Začátek schůze Poslanecké sněmovny
13. května 2003 ve 14.06 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny a rád bych vás srdečně přivítal, ale zároveň bych vás ještě požádal, abyste se posadili na svá místa a utišili se tak, abychom mohli jednání začít. Sdělím vám, že jsem tuto schůzi svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 30. dubna. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 2. května.

Prosím vás znovu o klid a zároveň, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty. Je to pan poslanec Zbyněk Novotný - náhradní karta č. 4, pan poslanec Vidím má náhradní kartu č. 5 a pan poslanec Antonín Sýkora má náhradní kartu č. 9. Obrátil bych se ještě na pana poslance Sýkoru, aby mně sdělil, jaké číslo náhradní karty má, protože náhradní kartu č. 9 mi ukazuje pan poslanec Doktor. Pan poslanec Sýkora má tedy náhradní kartu č. 8 a náhradní kartu č. 9 má pan poslanec Doktor.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Beneše a pana poslance Miroslava Kalouska. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze.

Ještě mně sděluje paní poslankyně Horníková, že má náhradní kartu č. 1.

 

Pokud nikdo nemá jiný návrh na ověřovatele, budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na ověřovatele?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 163 poslanců hlasovalo pro 147, proti nikdo.

 

Konstatuji, že ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Františka Beneše a poslance Miroslava Kalouska. Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a potom dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou pak rozdány do lavic.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jaroslav Lobkowicz a Pavel Svoboda. A ostatní, co zde mám uvedeny, jsou zde všichni přítomni. Jsou zde tedy pouze tyto dvě omluvy - pana poslance Lobkowicze a pana poslance Pavla Svobody. Ještě mi je sdělována omluva pana poslance Maštálky a paní poslankyně Konečné.

Vážení kolegové, věnujte mi nyní pozornost. Ve středu 23. dubna t. r. jsem obdržel dopis od předsedy vlády Vladimíra Špidly, ve kterém mě informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů - zákon o soudech a soudcích - ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a navrhla, abych z důvodu ohrožení základních práv a svobod občanů vyhlásil stav legislativní nouze. Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 299, bude projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 24. dubna jsem svým rozhodnutím č. 19 vyhlásil stav legislativní nouze od 24. dubna do 15. května t. r.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP