?

 

Poslanec Miloslav Vlček: Ne, pane předsedající, ale doplnit o tu poznámku 2: Dále je nutno stávající čl. 4 označit jako čl. 6 a nad něj dát nadpis Část třetí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zopakuji, že do rozpravy jsou dále přihlášeni pan kolega Recman a pan kolega Šustr. Nyní má slovo pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem přednášel pozměňovací návrh, který máte na straně 8 pod písmenem C6, ve kterém jsem navrhoval vypustit veškeré věci, které se týkají nucené správy. Musím říci, že skutečně návrh není úplný, jak na něj upozorňuje legislativní odbor. Chtěl bych jim za tento podnět poděkovat. Jsem přesvědčen, že asi nejoptimálnějším řešením v této chvíli bude stáhnout tento návrh zpět, protože není možné podle mého soudu doplnit odkaz na ty paragrafy, na které poukazuje legislativní odbor s tím, že bychom je vypustili současně i s mým návrhem. Jsem přesvědčen o tom, že to překračuje rámec legislativně technické připomínky, takže bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, požádat, abyste podpořili stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem C6, který je na straně 8 sněmovního tisku 429/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zpětvzetí návrhu pod bodem C6 si jistě pan zpravodaj poznamenal, budeme o něm zvlášť hlasovat.

Nyní pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP