(16.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Je třeba říci, že rozpočtový výbor po projednání tento tisk zamítl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Další přihlášky do této části rozpravy nemám.

Prosím pana poslance Krause, aby v zahájené podrobné rozpravě přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Michal Kraus: Usnesení bude velmi jednoduché: Poslanecká sněmovna schvaluje zkrácení lhůty pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 205, o 15 dní.

To je první návrh usnesení. V případě, že tento návrh bude přijat, pak bych doporučoval další dva návrhy, které se týkají zařazení druhého, resp. třetího čtení do programu této schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže ji končím a přistoupíme k závěrečnému hlasování.

Já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Prosím pana poslance Krause, aby ještě jednou přečetl návrh usnesení, o kterém vzápětí dám hlasovat.

 

Poslanec Michal Kraus: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 205, ve výborech o 15 dní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se obávám, že ještě nemohu dát hlasovat, protože pan ministr Němec žádá o náhradní kartu, takže mu samozřejmě vyhovíme. Pan poslanec Pavel Němec má náhradní kartu číslo 7.

 

V tuto chvíli se zdá, že nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování pořadové číslo 24. Kdo souhlasí s návrhem, který přednesl pan poslanec Kraus, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 přítomných bylo 87 pro, 76 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Rozhodneme o tom, co jste avizoval - ale pan poslanec Doktor se v tuto chvíli hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Krausi, v souladu s ustanovením jednacího řádu, § 90 odst. 3, vznáším veto proti zařazení nového bodu do programu jednání Poslanecké sněmovny. Disponuji 50 podpisy členů poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu - ale pan poslanec Kraus se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Využil bych jenom toho, že jsem vlastně k tomuto bodu byl zpravodajem, a učinil bych krátkou faktickou poznámku. Minulý týden - (V sále se ozývají protestní hlasy.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, konstatováním, že je veto, podle mého soudu nekončí příležitost navrhovatele vystoupit. Já myslím, že navrhovatel má právo vystoupit, pokud nezačne další bod, naprosto normálně, a není třeba se nad tím podivovat.

 

Poslanec Michal Kraus: Učinil bych krátkou poznámku, pokud kolegové z ODS dovolí.

Pan předseda klubu ODS na minulé schůzi hovořil cosi o tom, že schůze se nemohla uskutečnit, protože poslanci vládní koalice nechtěli pracovat. Já si myslím, že dnešní jednání schůze ukazuje, kdo chce, či nechce pracovat. Jestliže jsme zkrátili lhůtu pro projednání zákona, nevidím sebemenší důvod k tomu, abychom nemohli o tomto zákonu jednat.

Mám za to, že to, jak se klub ODS zachoval, je čistá obstrukce a že to nesvědčí o jeho ochotě pracovat konstruktivně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. (V sále se ozývají protestní hlasy.) Prosím? Ano, pan poslanec Oldřich Vojíř vystoupí za nepřítomného předsedu klubu. Je úřadujícím místopředsedou, takže po dobu nepřítomnosti pana předsedy Tlustého s ním budeme zacházet jako s řádným předsedou klubu se všemi výhodami.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji. Myslím, že takovýto přístup, který právě byl předveden, je špatný. Myslím si, že to není vůbec žádná pravda, že poslanci ODS přistupují k věci samé liknavě nebo že by tento problém nechtěli projednat. Slyšeli jsme zde, že dokonce tato materie v gesčním výboru byla zamítnuta. Myslím si, že kdybychom chtěli měřit to, jestli někdo je, nebo není přítomen, zase bychom to zjistili při hlasování o programu schůze, o jednotlivých bodech, kdy si vládní koalice nebyla schopna odhlasovat vlastní navržené body.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předpokládám, že v tuto chvíli můžeme přejít k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

2.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 208/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský. (V sále je velký hluk.)

Dámy a pánové, prosím o klid. Rozpusťte všechny diskusní hloučky. Platí to pro poslance ze všech poslaneckých klubů, i pro členy vlády.

Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych jen poděkovat za projednání novely ústavy, která reaguje na nález Ústavního soudu k zákonu o soudech a soudcích. S pozměňovacími návrhy, které jsou vlastně spíše derogační, to je se zúžením této novely jenom na jednu větu, v zásadě souhlasím. Myslím si, že můžeme dnes postoupit tento tisk do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 208/1. Zpravodajem výboru byl určen pan poslanec Zdeněk Koudelka, který je však nepřítomen, takže ho nahradí pan poslanec Stanislav Křeček. Děkuji za tuto vstřícnost a dávám mu slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak bylo řečeno, tento návrh projednal ústavně právní výbor a jeho usnesení vám bylo rozdáno. Podle mého názoru nic nebrání tomu, abychom tento zákon postoupili do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže ji končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani zde nemám přihlášky, takže končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu poslanci Křečkovi.

 

Budeme projednávat další bod, kterým je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 209/ - druhé čtení

 

Předložený návrh opět odůvodní místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, tento tisk navazuje na právě dokončené druhé čtení. Pokud se týče novely ústavy, je to novela zákona o soudech a soudcích a připojených zákonů, kterými reagujeme na nález Ústavního soudu.

Chtěl bych říci, že je na místě poděkovat ústavně právnímu výboru, který se jí zabýval velmi podrobně, a výsledek je v zásadě zcela přijatelný pro vládu jako předkladatele. Některé pozměňovací návrhy - mám tím na mysli určení sídla Justiční akademie do konkrétního města nebo např. rozhodnutí, že musí být zřízena pobočka Okresního soudu Uherské Hradiště zase v jiném konkrétním místě - si dovolím v rámci třetího čtení v úvodním slově zdůvodnit, proč by neměly být přijaty. Jsou to jen tyto dva pozměňovací návrhy, které nepovažuji z hlediska legislativního za správné. Sídlo Justiční akademie nemá být v zákoně stanoveno. To bude spíše věc exekutivního rozhodnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP