(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem jej ústavně právnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 27. dubna 2003 do 22.00 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a hlásí se místopředseda vlády, pan ministr Pavel Rychetský. Prosím, abyste se ztišili a vyslechli ho.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, stav legislativní nouze lze podle platného zákona o jednacím řádu vyhlásit pouze v případě, že v normálním legislativním procesu projednávání zákona by mohlo hrozit uplatňování lidských práv nebo že hrozí státu vážené ekonomické škody.

V daném případě vláda odůvodnila svůj návrh velmi prostou skutečností.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení přátelé, omlouvám se, ale tady se nedá jednat. Prosím vás opravdu, abyste věnovali pozornost slovu pana ministra.

Prosím ještě jednou.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Prvního července tohoto roku nabývá účinnosti převážná část nálezu Ústavního soudu právě ve vztahu k zákonu o soudech a soudcích, a to v těch pasážích, které zcela zrušují jakýkoli výkon státní správy soudnictví v České republice. Kdyby 1. července nebyl ve Sbírce zákonů nový zákon, který výkon této státní správy soudnictví zajistí, bude celá oblast soudnictví - a myslím, že není pochyb o tom, že je to oblast, která se dotýká velmi úzce lidských práv a svobod, neboť soudy jsou tím orgánem, které mají poskytovat ochrany lidským právům a svobodám - bez jakéhokoli zabezpečení výkonu státní správy. Výkon státní správy mj. znamená stanovení rozvrhu práce a rozdělení práce a nápadu nových věcí mezi soudce. To je důvod, pro který za situace, kdy zákon, který prošel normálním legislativním procesem, o jeden hlas nebyl přijat ve třetím čtení na minulé schůzi, je možno v tuto chvíli projednat už pouze ve stavu legislativní nouze, tak aby bylo možné do 1. července legislativní proces na úrovni další komory Parlamentu a prezidenta republiky dokončit.

Pevně věřím, že svým hlasováním vyhovíte žádosti o potvrzení stavu legislativní nouze. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Mám tu písemné přihlášky, ale až k návrhu pořadu schůze. K tomuto bodu jsem žádnou písemnou přihlášku neobdržel a zdá se, že ani ústní. Pokud je tomu tak, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Přednesu nejdříve návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 299." Tolik návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno bylo 189 poslanců, pro hlasovalo 136, proti 4. Návrh byl schválen.

 

My můžeme postoupit k dalšímu bodu. Paní poslankyně, páni poslanci, přistoupíme nyní ke stanovení pořadu schůze.

Dne 9. května předložil ministr kultury kandidáta na člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Navrhuji proto zařadit do bloku volebních bodů nový bod - návrh na volbu člena této rady.

Další věc, kterou bych vám chtěl nyní navrhnout, je: Prezident republiky dnes vrátil zákon o zoologických zahradách. Lhůta pro jeho projednání uplyne 23. května, a proto navrhuji, aby tento nový bod byl projednáván v úterý 27. května jako první bod jednání.

Na základě ještě jednání dnešního grémia navrhuji, aby odpovědi na písemné interpelace byly projednány tento čtvrtek, tj. 15. května jako první bod ráno.

To jsou mé návrhy a nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili vy s tím, že jsem obdržel písemné přihlášky do rozpravy. Jako první se mi hlásila místopředsedkyně paní Kupčová, pak se připraví pan poslanec Josef Hojdar.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP