(13.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Myslím, že tím pádem je vše vyjasněno a je jasný i program v pátek dopoledne příštího týdne.

 

Přistoupíme nyní k dalšímu bodu, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět paní ministryně zdravotnictví Marie Součková a žádám ji, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Již jsem tady dlouho nebyla, takže znova.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych přednesla své úvodní slovo k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

Stávající znění zákona vyřešilo dřívější roztříštěnost, nejednotnost a rámcovost právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků. Byl to zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a vyhlášky č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv, prostředků zdravotnické obalové techniky. Zejména došlo k vyjádření zásadních společensko-ekonomických změn, především v důsledku nahrazení dosavadních státních garancí bezpečnosti, účinnosti a vhodnosti těchto prostředků, jejich schvalování státními zkušebnami, soukromými právními instituty v oblasti posuzování shody u těchto prostředků.

Obsah návrhu zákona, který předkládám, je zaměřen především na zabezpečení možnosti používání při poskytování zdravotní péče starších zdravotnických prostředků, zajištění požadavků jaderné ochrany u zdravotnických prostředků využívajících jadernou energii nebo ionizujícího záření, opatření směřující k nezvyšování čerpání finančních prostředků ze všeobecného zdravotního pojištění včetně vztahu k DPH, zabezpečení kompatibility návrhů s právem Evropských společenství, zejména důsledného rozlišování používání pojmů "klinické hodnocení" a "klinické zkoušky", zajištění jednotnosti a správnosti měřidel, která jsou zdravotnickými prostředky, a upřesnění prodeje zdravotnických prostředků tzv. prodejci zdravotnických prostředků a v souvislosti s tím na změny živnostenského zákona.

Předpokládá se, že nová právní úprava bude mít dopad na rozpočtovou kapitolu Ministerstva zdravotnictví ve výši 205,4 mil. Kč v roce 2002 a 1410 mil. Kč v letech 2003 až 2007, podle implementačního plánu směrnice Rady 97/43 EURATOM o ochraně zdraví jednotlivců před riziky ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením. Týká se to zejména jednorázové obnovy zdravotnických prostředků využívajících jadernou energii a ionizujícího záření, a to především v souvislosti s § 52 odst. 2 až 6 návrhu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že na závěr úvodního slova k tomuto zákonu bych si dovolila poprosit vás o schválení předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Marii Součkové za uvedení tohoto vládního návrhu zákona a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Patera. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dostává se nám k projednání vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Jak je již zmíněno v důvodové zprávě, jedná se o úpravu zákona, která je v platnosti dva a půl roku a který má proto své první zkušenosti z praxe.

Navrhovaný zákon upřesňuje některé terminologické nepřesnosti a z toho vyplývající nejasnosti. Sjednocuje též posuzování technických požadavků kladených na prostředky ve zdravotnictví s požadavky EU. Zákon upravuje též prodej zdravotnických prostředků, čímž je vynucena i změna živnostenského zákona.

Předložený návrh zákona bohužel obsahuje mnoho nečeských obratů, čímž je snížena jeho srozumitelnost. V některých případech je i nejasný ekonomický dopad výše uvedené změny zákona do hospodaření zdravotnických zařízení.

Předpokládám, že zmíněné nedostatky však budou v rámci projednávání odstraněny.

Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy paní kolegyň a pánů kolegů, jestli mají zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikdo se nehlásí, a tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli paní ministryně zdravotnictví má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá. Pan zpravodaj pravděpodobně také nemá zájem o závěrečné slovo.

Není ani nějaký jiný návrh na hlasování, o kterém bychom mohli po obecné rozpravě hlasovat.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nevidím nikoho přihlášeného, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 127 poslanců bylo 108 pro a nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zároveň končím bod 31.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu jednání, kterým je bod

 

32.
Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
/sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jaroslav Palas, případně jej může uvést i pan Libor Ambrozek jako ministr životního prostředí. Ale vidím pana ministra zemědělství Jaroslava Palase a žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR stručně představil vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Hlavním úkolem a cílem navrhované právní úpravy je nastolit a zajistit takové podmínky při obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin, při uznávání zdrojů tohoto materiálu a při kontrole činností s tím souvisejících, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti s právem Evropského společenství, jmenovitě se směrnicí č. 99/105/ES, za předpokladu zachování kontinuity stávající právní úpravy.

Po bližším seznámení s předkládaným návrhem bude některým z vás možná připadat, že problematika upravovaná předkládaným návrhem by mohla být zcela organickou součástí lesního zákona. Nepopírám tuto možnost a přiznávám, že i já jsem považoval tuto cestu za samozřejmou. Postup prací však ukázal, že takto obsáhlé činnosti lesního práva společné pro všechny země ES bývá v členských zemích považováno za výhodné upravit samostatným předpisem. Je tomu tak například v sousedním Rakousku.

Připomínám, že návrh tohoto zákona byl Poslanecké sněmovně předložen již v závěru minulého volebního období a následně neprojednán pro určité rozpory s návrhem zákona o osivu a sadbě pěstovaných rostlin. A zdůrazňuji, že tyto rozpory jsou v současné době odstraněny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP