(15.00 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že situace je tak vážná, že není třeba pokračovat v těchto hádkách. Myslel jsem si, že věc uklidním. Rozhodně si neberu nikoho jako rukojmí a oznamuji vám všem tady v Poslanecké sněmovně, že návrh tohoto bodu jsem podal proto, abych i panu ministru zemědělství pomohl najít cestu, jak situaci v resortu, která je skutečně tristní, a ne jeho vinou, řešit. Pokud to pan ministr pochopil jinak, já se mu omlouvám. Pane ministře, to nebyla facka do tváře, to byla podaná ruka. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek (reakce na okolnost, že poslanec Skopal žádá o slovo): Není rozprava, je mi líto, ale nemohu vyhovět.

Pan poslanec Cabrnoch se hlásí do rozpravy k návrhu programu.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, v návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny je zařazen jako bod č. 84 tisk č. 238, kterým je projednávání materiálu Teze střednědobé politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006. Navrhuji tento bod vyřadit z programu 14. schůze sněmovny a tento materiál neprojednávat.

Důvodem k mému návrhu je skutečnost, že sněmovna svým usnesením č. 224 ze své 8. schůze ze dne 10. prosince 2002 požádala vládu ČR o předložení materiálů, které svým obsahem i formou přinesou poslancům podstatně obsáhlejší a podrobnější informace než ty, které obsahuje tisk 238. Předpokládám, že vláda nebude usnesení sněmovny č. 224 ignorovat a vyžádané materiály skutečně sněmovně v dohledné době předloží. Jsem si jist, že všichni členové vlády vnímají stávající kritickou situaci ve zdravotnictví, způsobenou již pět let odkládaným řešením narůstajících problémů a akcentovanou naprosto nepřipraveným přehozením podstatných odpovědností bez potřebných kompetencí na kraje.

Dovoluji si těm, kdo se této problematice případně nevěnují tak podrobně, připomenout, že tato sněmovna požádala vládu o to, aby sněmovně ve spolupráci s kraji předložila do 15. února t. r. za prvé koncepci zdravotnictví, za druhé návrhy restrukturalizace lůžkového fondu stávajících nemocnic, za třetí návrhy na zefektivnění kontroly financování lůžkových zdravotnických zařízení. Není pochyb o tom, že tisk č. 238 není žádným z těchto požadovaných materiálů.

Nechci zde kritizovat fakt, že žádný z požadovaných materiálů vládou nebyl předložen v požadovaném termínu, tedy do 15. února. Chápeme všichni, že jde o materiály obsažné a potřebné, a i já jsem ochoten ještě několik dnů počkat. Faktem je, že tisk 238 nejeví žádné známky toho, že by byl předkládán vládou ve spolupráci s kraji. Naopak se zdá, že nejméně některé kraje se od tohoto materiálu distancují a odmítají jej. Souhlas krajů, na které jsme zákonem přenesli velkou část odpovědnosti za organizaci zdravotnictví, je u koncepce, má-li tato být vnímána vážně a má-li se stát skutečným podkladem k dalšímu rozvoji zdravotnictví, potřebný a nezbytný.

Je zřejmé, že teze koncepce nemohou nahradit koncepci. Teze jsou podkladem pro toho, kdo koncepci vypracovává. Nemohou však být předkládány někomu, kdo má koncepci schvalovat, nebo si ji dokonce vyžádal. Každému je jasné, že koncepce - nebo dokonce pouze její teze - jednoho resortu se musí zákonitě zásadně lišit od koncepce, pokud půjde o koncepci celé vlády. Právě proto požádala sněmovna o koncepci zdravotnictví vládu, a nikoliv resort, protože jsme si všichni vědomi toho, že nad koncepcí zdravotnictví pocházející z resortu musí zákonitě v každé vládě každé země vzniknout velmi ostrá diskuse, jejímž výsledkem může být kompromis, a ten se bude od představ resortu výrazně lišit.

Materiály, které si sněmovna od vlády vyžádala současně s koncepcí zdravotnictví, mají smysl právě tehdy, pokud budou zpracovávány, předkládány a především politicky podpořeny a realizovány současně s touto koncepcí. Proto se obracím na všechny poslankyně a poslance s tím, abychom odmítli projednávat předložený částečný materiál jednoho resortu v podobě jeho tezí. Nechť se tezemi zabývají ti, kdo z nich zpracují koncepci resortu. Nechť resortní ministr tuto koncepci předloží vládě a nechť na jejím základě vláda vytvoří koncepci vládní.

Počkejme, kolegyně a kolegové, na to, až vláda nalezne cestu k otevřené diskusi s kraji a předloží nám koncepci zdravotnictví, jak jsme o to nakonec již žádali, s kterou se ztotožní kraje. Počkejme, až bude na stole koncepce a vedle ní návrh restrukturalizace lůžkových kapacit a návrh pravidel kontroly lůžkových zařízení. Potom pojďme tyto materiály projednávat, materiály, o které jsme v prosinci vládu zcela vážně požádali. Naší povinností je připravit cestu k reformě českého zdravotnictví. Jsem si jist, že projednávání tezí resortní politiky ministerstva je slepou uličkou na této dlouhé cestě. Nemáme, dámy a pánové, tolik času, abychom mohli prohledávat slepé uličky. To přenechme věčnému géniu Járy Cimrmana. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Slovo má pan poslanec Michal Kraus, další paní místopředsedkyně Němcová.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, dámy a pánové, na minulé poslanecké schůzi jsme projednali novelu zákona č. 337/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v prvním čtení, s tím, že byla stanovena lhůta pro druhé čtení. Tato lhůta končí dnem 13. května, nicméně rozpočtový výbor již tento návrh zákona projednal. Proto si dovoluji, podobně jako minulý týden, znovu navrhnout bod, ve kterém bychom projednali zkrácení lhůty pro projednání citovaného zákona ve výborech o 15 dnů, tak abychom mohli tento již projednaný návrh zákona projednat ve druhém, resp. třetím čtení na této schůzi.

Takže doporučuji jako bod č. 1 dnešního programu zařadit bod Zkrácení lhůty pro projednání ve výborech vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 205. V případě, že tento návrh bude schválen, potom doporučuji zařadit do programu dnešní schůze tento návrh zákona ve druhém čtení, a to jako poslední bod bloku druhých čtení, to znamená za bod 12, resp. za tisk č. 53, a obdobně ve stejném pořadí ve třetím čtení zase jako poslední bod bloku třetích čtení, to znamená za stávající bod č. 69, resp. za tisk č. 53.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážený pane poslanče, chtěl jsem jenom říci, že existovala dohoda dnes v klubu, že nebudeme žádný bod dávat před onen zákon o provádění referenda. (Reakce na poznámku z pléna:) Takže druhý. Děkuji.

Nyní paní místopředsedkyně Němcová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP