(Jednání pokračovalo ve 13.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás na odpoledním jednání jednacího dne Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat podle schváleného programu s tím, že bychom měli začínat bodem č. 28, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Nevidím tu ale bohužel pana ministra pro místní rozvoj Pavla Němce. Dáme mu ještě šanci tím, že se o slovo - pravděpodobně s procedurální připomínkou - přihlásila paní kolegyně Zuzka Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane místopředsedo, já skutečně vystupuji s procedurálním návrhem, protože bych chtěla požádat sněmovnu o zařazení nového bodu, který by směřoval k žádosti na vládu, aby podala zprávu o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství. Podotýkám, že včera na pokladě petice se uskutečnilo společné jednání petičního a zemědělského výboru, na kterém jednomyslně byla přijata žádost vládě, kterou ovšem nemohou podat výbory, ale pouze Poslanecká sněmovna. Nechceme-li zdržovat podání této zprávy o další schůzi, tedy někdy až v dubnu příštího roku, mám za to, že by bylo vhodné zařadit tento bod ještě do této schůze. S ohledem na souvislost s dalším bodem navrhuji, aby tento mnou navrhovaný bod byl zařazen za bod č. 66. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém můžeme hlasovat bez rozpravy.

Dovolil bych si vás odhlásit a požádat o novou registraci. Počkáme ještě okamžik, až se dostaví všichni ti, kdo mají zájem zúčastnit se hlasování.

Ještě předtím, než budeme hlasovat o procedurálním návrhu paní kolegyně Rujbrové, požádal o slovo předseda klubu Unie svobody pan Karel Kühnl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jelikož jedním z nejbližších bodů našeho jednání by měl být bod č. 28. tj. návrh zákona, kterým se mění zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů atd., který má za vládu odůvodňovat pan ministr Němec, který je oficiálně omluven z dnešního jednání, dovoluji si navrhnout přeřazení tohoto bodu na pátek 6. prosince jako třetí bod, protože první dva body už máme zařazeny pevně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máte pravdu, pane předsedo, je to opravdu tak pro příští týden.

Rozhodneme tedy dva procedurální návrhy.

Jak vidím, hlásí se ještě pan předseda klubu poslanců ČSSD pan kolega Urban. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych chtěl vaším prostřednictvím požádat navrhovatelku nového bodu, zda by nezvážila zařazení tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Myslím, že to by akceptovatelné bylo. Pokud se jedná o tuto schůzi, jsem přesvědčen, že to není možné a že ani není v silách vlády, aby tak mohla učinit. Byl bych tedy nucen požádat o přestávku na jednání klubu a řešit to v souladu s jednacím řádem tak, aby tento bod nebyl zařazen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, dále se znovu hlásí - zřejmě zase s procedurálním návrhem - paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, snad pro ty, kteří možná nepochopili, k čemu můj návrh směřuje, bych chtěla dodat, že představa obou výborů není v tom, že by na jednání této schůze podávala vláda jakoukoli zprávu, ale má-li být k tomu vyzvána, nemohou to učinit výbory, musí to uložit sněmovna. výbory to pouze sněmovně doporučují.

Znamená to tedy, že bod, který navrhuji zařadit, směřuje k přijetí závěrů, usnesení sněmovny, které vyzývá vládu, nikoli že by vláda podávala zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Rujbrové za objasnění jejího procedurálního návrhu, myslím, že nyní je srozumitelný.

Už jsme překročili, jak vidím, naši hranici 67 přítomných poslanců, takže můžeme procedurálně rozhodovat.

 

První návrh byl návrh paní kolegyně Zuzky Rujbrové na zařazení bodu, kterým Poslanecká sněmovna požádá vládu, aby vypracovala zprávu, kterou požaduje společně výbor zemědělský a petiční.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 100 poslanců pro se vyslovilo 90, proti nikdo. Návrh tedy byl přijat. Zařadili jsme tedy nový bod jako bod za dosavadní bod č. 66.

 

Nyní rozhodneme o procedurálním návrhu pana kolegy Kühnla, abychom bod č. 28 této schůze zařadili napevno jako jednací třetí bod příští týden v pátek 6. prosince.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 100 poslanců se pro vyslovilo 70, proti 21. Návrh byl přijat, takže bod č. 28 zařazujeme na pátek 6. prosince.

 

Můžeme tedy přikročit k projednávání dalšího bodu, kterým je bod č. 30.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP