(16.50 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Stejně tak musím otevřeně říci, že kdyby mi ministr financí a tato sněmovna navýšili rozpočet o potřebné stamilionové částky, můžu zřídit pobočky okresních soudů snad ve všech městech v republice. Ale všichni jistě víte, že to, co je podstatné, je něco jiného. Zřídit pobočky krajských soudů v nově zřízených krajích, to považuji za prioritu Ministerstva spravedlnosti. Zatím se to podařilo pouze v Liberci a v Pardubicích. Není pobočka v Jihlavě, není pobočka ve Zlíně, není pobočka v Olomouci. Takže naopak - pokud budu zřizovat pobočky krajských soudů, bude-li to možné z hlediska finančního, myslím, že budeme muset začít na úrovni krajů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému. Se stejnou laskavostí jako při projednávání předešlého bodu se povinností zpravodaje ujme pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, i u tohoto tisku platí, že byl projednán ústavně právním výborem, jehož usnesení vám bylo rozdáno do lavic. Nic nebrání, aby postoupil do třetího čtení, s tím, že v podrobné rozpravě vás seznámím s některými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy přihlášky nemám, takže otevírám rozpravu podrobnou. Tady mám hned tři přihlášky. Prvním je pan poslanec Smýkal, druhou přihlášenou je paní poslankyně Zuzka Rujbrová a třetí, jak jsem vyrozuměl, je pan poslanec Křeček, nechce-li uplatnit právo přednosti zpravodaje. Ne.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o soudech a soudcích, tisk 209.

Text: V části 1 v bodu 30 se mění text takto: V § 129 odst. 1 se za slova "vykonává ministerstvo" doplňuje věta: "Sídlem Justiční akademie je Kroměříž."

S vědomím vystoupení místopředsedy vlády - přesto mi dovolte předložit jakési zdůvodnění tohoto návrhu na zřízení Justiční akademie v Kroměříži. Návrh umístit Justiční akademii v Kroměříži vychází především z důvodů věcných a organizačně ekonomických. Pozitivní věcné stanovisko nejlépe charakterizují materiální podmínky, které město Kroměříž pro umístění nabízí. Jedná se o ucelený komplex současného velitelství 7. mechanizované brigády, sestávající z pěti budov, jedné velitelské, tří kancelářských a jedné budovy skladu, umístěných v těsné blízkosti městské památkové rezervace a historického jádra města Kroměříž, jehož obdivované zahrady - a kolegyně Šojdrová vám to zde ukazuje - jsou zapsány na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Velitelská budova je čtyřpatrová, má 3100 m2 podlahové plochy. Je třeba zdůraznit, že v roce 1999 prošla generální opravou střešní krytiny, fasády, oken a sociálního zařízení. Samotná budova má moderně vybavené a dosud využívané učebny, velkou pro 100 posluchačů a další dvě pro 30 posluchačů. (Předsedající žádá o klid.) Nenáročnou rekonstrukcí vnitřních prostor lze přímo v budově zajistit ještě nejméně 50lůžkovou kapacitu výhradně v jednolůžkových pokojích. Tři kancelářské budovy jsou bývalé bytové domy přestavěné na kanceláře. Je potřeba rovněž zdůraznit, že v předloňském roce prošla tato nemovitost taktéž generální opravou fasády, sociálního zařízení a podlahových krytin. Rovněž budova skladu se svým více než 1000 m2 podlahové plochy skýtá možnost nejrůznějšího využití, včetně učeben. V jeho (?) těsné blízkosti se nachází budova stravovacího bloku, bývalá VZK, s vyvařovací kapacitou více než 250 jídel, standardizovaná již podle nových platných norem, odpovídající požadavkům Evropské unie. Stravovací budova je přičleněna k budově vojenské ubytovny a územní vojenské správy. Zde je rovněž možnost řešení dalších 80 lůžek.

Zmíněné objekty si za účasti velitelů objektů prohlédl dne 14. března t. r. sám místopředseda vlády a ministr spravedlnosti společně s náměstky a přesvědčil se o vhodnosti realizace záměru s umístěním Justiční akademie do těchto prostor.

Město Kroměříž pro urychlení záměru souhlasí s bezúplatným převodem a doporučuje přímý převod v rámci resortů Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti bez toho, aniž by město vstupovalo do převodu majetkových vztahů.

Velmi silným a podpůrným stanoviskem pro zřízení Justiční akademie v Kroměříži je dále skutečnost, že zde již od roku 1995 velmi úspěšně pracuje další vzdělávací instituce Ministerstva spravedlnosti. Tímto vzdělávacím zařízením je justiční škola, která za poměrně krátkou dobu existence vychovala již více než 800 absolventů, tedy vyšších soudních úředníků. Její reprezentativní budovu již celá řada z vás měla možnost navštívit a přesvědčila se o jejích přednostech. Přímo zde se nabízí nejen eventuální možnost spojení - s justiční školou - ekonomicko-provozních úseků obou institucí, ale také využití lůžkových kapacit.

Vážené kolegyně a kolegové, na základě shora uvedených skutečností jsem přesvědčen o tom, že sídlo Justiční akademie by mělo být v Kroměříži, a já vás tímto zdvořile žádám o podporu, abyste můj protinávrh podpořili.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl příspěvek pana poslance Josefa Smýkala v rozpravě vskutku podrobné. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych vám ráda v podrobné rozpravě k tisku 209 předložila dva, resp. tři pozměňovací návrhy.

Z nich první - přestože obsahuje několik bodů, prosím, aby byl pokládán za jediný pozměňovací návrh, o kterém by bylo rozhodováno jediným hlasováním - zní: Vypustit bod 7, v bodě 8 navrhovaného znění § 68 odst. 2 písm. b) vypustit slova "ministerstvu nebo", vypustit bod 18 a v bodě 12 vypustit slova "ministerstvu nebo".

Jak jsem řekla, jedná se o jediný návrh, jehož smyslem by mělo být odstranit z novely možnost přeložit soudce dočasně k ministerstvu, kde se většinou podílí na úkolech, které přísluší exekutivě, podílí se na přípravě legislativy. Ve svých důsledcích se můžeme zamýšlet nad možností střetu moci výkonné a moci soudní. Při stavu naší justice si zcela jistě jen obtížně můžeme dovolit to, aby k tomu kvalifikovaní lidé vykonávali úřednickou práci.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká bodu 29 navrhovaného textu § 123 odst. 2, který by měl znít:

(2) Ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v řízení tím, že

a) sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky,

b) vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů podle tohoto zákona (dále jen "stížnosti").

Zde smyslem tohoto návrhu by mělo být sladění pravomoci řídící na straně ministerstva s pravomocí kontrolní, která by neměla rozsah možnosti soudy řídit přesahovat.

Svůj třetí, resp. podmíněný druhý návrh uplatňuji pro případ, že by k přijetí druhého návrhu nedošlo, kdy bych doporučovala, aby z odstavce 2 došlo alespoň k vypuštění slov "a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům" a dále aby bylo vypuštěno písmeno b) tohoto ustanovení.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP