(11.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 93 ze 155 přítomných poslanců 98 hlasovalo pro návrh, 31 proti návrhu. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Holáň se hlásí s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Vilém Holáň: Omlouvám se, já jsem u posledního hlasování, u toho zásadního hlasování, chtěl hlasovat proti zamítnutí, ale je tam "A". Nezpochybňuji hlasování, nicméně chci, aby se to zapsalo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh byl přijat.

 

A nyní zahajuji hlasování o přikázání návrhu zákona ústavně právnímu výboru. Kdo souhlasí s návrhem, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 94 ze 156 přítomných poslanců 135 hlasovalo pro návrh, 10 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Končím tento bod.

 

Jako dalším se budeme zabývat

 

25.
Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
/sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si před vás předstoupit se sněmovním tiskem 117, zkráceně návrhem zákona o obchodování s ohroženými druhy. Tento zákon byl vypracován Ministerstvem životního prostředí a schválen vládou České republiky již na jaře. Znovu byl schválen vládou 14. října tohoto roku.

Prioritním záměrem předmětu návrhu zákona je dosažení slučitelnosti v oblasti ohrožených druhů s příslušnými právními předpisy Evropských společenství vzhledem k předpokládanému vstupu České republiky do Evropské unie a dále s mezinárodními závazky, které pro Českou republiku vyplývají z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, k níž přistoupilo tehdejší Československo v roce 1992. Úmluva, jejíž český text byl zřejmě ve Sbírce zákonů, vstoupila v platnost 28. května 1992. Česká republika tyto závazky nepřerušeně od 1. ledna 1993 převzala. Dosud je tato problematika upravena zákonem č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. K zákonu byla vydána vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb.

V Evropském společenství jsou požadavky ochrany ohrožených druhů v této oblasti zajišťovány nařízením Rady č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1996, nařízením Rady č. 348/1981 a č. 3254/1991. Velká část požadavků na řízení Rady byla již prováděna od 1. dubna 1997 na základě stávajícího zákona, který byl připravený s ohledem na legislativu Evropských společenství. Česká republika bude po vstupu do Evropské unie zavázána obsahem všech uvedených nařízení Rady, a proto je třeba implantovat všechny relevantní požadavky na úrovni národní legislativy. Týká se to zejména absentujících normativních požadavků na zákaz dovozu kůže mláďat určitých druhů tuleňů včetně sankční regulace a úpravu dovozu kožešin ze zemí, které používání nášlapných pastí nezakázaly.

Navrhovaná úprava proto obsahuje řadu základních požadavků nařízení Rady a dalších předpisů, jako například zajištění, aby dovoz a vývoz exemplářů podléhal kontrolám a procedurám stanoveným v nařízení, aby povolení a potvrzení byla vydávána pro exempláře v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení a aby v souvislosti s vydáváním těchto dokladů příslušné vědecké a výkonné orgány prováděly zkoumání a konzultace v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení.

Návrh zákona zachovává institut povinné registrace stanovených exemplářů zavedený zákonem č. 16/1997 Sb. Ačkoliv povinná registrace není vyžadována právními předpisy Evropských společenství, je doporučena sekretariátem úmluvy v Ženevě. Návrh zákona nově předpokládá zpoplatnění žádosti o vydání povolení k dovozu, vývozu nebo přemístění exemplářů. Součástí návrhu zákona je návrh změny některých dalších zákonů v souvislosti s úpravou vývozu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin tímto zákonem a návrh na změnu zákona č. 16/1997 Sb., který by měl být k datu účinnosti tohoto zákona zrušen, s výjimkou části osmé.

Závěrem si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Tomáš Hasil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním volného obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů je zákon, který si klade za cíl sjednotit právní normy České republiky do souladu s nařízeními Komise Evropského společenství. Celý soubor těchto nařízení je obsahem důvodové zprávy, tedy není nutné je vyjmenovávat. Dle mého názoru je věcný obsah předloženého návrhu zákona správný. Je však nutné v rámci druhého čtení tohoto zákona upravit některá sporná ustanovení.

Jako příklad uvádím ustanovení hlava II. § 8 bod g) projednávaného zákona. Cituji: "pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kultura a dosažená genetická generace." Jedná se o nesplnitelný požadavek, zejména pro instituce s dlouholetou tradicí v kultuře organismů. Původ sbírkových exemplářů je většinou neznámý nebo nedoložitelný.

Dále jako příklad uvádím ustanovení hlava II. § 8 bod e). Cituji: "Z tohoto dokladu musí být zřejmé zejména, že exemplář nebude po vývozu nebo zpětném vývozu používán k obchodním účelům a že příjemce živého exempláře v zemi dovozu je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj." Jedná se opět o nesplnitelnou podmínku. Fyzická ani právnická osoba z České republiky nemá možnost ovlivnit obsah nebo formu úředních listin jiného státu. Každý signatářský stát CITES má kompetentní úřady, které nemusejí pro naše úřady popisovat detaily důvodu pro vydání povolení vývozu nebo dovozu.

Dalším příkladem může být i úsměvná lingvistická hrátka, a to použití termínu "necitesovaný". Tento termín nelze do českého jazyka přijmout, aniž bychom se trochu nezačervenali.

Nebudu jmenovat další nedostatky, které je nutné v dalším čtení zákona upravit, a doporučuji zákon propustit do druhého čtení a zároveň přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Nevidím nikoho. Končím tedy obecnou rozpravu. A ptám se pana ministra a zároveň i pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí.

Protože nebyl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl přidělen k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 95 ze 158 přítomných poslanců 103 hlasovalo pro návrh, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP