(14.00 hodin)
(pokračuje Palas)

V návrhu je celá řada nových pojmů, které jsou frekventované v obdobných zahraničních předpisech. Nová je i kategorizace zdrojů reprodukčního materiálu a taxativní vymezení druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál je obchodovatelný pouze v režimu stanoveném předkládaným návrhem zákona.

Návrh zavádí rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a zajišťuje přístupnost jeho údajů veřejnosti. Součástí návrhu je i novela příslušných ustanovení lesního zákona, novela sazebníku správních poplatků a novela zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy je vydání licence opravňující fyzické nebo právnické osoby k obchodování s lesním reprodukčním materiálem zpoplatněno.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z Evropské dohody.

S ohledem na výše uvedené doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijetí tohoto vládního návrhu zákona ke schválení v prvním čtení a postoupení k dalšímu projednávání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Jaroslavu Palasovi a ptám se, jestli ho chce doplnit pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Nemá zájem. V tom případě požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, pane ministře, paní a pánové, vážený zbytku vlády. Moje zpravodajská zpráva bude velmi krátká, protože to obsahové, co bylo třeba, aby zaznělo, zaznělo z ústa pana ministra. Já s tímto obsahem jako zpravodaj souhlasím. Jsem rovněž rád, že ty záležitosti, které ke konci minulého období se zdály rozporné v tom zákoně, tak tento návrh povětšinou řeší.

Jsem rovněž rád, že časově souvisle projednáváme nebo budeme projednávat i sněmovní tisk 130, to znamená návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby, kde by mohly být vzájemně s tímto naším zákonem ještě nějaké souvislosti, takže můžeme i potom ve výboru doladit a dořešit.

Jako zpravodaj rovněž doporučuji, aby návrh byl postoupen do dalšího projednávání, do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se tedy přítomných poslanců, jestli mají zájem se přihlásit do obecné rozpravy. Není tomu tak. Tedy obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí mít závěrečné slovo. Nechtějí mít. Můžeme tedy přistoupit k hlasování a budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 132 poslanců pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím bod č. 32.

 

A můžeme se zabývat dalším bodem našeho programu schůze, bodem číslo

 

33.
Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
/sněmovní tisk 130/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Jaroslav Palas a prosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Já děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi opět stručný úvod k návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin připomenutím hlavních důvodů, kterými jsme byli vedeni při přípravě tohoto nového zákona.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, byl již celkem třikrát novelizován, nebylo nadále účinné s ohledem na četnost změn související legislativy Evropských společenství tyto změny transponovat do našeho právního řádu dalšími novelami. Proto bylo přistoupeno k provedení rozsáhlé změny dosavadní právní úpravy předložením nového návrhu zákona s cílem dosažení souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství za období od účinnosti zákona č. 92/1996 Sb.

Prioritou návrhu zákona je především právní úprava oběhu osiva a sadby, což realizuje zmíněná konstrukce zákona. V návrhu je celá řada nových pojmů, které jsou frekventované v obdobných zahraničních předpisech. Nově jsou vymezeny druhy rostlin, jejichž odrůdy mohou být registrovány, podmínky registrace genetických modifikovaných odrůd, druhů udržovaných pro zachování genetické rozmanitosti, požadavky na název odrůdy včetně požadavků odborné veřejnosti na podrobnější informace o odrůdách v registračním řízení.

Novým způsobem ve shodě se směrnicemi Evropských společenství jsou v návrhu zákona zapracována ustanovení o speciálních plodinách, zejména o ovocných a okrasných druzích. U ovocných druhů se zavádí u rozmnožovacího materiálu nová kategorie konformní rozmnožovací materiál, která umožňuje za jednodušších podmínek uvádět do oběhu rozmnožovací materiál tradičních ovocných druhů v souladu s předpisy Evropských společenství. Podobný právní režim se zavádí i u okrasných druhů.

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána, ani závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z Evropské dohody. Podle vyjádření odboru kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády České republiky je návrh hodnocen jako plně slučitelný s právem Evropských společenství.

Návrh tohoto zákona byl již jednou vládou schválen usnesením ze dne 3. října 2001 č. 995 a postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která však projednávání tohoto návrhu zákona již nedokončila. V nyní předkládaném návrhu zákona byly provedeny jen drobné legislativně technické úpravy.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji vám předložený návrh zákona o oběhu osiva a sadby schválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu navrhovateli panu ministru zemědělství a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Petr Zgarba. Pana poslance nevidím, žádám tedy… Už vidím, dobře. Prosím. Necháme vydýchat pana zpravodaje.

A žádám ho, aby nám přednesl zpravodajskou zprávu pro prvé čtení k návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové. Předložený tisk je v souladu s předpisy Evropské unie a... Doporučuji sněmovní tisk, tak jak byl navržen, ke schválení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, schválit ho nemůžeme, protože není navržen vládou postup podle § 90 odst. 2, ale můžeme se samozřejmě v obecné rozpravě vyslovit k tomuto návrhu.

Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám a ptám se tedy, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím.

Požádám sněmovnu o klid, abychom mohli projednat v pořádku tento tisk.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP